gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VAKIFLAR BANKASI STAJYER MEMUR ALIM İLANI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra "Başvuru Formu" linkini tıklayınız.

19 Ekim 2010 Salı 23:32
Vakıflar Bankası Stajyer Memur Alım İlanı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra "Başvuru Formu" linkini tıklayınız.

I - Vakıfbank'ı Tanıyalım

II- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

ç) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

d) Sınava Başvuru Sekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı

I-VAKIFBANK'I TANIYALIM

Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.

Bankamız sermayesinin %25.18'i, Kasım'2005 tarihinde halka arz edilmiş ve İMKB-30'da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ü mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara'dadır. İstanbul Bölgesi teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde örgütlenmiştir. Yurt genelinde (15) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

2010/Mart sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 69 Milyar TL, mevduat hacmi 49 Milyar TL, kredi hacmi 36 Milyar TL, öz kaynakları 7.6 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

Halen 11.065 çalışanı, yurt içine yayılmış 506 şubesi, 102 bağlı şubesi, yurtdışı 2 şubesi ve 2220 adet ATM'si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.

II- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bankamızın ihtiyaç duyduğu il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere, Stajyer Memur istihdam edilecektir.

Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; Sınav ücretini ödemek suretiyle, sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.

Buna göre;

a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

3-Erkek adayların 01.10.1982, bayan adayların ise 01.10.1984 veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

4-Erkek adayların fiilen askerlik görevini yapmış olmaları,

5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

6-En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7-ÖSYM tarafından 2009/2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları kapsamında lisans düzeyinde, KPSS P1- P2-P3 puan türlerinden en az birinden 100 üzerinden 60 ve üzeri puan almaları,

8-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer) internet sayfamızda "Uzman Yardımcısı (MT) ve Stajyer Memur Pozisyonları için Personel Alımı Planlanan Yerler" adı altında linkte ve Başvuru Formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya ilçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulmayacağının bilinmesi,

9- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir.

NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Uzman Yardımcılığı (MT- Management Trainee) sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon değişikliği ve diğer bilgilerde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 18/12/2010 (Cumartesi) günü Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 09/12/2010 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin "http://vakifbank.anadolu.edu.tr" adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek "Sınav Giriş Belgesi"ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.
Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında "http://vakifbank.anadolu.edu.tr" adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

c) Sınav konuları ve Sınavda Başarı Esasları:

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır. Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

-Sınav Konuları:

a) GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

b) YABANCI DİL: (İngilizce, Fransızca veya Almanca)

c) EKONOMİ : Makro ve Mikro Ekonomi.

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.

e) MUHASEBE: Genel Esaslar, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetim İlkeleri ve Bilanço Analizi.

f) MALİYE: Kamu Maliyesi, Maliye Teori ve Politikası.

g) MÜHENDİSLİK: İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.

h) İSTATİSTİK: Genel İstatistik konuları.

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.

-Sınavda Başarı Esası:

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için; her bir yazılı sınav konusundan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

Yabancı Dil sınavı zorunlu olmakla birlikte, yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecek, ancak adayların puanlarında eşitlik olması durumunda, işe alımda Yabancı Dil Puanı tercih faktörü olacaktır.

d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

Adayların, Bankamızın "http://www.vakifbank.com.tr/"adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu en geç 02/11/2010 (Salı) günü, saat 17.oo'ye kadar on-line erişim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Adaylar, sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ile önce kayıt olacak, sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekli güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava başvuran her adaydan 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayın başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. (Adayın öncelikle sınav ücretini Bankamız Şubelerinden yatırması ve daha sonra on-line erişim suretiyle internet sitemizden başvuru yapması gerekmektedir.)

Sınav ücreti; 18/10/2010 (Pazartesi) günü itibariyle, 02/11/2010 (Salı) günü saat 17.00'a kadar tüm Vakıfbank Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFT ve havale kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adaylardan; Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyenler ile başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti bedelini yatıranların, yazılı sınava katılmaktan vazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti bedelini yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iade edilmeyecektir.

Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu "Sınav Başvuru Formunda" belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:

Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü Sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

DİKKAT ÖNEMLİDİR:

Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET