gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda toplam (8) adet sözleşmeli Mühendis (İnşaat), Mimar alınacaktır.

10 Aralık 2014 Çarşamba 04:06
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENELMÜDÜRLÜĞÜMDEN

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİKAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONELALINACAKTIR


Ölçme Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucunagöre, İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşağıda belirtilenşartlarda toplam (8) adet sözleşmeli Mühendis (İnşaat), Mimar alınacaktır.


UNVANI

ADEDİ

Mühendis (İnşaat)

5

Mimar

3


II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

 

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıolmak,

2)  657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeyer alan şartlan haiz olmak,

3)  Sağlık durumu iklimdeğişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4)  Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

5)  Erkek adaylar için askerlikhizmetini yapmış olmak veya erteletmiş olmak,

6)  Başvuru yapacak adayların 2014yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70puan almış olmak,

7)   Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin builanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları
taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeyealınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını
taşımadığı daha somadan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız vebildirimsiz feshedilecektir.

8) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak
ve atamaları yapılmayacaktır.

 

9)   Gerçeğeaykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlemyapılarak, atamaları yapılmış ise
iptal edilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücretödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil
edilecektir.

B)  İSTİHDAM

 

Sözleşmelipersonel İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere Genel Müdürlük tarafındangörevlendirilir.


C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZELŞARTLAR MÜHENDİS(İNŞAAT)

1) Türkiye'dekiveya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" lisans programı mezunuolmak.

MİMAR

1) Türkiye'dekiveya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin"Mimarlık" lisans programı mezunu olmak.

 

III- BAŞVURUŞEKLİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1)  Başvurular,22/12/2014 tarihinden başlayarak 26/12/2014 tarihi mesai saati bitimine kadarGenel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacak "Başvuru Formu"doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2)  Adayların fotoğraflarını vediplomalarını veya mezuniyet belgelerini elektronikortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

3)  Başvuran adaylardan KPSSP3 puantürüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak mühendis unvanı için 5adet asıl ve 5 adet yedek; mimar unvanı için 3 adetasıl ve 3 adet yedek olarak sıralanır. Başarı sırasına göre her bir unvan içintespit edilen sayıda atanmaya hak kazanan asıl ve yedek isim listesi GenelMüdürlüğün internet sitesinde yayınlanacaktır. Yedek listede yer alan adaylarınhakları ilan tarihim takip eden 6 ay için geçerli olup,daha sonraki sıralamalar için müktesep hak teşkil etmez. İşe alınacak adaylar,yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamakiçin istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığına teslimedeceklerdir.

 

IV-      İLETİŞİM ADRESİ:

VakıflarGenel Müdürlüğü

İnsanKaynakları Daire Başkanlığı

MilliMüdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA

http://www.vgm.gov.tr

0312415 5125Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET