gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞI OKUTMANLIĞI İÇİN MEB SINAV İLANI

Milli Eğitim Bakanlığı 100 okutmanı 46 ülkeye gönderecek. İşte şartlar...

08 Mayıs 2015 Cuma 14:35
YURTDIŞI OKUTMANLIĞI İÇİN MEB SINAV İLANI

Öğretmen atamasında yurtdışına görevlendirme

Yurt dışında görevlendirilecek okutmanları seçmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı sınav gerçekleştirilecektir. Başvuru süresi 04-12 Mayıs 2015 tarihleri arasındadır. 

46 ülkeye 100 kontenjan ile ilana çıkan MEB sınav takvimi şöyle;

Başvuru Tarihleri 04 - 12 Mayıs 2015

Temsil Yeteneği Mülakatı 16 - 17 Haziran 2015

Temsil Yeteneği Mülakatı Sonuçları Ağustos 2015

2015 ve sonraki yıllarda yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/ Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla aşağıda belirtilen niteliklere sahip 100 (Yüz) okutman seçilecektir.


Başvuru Şartları

2015-Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanların Temsil Yeteneği Mülakatı’na başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Askerlikte geçen süre hariç sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup halen 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,

c) Askerlikte geçen süre hariç sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak MEB merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

DİKKAT! Yurt dışına görevlendirme en fazla iki kez yapılır.

 Sözleşmeli istihdam edilen öğretmenlerden kadrolu statüye geçenlerin sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, işbu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde belirtilen 5 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

 03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05 Haziran 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9’uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler bu şartı taşısalar da müracaatta bulunamazlar.

f) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde

edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali

bulunmamak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak, 

h) Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak,

i) Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında affa uğrayanlar hariç disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç),

j) Başvurunun son günü itibarıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Çince, Japonca ve İtalyanca dillerinin birinden, son beş yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 


GENEL ESASLAR; 

4 üncü maddenin A- (60) ve B- (75) bentlerinde belirtilen düzeyde dil belgesi sahibi olmak,

k) Yapılacak Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olmak (Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez -hangi görevle olursa olsun görevlendirilebilmeleri için, önceki yurtdışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış olup sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak),

l) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yapılan sınavda/sınavlarda başarılı olup görevlendirme sırasında bekliyor olmamak,

m) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak

Sınav hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Okutman ücertleri için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET