gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

Ziraat Bankası Teftiş Kurulu'nda görevlendirilmek üzere 35 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

09 Mart 2015 Pazartesi 16:29

Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş KuruluBaşkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka ÜstYönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içistrateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol -risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar.Bu çerçevede, Teftiş Kurulu Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, GenelMüdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri mahallinde ve merkezdendenetlemektedir.

Genel Hususlar

         Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere ikiaşamadan oluşacaktır.

         Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alandayazılı sınav düzenlenecektir.

         Adaylar Sınav Merkezi (Ankara / İstanbul) seçimi yapabilecektir.

         Banka,  gerekli   hallerde   adayların  sınava   gireceği   yerleri  önceden   duyurmak kaydıyladeğiştirebilecektir.

         Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafındangerçekleştirilecektir.

         Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

 

Adaylarda Aranan Şartlar:

1.     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.     01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

3.     Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksekokulların 4yıllık eğitimveren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri,Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim BilişimSistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veyaüniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkilimakamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmakya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluylason sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislikalanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren BilgisayarMühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrikve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleşmeMühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, EnerjiSistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, MakineMühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, YazılımMühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışıüniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasındamezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,


4.     Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmetyükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5.     Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesindebelirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6.     Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışındatecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapisveyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcısuçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale vealım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığavurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştiraksuçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7.     Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasınaengel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kuruluraporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan, işe başlamalarısırasında talep edilecektir.)

8.     Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlikgörevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaftutulmuş olmak,

9.     Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. MüfettişYardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

 

Başvuru Süreci

 

Başvuru sırasında aşağıdakiaşamalar takip edilecektir.

I.         Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Müfettiş Yardımcısı unvanı için 25 Nisan 2015 Cumartesi günüsaat 10:00'da yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 70 TL sınav ücreti tahsiledilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınavhizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından AnadoluÜniversitesi'nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Mart 2015 - 27 Mart 2015 tarihleri arasında ZiraatBankası Şubelerinden, Ziraat Bankası internet şubesinden Müfettiş Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad,doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıylayapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlüsınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

 

Önemli: Sınav ücreti hangi unvan için yatırıldı ise AnadoluÜniversitesi sınav başvuru ekranı o unvan için açılacaktır. Bu nedenle, sınavücretinin başvuruyapılacak unvan için yatırılması önem arz etmektedir.

 

Sınav başvuru işleminden öncesınav ücretinin Bankaya yatırılması gerekmektedir.

 

II.        Aşama: İnternet üzerinden BaşvuruFormunun Doldurulması

 

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 09 Mart 2015 tarihindenitibaren 29 Mart 2015 Pazar günü saat 24:00'e kadar Bankamız internet adresindende (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen AnadoluÜniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internetadresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için "Müfettiş YardımcısıGiriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu" aday tarafından noksansızolarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi'neeklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.


Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olupşahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu DoldurulurkenDikkat Edilecek Hususlar:

      Her aday 4 yıllık lisans diplomasının aitolduğu/olacağı alana göre farklı sınava katılacağı için, başvuru esnasındamezun olduğu/olacağı bölüme uygun sınav alanını (İdari ve Mühendislik Alanları)seçmesi gerekmektedir.

      Mühendislik alanından sınava girecek olan adaylarınaşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik gruplarına göre mezunoldukları/olacakları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan sınavagirmeleri zorunlu olup, başvuru esnasında mezun olunan/olunacak bölüm bilgisi girildiktensonra sistem tarafından ilgili bölümün dahil olduğu mühendislik grubu otomatikolarak gelecektir.

 

GRUP ADI

BÖLÜM ADI

Bilgisayar Grubu

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği,

Elektrik/Elektronik Grubu

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği,

Endüstri/İşletme Grubu

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

      Mühendislik alanından sınava girebilecek olan Makine Mühendisliği,Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği mezunu adaylar, Bilgisayar,Elektrik/Elektronik, Endüstri/İşletme grubundan herhangi birinitercih edebileceklerdir.

      Formda bulunan alanların doğru ve eksiksizdoldurulması gerekmektedir.

      Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınavbaşvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

      İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranannitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenadayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

      Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediğitespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçekdışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardansorumlu olur.

      Sınav ücretini yatırdıkları halde sınavabaşvurmayan/başvuramayan adaylarla, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınavagirmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıklarıbaşvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

 

Sınav Süreci

Sınav Daveti

      Adaylar başvuru aşamasında tercih ettikleri sınavmerkezinde sınava girecektir.

 

         Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi vesaatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 20 Nisan 2015 Pazartesi gününden itibaren AnadoluÜniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C.Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

         Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.


Yazılı Sınav

         Yazılı sınav, belirtilen sınav merkezlerinde   25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olup, çoktanseçmeli test şeklinde yapılacaktır.

         Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

         Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesiyanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

         Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesivb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

         Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

         Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek biroturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.

         Sınavın 1. bölümü genel kültür-genel yetenek, 2.bölümü yabancı dil, 3. bölümü ise alan konularından oluşmaktadır.

         Sınavın 3. bölümü; İdari Alan ve Mühendislik Alanıolmak üzere iki alan için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

         Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek,Yabancı Dil) her 2 alan için de ortak olarak yapılacaktır.

         Sınavın 2. bölümü (Yabancı Dil), İngilizce olarakgerçekleştirilecektir.

         Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari veyaMühendislik Alanı'na göre farklılık arz edecek olup, her bir alan için sınavkonuları aşağıda belirtilmiştir.

 

İdari Alan için 3. Bölüm SınavKonuları:

       Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi,Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi,Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),

      Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku,İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, TürkCeza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

       Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali TablolarAnalizi)

 

 

Mühendislik Alanı için 3.BölümSınav Konuları:

 

Mühendislik alanından sınava başvuran adaylara aşağıdabelirtilen ortakalan konularından ve sınav başvurusu sırasında mezun oldukları/olacakları bölüme göresistem tarafından otomatik olarak dahil edilecekleri zorunlu uzmanlık alanı gruplarına göre belirtilenkonulardan sorular yöneltilecektir. Makine Mühendisliği, MekatronikMühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliğibölümlerinden mezun olan/olacak adaylarBilgisayar/Elektrik-Elektronik/Endüstri-İşletme grupları arasından tercihtebulunacakları alandan sınava gireceklerdir.

a)  Ortak Alan

      Genel Alan Bilgisi (Matematik 1-11, Fizik 1-11, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği,Ticari Aritmetik)

      Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi,İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

b)  Zorunlu Uzmanlık Alanı

      Bilgisayar Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, YapısalProgramlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojilerive Uygulamaları)


       Elektrik/Elektronik GrubuSoruları (ElektrikDevre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi, Sayısal Devreler, İşaretler veSistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektroniği, Mikroişlemci Sistemler, KontrolTemelleri, Elektronik)

       Endüstri/İşletme GrubuSoruları (ÜretimPlanlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, KaliteKontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)

 

 

•    Aşağıdaki tabloda sınavın her bir bölümününkonusu, soru sayısı ve puan hesabında dikkate alınacak ağırlık katsayısı yeralmaktadır.

 

İDARİ ALAN

MÜHENDİSLİK ALANI

 

Soru Sayısı

Ağırlık Katsayısı

 

Soru Sayısı

Ağırlık Katsayısı

1.BÖLÜM

40

 

1.BÖLÜM

40

 

Genel Kültür

20

25%

Genel Kültür

20

25%

Genel Yetenek

20

 

Genel Yetenek

20

 

 

 

 

2.BÖLÜM

40

25%

2.BÖLÜM

40

25%

Yabancı Dil (İngilizce)

40

Yabancı Dil (İngilizce)

40

I

 

 

 

3.BÖLÜM

80

 

3. BÖLÜM

80

 

Ekonomi

35

 

Ortak Alan

40

 

 

Genel Alan Bilgisi

25

 

 

 

50%

Genel Ekonomi

15

50%

 

 

Zorunlu Uzmanlık Alanı

 

Hukuk

25

 

Bilgisayar Grubu Soruları

 

 

 

Elektrik/Elektronik Grubu Soruları

40

 

 

 

 

Endüstri/İşletme Grubu Soruları

 

 

Muhasebe

20

 

 

 


Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

       Yazılı sınavda, sınav bölümlerininher biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için her bir bölüm için sorulansoruların en az yarısının doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.

       Her bir bölüm için sorulansoruların en az yarısını doğru cevaplandıran adaylar arasından ağırlıklıstandart puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan MüfettişYardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylardahil) mülakata çağırılacaktır.

       Sınav sonuçları AnadoluÜniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internetadresi üzerinden ilan edilecektir.

       Yazılı sınava ilişkinitirazlar Anadolu Üniversitesi'ne yapılacaktır.

       Mülakata çağırılmak üzere kontenjanagiren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr

internet adresinde ilanedilecek ve kontenjana giren adaylar mülakata davet edilecektir.


Mülakat ve Nihai Değerlendirme

      Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakattarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresindeduyurulacaktır.

      Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan gereklibelgeleri süresi içinde ibraz etmeyen adaylar ile gerekli belgeleri süresiiçinde ibraz etmekle birlikte mülakata katılmayacağını mülakat tarihi öncesindeBankaya bildiren adayların yerine aynı sayıda aday puan sırasına göre mülakatadavet edilecektir.

      Mülakatta 70 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakatnotunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

      Mülakatta 70'in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarısıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplamasıyapılmayacaktır.

      Her bir alan için nihai başarı notu en yüksek olandanaşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdamedilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

      Adayların mülakat sırasında gösterdikleri performansagöre alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı sayısının altında/üzerinde adayistihdam edilebilecektir.

      Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri'nin GörevMerkezleri İstanbulolarakbelirlenecektir.

      Müfettiş Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı unvanlarınınyazılı sınav saatleri farklı olduğundan, sınav başvuru şartlarını taşıyanadaylar, her iki sınava birden başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, her ikiunvan için yazılı sınavda başarı kriterini sağlayarak mülakata katılmaya hakkazanan adaylarla İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı tarafından iletişimegeçilerek sadece bir unvanı tercih etmeleri ve sadece tercih ettikleri unvaniçin düzenlenecek mülakata katılmaları sağlanacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET