gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEK SEÇİM KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

YSK sözleşmeli personel alacak.

16 Mart 2015 Pazartesi 01:42
YÜKSEK SEÇİM KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

YÜKSEK SEÇİM KURULUBAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem MerkeziMüdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göreistihdam edilmek üzere 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacaktır. Alınacakpersonelin seçiminde 2014 yılında B grubu kadrolar için kullanılan KamuPersoneli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. Her bir unvan içinboş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınavaalınacaktır. Atacak personelin iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir.(Çözümleyici ve programcı pozisyonları için ilan edilen özel şartların her biriiçin birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'incimaddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)  ÖSYM'nin düzenlediği YDS İngilizce sınavından 60 veyauluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak.Ancak, yurt içi ve yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapanüniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar veya yurt içinde lisansdüzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerdeingilizce dilinde master veya doktora yapanların durumlarını belgelendirmelerişartıyla ingilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. (2015-YDS İlkbaharDönemi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girenler, bu durumu başvuru formundabelirtmeleri ve diğer şartları taşımaları koşulu ile müracaat edebilirler. Buşekilde müracaat edenlerden söz konusu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların, 17Nisan 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar sınav sonucunu gösterir belgeyibasvuru@ysk.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.)

c)   Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemişveya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muafveya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d)  Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından günalmamış olmak,

e)   298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve SeçmenKütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince, evvelce herhangi bir siyasipartiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış olmak,

 

Çözümleyici;

a)   Çözümleyici olarak çalıştırılacaklarda en az bir yılBilgi İşlem Merkezlerinde çözümleyici veya programcı olarak çalışmış olmak,

b)  Biri Java programlama dili olmak üzere diğerprogramlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyettranscript belgesi de kabul edilecektir.)

c)   2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3puan türünden en az 50 puan almış olmak,

d)  Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Elektronik,Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim   Sistemleri,  Matematik veya  Fizik  Mühendisliği bölümlerinin birinden mezunolmak,

 

Programcı;

a)   2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak, lisansmezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

b)  Mühendislik Fakültelerinin müfredatında bilgisayarprogramlama dillerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,


B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici;

1-  Ağ ve Güvenlik

 

a)     Omurga anahtarları, modem, router ve kenar anahtarlar,

b)    Yük dengeleme sistemleri,

c)     SSL, IPSEC VPN ve SSL VPN teknolojileri,

d)    Anti-virus sistemleri,

e)     Firewall,IPS ve DDOS önleme teknolojileri ve cihazları,

2-  Unix ve Linux sistemleri

 

a)      Unix ve Linux işletim sistemleri,

b)    Sanallaştırma teknolojileri,

c)     Açık kaynaklı e-posta, LDAP, DNS sistemleri,

3-  Microsoft Sistemleri

 

a)     Microsoft 2008 ve 2012 server işletim sistemleri,

b)    Microsoft Active Directory, Group Policy Management

c)     DHCP, DNS, Fileserver kurulum ve yönetimi,

4-  Sistem Yönetimi

 

a)     Unix ve Linux işletim sistemleri,

b)    Java tabanlı uygulama sunucuları,

c)     Kurumsal içerik yönetimi ve Portal uygulamaları,

5-  Donanım ve Yedekleme

 

a)     Sunucu, teyp yedekleme ve disk sistemleri donanımları,

b)    Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması,yönetimi ve depolama ağları (Storage areanetwork -SAN),

c)     Teyp ve sanal teyp kütüphanelerinin yapılandırılmasıve yönetimi,

6-  Vertabanı Yönetimi

 

a)     En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarındaOracle veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performansyönetimi,(Tercihen Oracle Database 10g ve sonrası sürümler içinOracle Database Administrator Certified Professional sertifikasına sahip olmak)

b)     Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme,

c)      Veri tabanı güvenlik duvarı vedenetleme mekanizmaları,

d)    Oracle RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı,

e)     Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), PerformanceTunning,

f) İleri seviyede PL/SQL,

g)      Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi,


Programcı;

1-  Uygulama Geliştirme

 

a)     En az 1000 kullanıcıya sahip sistemlerde yazılımuzmanı olarak J2EE mimarisinde RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmişolmak, (Tercihen ORM Kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmişolmak, SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,)

b)    Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileriseviyede bilgisi bulunmak ve tasarım şablonları etkin olarak kullanabiliyorolmak,

c)     XML veUML,

d)    RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,

e)     Test güdümlü programlama(refactoring) ve yazılımgüvenliği, güvenli yazılım yaşam döngüsü,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu,

g)     Versiyonlama araçlarından CVS, SVN veya GİT vb),

h)    ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında JasperReport raporlama araçları ileproje gerçekleştirme,

i)   En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulamasunucularını izleme (monitoring) ve
performanslarını analiz etme,

j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performansartırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Dokümantasyona önem vermekve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

(Tercihen  Oracle   Certified  Professional    (OCP)   Java   SE   5   veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified JavaProgrammer sertifikasına sahip olmak)

2-  Web ve Mobil Uygulama Geliştirme

 

a)     Web teknolojileri DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri,

b)     Java web teknolojilerinden (JSP/Servlet, JSF, Struts, Ajax, Spring, Swing) herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme,

c)     RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL vePL/SQL,

d)    Web Servis (XML, XSD, XSLT, WSDL), SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerde uygulama gerçekleştirme,

e)     Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile),

(Tercihen OCP Java EE 5 Web Component Developerve/veya Sun Certified Web Component Developerfor the Java Platform sertifikası veya PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQLDeveloper OCP sertifikası veya OCP Java EE 5 Web Servis Developer ve/veya Sun Certified Web Servis Developer for the JavaPlatform sertifikasına sahip olmak)

 

konularında bilgi sahibi olmak ve/veya bu alanlardasertifikası olmak şartları aranmaktadır.


C- SINAV

 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS(B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boşbulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum vekuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasınagöre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmelipersonel istihdam edebilirler." denildiğinden; KPSS (B) grubu sınavındaalınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilanedilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

 

Başvuracak adaylardan;

1-     Yukarıda belirtilen genel ve özel şartlarıtaşımadıkları sonradan anlaşılanların,

2-     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırıhareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veyasözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalarhariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibarenbir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin,

3-     298 s ayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve SeçmenKütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince evvelce herhangi bir siyasipartiye üye veya seçimlerde siyasi partiden aday olmadığına dair beyanıalınanlardan aksi durumu tespit edilenlerin, müracaatı değerlendirmeyealınmayacaktır.

 

D-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

1-       İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgive deneyimini,

2-       Muhakeme gücünü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifadeyeteneğini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ve liyakatini, yetenekve kültürünü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

 

ölçmeye yönelik konulardır.

 

E-ÜCRET

1-     ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı DilBilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak(A-D) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dilbilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekildebelirlenir.

2-     Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ileilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümlerçerçevesinde sözleşmeleri fesih edilmek ve yeni


sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usulegöre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

3-     Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreylegeçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgidüzeyi (D) olarak kabul edilir.

4-     Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici veprogramcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi,399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimdesigortaya tabi geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ

MESLEKİ TECRÜBESİ

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETİ

% 25 ARTIŞ

NET ÖDEME

5 yıldan fazla

A-B

3.075,56

3.844,45

3.618,93

C

2.955,72

3.694,65

3.510,57

D

2.889,09

3.611,36

3.450,32

3-5 yıl

A-B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.710,85

3.388,56

3.289,14

1-3 yıl

A-B

2.603,26

3.254,08

3.191,85

C

2.522,60

3.153,25

3.118,92

D

2.479,36

3.099,21

3.079,82

0-1 yıl

A-B

2.232,80

2.791,00

2.856,86

C

2.131,60

2.664,49

2.765,34

D

2.077,09

2.596,36

2.716,05

PROGRAMCI

MESLEKİ TECRÜBESİ

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETİ

% 25 ARTIŞ

NET ÖDEME

5 yıldan fazla

A-B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.737,54

3.421,93

3.313,28

3-5 yıl

A-B

2.737,54

3.421,93

3.313,28

C

2.616,68

3.270,86

3.203,99

D

2.576,42

3.220,53

3.167,58

1-3 yıl

A-B

2.495,68

3.119,60

3.094,57

C

2.398,79

2.998,48

3.006,96

D

2.344,73

2.930,92

2.958,08

0-1 yıl

A-B

2.186,10

2.732,63

2.814,63

C

2.077,09

2.596,36

2.716,05

D

2.022,60

2.528,25

2.666,78


F) BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

 

Başvurular 6 Nisan 2015 Pazartesi günüsaat 17.00'a kadarşahsen veya posta yoluyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa CaddesiNo:12 Sıhhiye Kızılay/ANKARA adresine, elektronik ortamda yapılacak başvurularise "4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun" imzalı ve elektronikortama aktarılmış halinin " basvuru@ysk.gov.tr"e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

 

İlk müracaat sadece 4/B Sözleşmeli PersonelBaşvuru Formu ile yapılacak olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardangerekli belgeler mülakatta istenecektir. Eksik belge ile veya nitelikleri uygunolmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

 

Posta veya kargo ile yapılacakbaşvuruların, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar Başkanlığımızdaolması gerekmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı dışında başka Kurumlaragönderilmiş ve başvurunun son günü olan 6 Nisan 2015 tarihinden sonraBaşkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

G-MÜLAKATTA İSTENİLEN BELGELER

1-     2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisansmezunları için KPSSP3 puan türünde puan aldığına dair belge,

2-     Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretimkurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde suretiBaşkanlığımızca onaylanacaktır.)

3-     Her bir pozisyon için belirtilen özel şartlara aitbelgelerin onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde suretiBaşkanlığımızca onaylanacaktır.)

4-     Askerlik durum belgesinin onaylı örneği, (Erkekadaylar için), (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızcaonaylanacaktır.)

5-     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıpdoldurulacaktır.

6-     Programlama dillerini gösterir belgenin onaylı örneği.

7-     Fotoğraflı özgeçmiş, fotoğraf son altı ay içindeçekilmiş olmalıdır. (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıpdoldurulacaktır.

8-     Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belgeninonaylı örneği, (YDS, ÖSYM Başkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği olan sınav sonuç belgesi yabancı dil yeterliliğine ilişkinbelgelerden, YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl diğer belgeleringeçerlilik süresi ise iki yıldır.) (Belgenin aslının ibraz edilmesi halindesureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

9-     Adli sicil ve arşiv kaydı.

10-  4/B Sözleşmeli PersonelBaşvuru Formu (www.ysk.gov.tr)adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

 

H- BAŞVURU SONUÇLARI, SINAVYERİ VE TARİHİNİN DUYURULMASI

1-     2014 KPSS (B) grubu puan sırasına göre başvuru listesiwww.ysk.gov.tr sitesinde 9 Nisan 2015Perşembe günü ilân edilecektir.

2-     4- 6 Mayıs 2015 tarihleriarasında soyadı alfabetik sıraya göre yapılacak sözlü mülakat sınavınakatılacakların listesi, yeri ve saati 21 Nisan 2015 Salı günü www.ysk.gov.tr adresinde duyurulacak olup,sözlü mülakata katılacakların bu ilanın "G" maddesinde belirtilenbelgeleri müracaat günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (İlk müracaatınıelektronik ortamda yapanlar "4/B Sözleşmeli Personel BaşvuruFormunun" ıslak imzalı halini getireceklerdir.)

 

Kamuoyuna duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET