gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 10 Vakıf Uzman Yardımcısı Sınavı.30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 16:14

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKIF UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılması için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayıları, aşağıda belirtilmiştir.

GRUPLAR PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER KONTENJAN

1. Grup KPSSP:8 Tarih Bölümü

2 Kişi

2. Grup KPSSP:8

İlahiyat Bölümü 2 Kişi

2. Grup KPSSP:8 Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

2 Kişi

4. Grup KPSSP:8 Sanat Tarihi Bölümü

2 Kişi

5. Grup KPSSP:82

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2 Kişi

TOPLAM

10 Kişi

1 -

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-

kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca

- ÖSYM t

Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en

yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20

katı aday arasına girmek,

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

arafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme

-

dillerin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca

-

şartları aranır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve

ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne

Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

aittir.

2 -

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No: 20 Kızı

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:lay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr

internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla

01.11.2010 tarihinden başlayarak 12.11.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe

aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak

kazanan adayların listesi 29.11.2010 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli

Müdafaa Caddesi No: 20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 20.12.2010

Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza

karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

24.12.2010 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel

3 -

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

-

Başvuru formu,

-

Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

-

Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

- KPSS

sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

-

KPDS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.

-

4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

4 -

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek, Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen

alanlardaki Mesleki Bilgi alt konuları ile Kompozisyondan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda adayların

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

hizmetin gerek

alınacaktır.

Meslek Gruplarının Alt Konuları:

tirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate

1. Grup

-

Tarih Bölümü Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük

Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

2. Grup

-

Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi

İlahiyat Bölümü Mezunları için: İslam Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi, İslam

3. Grup

-

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk

Dili, Türk Lehçeleri.

4. Grup

-

Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik.

Sanat Tarihi Bölümü Mezunları için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu

5.Grup

-

Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları için: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları,

5 -

SINAV YERİ VE TARİHİ:

1 -

belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No: 20

Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir.

Yazılı Sınav: 26.12.2010 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde

2 -

saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava

Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları

Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi,

gerekmektedir.

6 -

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1 -

Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

2 -

de sözlü sınav için en az 65’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.

Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılı sayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem

3 -

Yazılı sınavda başarı gösteren adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4 -

sayılacaktır.

Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro

ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni

7 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi

No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman

Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET