gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VETERİNER ZİRAAT MÜHENDİS TEKNİKERLERİN ALINACAĞI KIRSAL KALKINMA SINAVI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

03/05/2015 tarihli Seçme Sınav İlanına İlişkin Sıkça Sorulan Sorulara Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu cevap verdi.

20 Mart 2015 Cuma 10:17
VETERİNER ZİRAAT MÜHENDİS TEKNİKERLERİN ALINACAĞI KIRSAL KALKINMA SINAVI  HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

1.Muvafakat ile kamudan geçiş ne demektir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personel, kurumlarından TKDK’ya geçişlerine ilişkin izin içeriğini gösteren muvafakat belgesi ve aylık izin oluru ile TKDK’da 657’ye tabi kalmak suretiyle çalışabilir. Söz konusu durum 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 14.Maddesinde (5) aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve(IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları,bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder…”

Bu şekilde sözleşmeli olarak istihdam edilenler TKDK’daki sözleşmeleri fesih edilince asli kadrolarının bulunduğu önceki kurumlarına, geldikleri pozisyonda geri dönerler.

2.Açıktan atama ne demektir?

TKDK’nın boş kadrolarına memuriyet dışından yapılan atamalara açıktan atama denmektedir. Açıktan atama suretiyle Kurumumuza yerleşen ve hâlihazırda bir kamu kurumunda görev yapmakta olanların, atamalarının gerçekleşmesi için çalıştıkları kurumdan istifa etmeleri gerekmektedir.

3.Kurumda çalışacak personel hangi kanuna tabi olacaktır?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda sözleşmeli olarak Uzman, Denetçi ve Destek Personeli pozisyonunda çalışacak açıktan atama ile gelen personelin tabii olduğu mevzuat 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu 14’üncü maddesinin ilk fıkrasında belirtilmektedir;

“Kurumda hizmetler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir…”

Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan ve Kuruma muvafakat ile geçecek personel ise 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile ilgisi devam etmek suretiyle istihdam edilir.

4.Kurumda çalışacak personelde dil şartı aranmakta mıdır?

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre;

“Merkez teşkilatında; Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör,uzman, denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin İngilizce,Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgari (C), mütercim pozisyonunda istihdam edileceklerin (A), il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman ve denetçi pozisyonunda istihdam edileceklerin ise asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur,” denilmektedir.

5.Sınav ilanı için sadece KPSS 2014 puanı mı geçerlidir?

KPSS sınavı, yılı ve puan türüne ilişkin T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda sınav başvuruları için adaylardan 2014 KPSSP3 – KPSSP93 puanı istenmektedir.

6.03.05.2015 tarihinde yayınlanan personel alım ilanına başvurular sadece şahsenmi yapılmaktadır?

TKDK’ya yapılacak başvurular şahsen ve/veya kendileri adına gönderecekleri başka bir kişi tarafından yapılabilir. Posta veya kargo ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7.Kurumda çalışacak personelin ücretleri ne kadardır?

Kurum web sitesinde yer alan Personel Yönetmeliği’nin 27. Maddesi’nde personel ücretleri aşağıda ifade edildiği üzere Bakan tarafından belirlenmektedir;

“Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Başbakanlık merkez teşkilatında görev yapan genel müdür, genel koordinatörlere Başbakanlık merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, koordinatör ve il koordinatörlerine Başbakanlık merkez teşkilatında görev yapan daire başkanları, uzman ve denetçilere Başbakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Başbakanlık merkez teşkilatındaki benzer görevler için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla Bakan tarafından belirlenir…”

8.Yazılı sınavdan sonra sözlü sınav yapılacak mıdır?

Test sınavından sonra sözlü sınav yapılacaktır. Sınav başarı notu yazılı sınav ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

9.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi personel veya 4B / 4C’li personel Kuruma açıktan atama ile mi yoksa kamudan mı girebilir?

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar TKDK’ya kamudan geçiş yapabilir.

Ancak bu kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi ve adaylık sürelerini tamamlamış olmaları gereklidir.

Kamuda sözleşmeli olarak çeşitli statülerde çalışan personelin (4B / 4C, 399, 657’ye tabi kadro haklarından faydalanan sözleşmeli personel) kamudan geçiş yapması mümkün değildir. Söz konusu kişiler Kurumun açıktan atama için istediği şartlara haiz iseler açıktan atama için başvuruda bulunabilirler.

10.TKDK’da uzman olarak çalışacakların kadrosu A tipi kadro mudur?

A grubu kadrolar özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmaktadır. (Örnek: müfettiş, uzman yardımcısı, stajyer kontrolör). B grubu kadrolar ise kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda TKDK bünyesinde uzmanlık unvanı A grubu ya da B grubu kadroya girmemektedir.

11.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli I, II ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar hangileridir ve bu kurum kuruluşlardaki herkes başvurabilir mi?

Aşağıda bulunan link ekindeki kurum ve kuruluşlarda çalışan 657 sayılı kanuna tabii, adaylığı kalkmış ve ilgili başvuru kodlarındaki bölümlerden mezun olanlar başvurabilir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

12.Çalıştığım kurum / kuruluş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli I, II ve IV sayılı cetvellerde yer almamakla birlikte söz konusu cetvelde yer alan kurum / kuruluşlara bağlı kuruluştur. Bu durumda TKDK’ya kamudan geçiş söz konusu mudur?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli I, II ve IV sayılı cetvellerde bizzat yer almayan kurum / kuruluşlardan kamudan geçiş söz konusu değildir. Açıktan atama yoluyla başvurulması gerekmektedir.

13.Kuruma verilecek belgelerde aslı gibidir onayını kim yapacak?

Belgelerin noter ya da ilgili kuruluşlar tarafından aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Ayrıca, adaylar başvuru belgelerinin aslını Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde, belgeler TKDK tarafından aslı gibidir yapılacaktır.

14.Kamudan/açıktan uzman ve destek personeli alımında tüm adaylar yazılı sınava girecek mi?

Kamudan alımlarda, gerekli şartları sağlayan tüm adaylar yazılı sınava girecektir. Açıktan alımlarda ise,ilan edilen alım sayısının 5 katına kadar aday yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Test sınavı sonucunda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

15.Kurumunuz sınavını kazandıktan ve göreve başladıktan Askere gideceklerin sözleşmesi feshedilir mi?

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarla ilgili 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 02.03.2009 tarih ve 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 1.maddesi uyarınca, Kurum personeli askerlik görevini tamamladıktan sonra görevine dönmek istediği takdirde; terhis tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere başvuruda bulunabilmekte ve görevine başlamaktadır.

16.Hangi Başvuru Kodlarında başvuru esnasında yabancı dil belgesi istenmektedir?

Destek Personeli unvanı dışındaki tüm unvanlarda, açıktan ve kamudan alımlara başvuracak adaylardan dil belgesi istenmektedir.

17.ÖSYM son dönemlerde KPSS/KPDS belgelerinin asıllarını postayla adrese göndermemektedir.Bu durumda ne yapılması gerekir?

Kurumumuz ÖSYM veritabanlarına ulaşarak KPSS/ÜDS/KPDS/YDS sınav sonuçlarını kontrol etmektedir.

ÖSYM’nin belirlediği eşdeğerliliği olan dil belgelerinden herhangi birini sunacaklar için; belge üzerinde teyidi sağlayacak kod varsa Kurumumuzca gerekli teyidi yapılacaktır.Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşça onaylı dil belgelerinin aslı veya tasdikli suretleri de kabul edilecektir.

18.Eşdeğerliliği olan dil belgeleri nelerdir?

ÖSYM tarafından http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf adresinde yayımlanan tabloda yer alan sınavlardan, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden alınmış olan dil belgeleri kabul edilecektir.

Öte yandan;

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel listede yer almayan ve alttaki tabloda yer alan yabancı dil belgeleri de kabul edilecektir:

IELTS: 14 Şubat 2014’ten önce alınan belgeler kabul edilecektir.

14 Şubat 2014 – 25 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınan belgeler için:

IELTS-

ÜDS/KPDS/YDS

9 -100

8,5 -95

8 - 90

7,5 - 85

7 - 80

6,5 - 75

6 - 70

5,5 - 65

5 - 60

4,5 - 55

4 - 50

3.5 – 45

3 - 40

25 Ağustos 2013 tarihinden önce alınan belgeler için;

IELTS-

ÜDS/KPDS/YDS

9 -100

8,5 -100

8 – 97,5

7,5 - 95

7 - 92

6,5 - 85

6 - 78

5,5 – 72,5

5 - 70

4,5 - 66

4 - 60

3.5 – 50

3 - 45

 

TOEIC – 14 Kasım 2011’den önce alınan belgeler kabul edilecektir.

14 Kasım 2011’den önce alınan belgeler için;

990 tavan puanlı;

60 = 531-534

70 = 596-604

1390 tavan puanlı;

60 = 733-735

70 = 775-779

 

 

19.Dil belgesi için bir süre kısıtlaması var mıdır?

Herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Sınav başvuru tarihinden önceki süreçte alınmış olmak kaydıyla,yukarıda bahsi geçen dil belgelerinden herhangi birinin ibrazı yeterlidir.

20.03/05/2015 tarihli sınavda sorulacak olan soruların kaynaklarını nereden temin edebiliriz?

IPARD ve Kurumumuz Kanun ve Yönetmelikleri www.tkdk.gov.tr adresimizde bulunmakta olup, diğer konular için Kurumumuzca herhangi bir kaynak tavsiyesinde bulunulmamaktadır.

21.Elektronik ortamda kaç il tercih edebiliyoruz?

En fazla 5 adet il tercih edilecektir. Dileyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir Hizmet Birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler.

22.Bazı pozisyonlar için başvuru esnasında istenen belgelerden olan hizmet belgesinin bir formatı var mıdır?

Hizmet belgesinin formatı  olmayıp, kurumlar ve kuruluşlar tarafından onaylanmış çalışma belgeleri, hizmet dökümler vb. belgeler kabul edilecektir. Kamudan alıma başvuracak adayların sunacağı çalışma belgelerinde; Kurum, Ad-soyad, emekli sicil no, kurum sicilno, en son görev unvanı, derece /kademe ilerleyiş durumunu gösteren personel sicil özeti bilgilerinin olması gerekmektedir.

23.Kurumunuz personeli doğum izni alabilmekte midir?

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarla ilgili 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 02.03.2009 tarih ve 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 1.maddesi uyarınca, doğum nedeniyle sözleşmesini fesheden personel fesih tarihinden itibaren 1 yıl içinde Kuruma başvurması halinde görevine başlamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET