gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VAKIFLAR 6 İL İÇİN SINAVLA AVUKAT ALACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri sınıfında boş bulunan ve aşağıda alım yapılacak Bölge Müdürlüğü ve adedi belirtilen (7) adet 6’ncı derece Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.

27 Kasım 2013 Çarşamba 06:20
VAKIFLAR 6 İL İÇİN SINAVLA AVUKAT ALACAK

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri sınıfında boş bulunan ve aşağıda alım yapılacak Bölge Müdürlüğü ve adedi belirtilen (7) adet 6’ncı derece Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SAYISI

ADANA

1

BİTLİS

1

DİYARBAKIR

1

EDİRNE

1

ERZURUM

2

KONYA

1

 

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatını haiz olmak.

ç) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde Bölge Müdürlüğü bazında alınacak Avukat sayısının 5 katı aday arasına girmek,

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

- Başvurular, 16/12/2013 tarihinden başlayarak 27/12/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Avukatlık Sınavı Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

- Adayların fotoğraflarını, diplomalarını ve avukatlık ruhsatnamelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

- Adaylar, başvuru sırasında sadece bir Bölge Müdürlüğünü tercih edebilecektir. Birden fazla Bölge Müdürlüğü tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

- Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi03/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların;

a) Başvuru formu,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

e) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 06-10/01/2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gelerek Sınava Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3 - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

- Sözlü Sınav, 15/01/2014 tarihinde saat 10:00’da Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

- Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

- Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Başarı sıralaması sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav notlarındaki herhangi bir eşitlik durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

- Sınav sonucunda atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve bunların yarısı kadar yedek aday tespit edilir.

- Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

- Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden feragat etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

6 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

- Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat: 0312 415 51 32

İlanen duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET