gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY ZABIT KATİPLİĞİ ŞARTLARI

Yargıtayca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

27 Ekim 2011 Perşembe 22:19
Yargıtay Zabıt Katipliği Şartları

 ZABIT KATİBİ İLANI 

Yargıtay Başkanlığından  
  
1- Aşağıda  sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 150 adet zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı  sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. 
2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim  mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.  
  
I) Genel Şartlar: 
a- Türk vatandaşı olmak, 
b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 28/11/2011 tarihi 
itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak. 
c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına 
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. 
maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak. 
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
  
II) Özel Şartlar: 
a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü,  adalet meslek yüksekokulları, meslek 
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya  dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden  daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 
b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi 
itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca  onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen  daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. 
c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. ( Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına  alınmayacaklardır.) 
d- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
  
III- Başvuru yeri ve şekli: 
Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını  şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da 
kargo ile Yargıtay  Başkanlığı  Personel ve  Eğitim  Müdürlüğü  Vekaletler Cad.  No:3  
Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır. 
IV- Başvuru tarihi: Başvurular 14/11/2011 Pazartesi günü  başlayıp, 28/11/2011 Pazartesi günü saat 17.00’de  sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.
  
V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem 
yapılmayacaktır. VI- Özel Şartların belirlenebilmesi için başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygun bir sürede uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) ve bu sınavda başarılı olanlar arasından da mülakat sınavı yapılacak olup; konu ile ilgili sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
VII- Değerlendirme : Adayların aldıkları  KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35  ve 
mülakat puanları da % 30  olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.  
VIII- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
IX- Başvuru için gerekli belgeler: 
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.), 
b-Nüfus cüzdan fotokopisi, 
c-Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,  
d-KPSS - 2010 sınav sonuç belgesi, 
e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, 
f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda 
belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,  
g- Posta veya kargo ile yapılacak başvurularda gönderilecek belgelerin noter onaylı olması 
gerekmektedir. 
IX- Açıktan atama yapılacak zabıt kâtipliği kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir. 
  
 8.derece 30 
 9.derece 23 
 10.derece  23 
 11.derece 25 
 12.derece  21 
 13.derece 28 
 TOPLAM  150 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET