gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

18 SORUDA KAMU SENDİKAL HAKLARIN CEVAPLARI

İşyeri Temsilcisi Kime Denir ? İşyeri Temsilcisi Seçim Usul ve Esasları nelerdir? İşyeri temsilcisinin Görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? İlçe Temsilcisi kime denir? Seçim usul ve esasları nelerdir? İlçe Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Sendika İl Temsilcisi kime denir, seçim usul ve esasları nelerdir? Sendika İl Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? Sendika Temsilcisi kime denir? Sendika Temsilcisinin Seçim Usul ve esasları nelerdir? Sendika Temsilcisinin Görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? Temsilcilik için gerekli şartlar nelerdir? Temsilciler Kurulu Kamu Görevlisi kimdir? Kamu görevlileri sendikalarına kimler üye olabilir? Sendikalara nasıl üye olunur? Sendikalara kimler üye olamaz? Birden fazla sendikaya üye olunabilir mi? Sendika üyeliği nasıl düşer? Üyeliğin askıya alınması ne demektir? Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvenceleri nelerdir ? Üyelik ödentisi ne demektir? Hangi sendikalar üye ödentisi kestirebilir? Sendika nedir? Konfederasyon ne demektir? Genel Kurul ne demektir? Genel kurullar kaç yılda bir yapılır? Yetkili Sendikalar Nasıl Belirlenir? Kurum nedir ? Kamu İşvereni kimdir? Kamu İşveren Kurulunun Görevleri nelerdir? Kamu işveren Kurulu Kimlerden oluşur ? Kamu İşveren Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Nelerdir ? Kurum İdarî Kurulları Nedir ? Kurum İdari Kurullarının Görevleri Nelerdir? Kurum İdari Kurulları Kimlerden Oluşur? Kurum İdari Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Nelerdir? Yüksek İdarî Kurul nedir kimlerden oluşur? Yüksek İdari Kurulun Görevleri Nelerdir? Uzlaştırma Kurulu nedir? Uzlaştırma Kurulunun görevleri nelerdir? Toplu Görüşme nedir ? Toplu Görüşme ile Toplu Sözleşme arasında ne fark vardır? Toplu görüşmenin tarafları kimlerden oluşur?

16 Kasım 2011 Çarşamba 19:20
18 Soruda Kamu Sendikal Hakların Cevapları

 

İşyeri Temsilcisi Kime Denir ? 

20 den fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerinde Sendika-İşveren, Sendika-Üye ve Üye-İşveren arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek, çalışma uyumu ve iş barışına katkıda bulunmak üzere görevlendirilmiş olup Sendika Baş Temsilcisi, İlçe Temsilcisi, İl Temsilcisi ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan kamu çalışanıdır.

 İşyeri Temsilcisi Seçim Usul ve Esasları nelerdir? 

20 den fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerinde, Sendika üyeleri tarafından seçilir veya şube yönetim kurulunca seçilip Şubenin teklifiyle gerekli görüldüğünde Sendika Yönetim Kurulunca ataması yapılır.
İşyeri Temsilcileri, her yıl Şubat ayında İşyerlerindeki Üyeler arasından atanır. İş yerinde Kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı;
İşyerindeki işçi personel dışındaki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir (1),101-500 arasında ise en çok iki (2), 501-1000 arasında ise en çok üç (3),1001-2000 arasında ise en çok beş (5),2000 den fazla ise en çok yedi (7) kişidir.

 İşyeri temsilcisinin Görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? 

1- Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işyerinde teşkilatlanma ve üye kaydetme çalışmaları yapmak,
2- Baş Temsilci ile beraber veya Baş Temsilcinin bulunmadığı işyerlerinde üye ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek,
3- Üyelerin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek,
4- Sendika veya Şubenin iş ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetlerini duyurabilmek amacıyla yayınladığı gazete, dergi, broşür, bülten ve duyuruların işyerinde çalışanlara dağıtılmasını sağlamak, bunun yanı sıra üyelerimizin yayın organlarımızda yer almasını istedikleri makale, resim, karikatür vb. dokümanları şube yönetimine iletmek,
5- Baş temsilcinin bulunmadığı, işyerlerinde, şikayet ve önerileri Sendika İlçe ve İl Temsilciliği vasıtasıyla Şube Yönetim Kuruluna iletmek,
6- Üye aidat kesintilerini ve üyelerin emeklilik, tayin, vefat ve istifa vb. hareketlilikleri takip edip Şube Merkezine bildirmek,
7- İşyerindeki panoların güncelleşmesini sağlamalı, Kurum İdari Kurullarındaki alınan kararları üyelere aktarmak,
8- Temsilcilik açılmış ise demirbaşların teslim alınmasını, kaydını ve korunmasını, sağlamak,
9- İşyerinde ziyaret, kutlama, tebrik, taziye gibi sosyal etkinliklere katılmak,
10- İlgili Mevzuat ve Toplu Görüşme Hükümleri ile kendilerine Şubece verilen diğer 
yasal görevleri yapmak.

 

 

İlçe Temsilcisi kime denir? Seçim usul ve esasları nelerdir? 

İlçe sınırları bünyesindeki işyeri temsilcileri ve şube arasında koordinasyonu sağlayan ve işyeri temsilcileriyle aynı amaç ve doğrultuda görev yapan , ilçe’ye bağlı işyeri temsilcileri ve Baş temsilciler tarafından seçimle,Şubenin teklifiyle veya Sendika Yönetim Kurulunca doğrudan bu amaç ve görevlere atanan kimsedir. İl temsilcisi ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı görev yapar,

 

 

 

 

Sendika İl Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? 

1- Sendika İl Temsilcisinin görevi; İl sınırları içerisinde Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak,
2- İl bünyesinde Temsilciler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
3- İlçe Temsilcilerinden gelen şikayet ve önerileri dinlemek, çözümleyemediği problemleri Şube Yönetim Kurulu’na iletmek,
4- Tüzük ve Toplu Görüşme hükümlerinin uygulanmasında İl bazındaki işyerlerinde doğabilecek problemlerde müdahil olmak,
5- İl sınırları içerisinde üyelik çalışmaları yapmak, Şube ile irtibatlı olarak, İşyeri ve İlçe Temsilcileriyle birlikte üye sayıları ile ilgili çalışmalar yapıp üye potansiyeli olan işyerlerinde üye artırıcı çalışmalar ve toplantılar yapmak,
6- İşyeri ve İlçe Temsilcilerinden gelen bilgileri Şube merkezine iletmek,
7- Sendika ve Şubenin sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetleri ve yayınlarını ilçe ve işyeri temsilcilerine ulaştırmak ve dağıtımını takip etmek,
8- Sendikal faaliyetlerde yerel radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından faydalanmak,
9- İl Temsilciliğine ait demirbaşların teslim alınmasını, kaydını ve korunmasını sağlamak,
10-İl Temsilciliği sınırları içerisinde ziyaret, kutlama, tebrik, taziye gibi sosyal etkinliklere katılmak,
11- İl Temsilciliği sınırları içersinde resmi veya özel kuruluşlara karşı şubeyi temsil etmek,
12- Konfederasyona bağlı Şube veya Temsilciliklerle irtibatlı olmak, Konfederasyon ilkeleri doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,
13- Gerektiğinde Sendika Yönetim Kurulu’ndan izin alınarak Şube Yönetimiyle birlikte ilde konser, tiyatro, sergi, seminer vb. organizasyonu yapmak,
14- İlgili Mevzuat gereği şube tarafından verilen diğer yasal görevleri yerine getirmek,

 

Sendika Temsilcisi kime denir? 

Sendika temsilcisi Sendika-İşveren, Sendika-Üye, Üye-İşveren arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere üyeler arasından atanan kişi olup İlçe, İl ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı görev yapar .

 

 

Sendika Temsilcisinin Seçim Usul ve esasları nelerdir? 

İşyerinde kamu görevlisi sayısı 20’nin altında veya 20 den fazla olmasına rağmen üye sayısı diğer sendikaların üye sayısından az ise, üyeler arasından Şube Yönetim Kurulunun teklifiyle veya Sendika yönetim kurulunca doğrudan atanır. .(Atanmasında Kanuni zorunluluk yoktur. )

 

Sendika Temsilcisinin Görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? 

1- Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işyerinde teşkilatlanma ve üye kaydetme çalışmaları yapmak,
2- Üyelerin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek,
3- Sendika veya Şubenin iş ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetlerini duyurabilmek amacıyla yayınladığı gazete, dergi, broşür, bülten ve duyuruların işyerinde çalışanlara dağıtılmasını sağlamak, bunun yanı sıra üyelerimizin yayın organlarımızda yer almasını istedikleri makale, resim, karikatür vb. dökümanları şube yönetimine iletmek,
4- Şikayet ve önerileri İlçe temsilcisine , İl Temsilcisine veya Şube Yönetim Kuruluna iletmek,
5- Üye aidat kesintilerini ve üyelerin emeklilik, tayin, vefat ve istifa vb. durumları takip edip Şube Merkezine bildirmek,
6- İlgili Mevzuat ve Toplu Görüşme Hükümleri ile kendilerine Şubece verilen diğer yasal görevleri yapmak

 

 

Temsilcilik için gerekli şartlar nelerdir? 

a) Sendika üyesi olmak
b) Temsilci atanacağı işyeri, ilçe veya ilde çalışıyor olmak.

 

 

Temsilciler Kurulu 

Şubelerin istişare organı olup, şube bünyesindeki sendika temsilcileri, işyeri temsilcileri, Baş temsilci, İlçe temsilcileri, İl Temsilcileri ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine altı ayda bir olağan toplantısını yapabileceği gibi, Sendika Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle Şube Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. 
Temsilciler Kurulu’nun Şube bünyesinde toplanması esas olmakla birlikte Sendika Yönetim Kurulu’nun kararıyla; Kurum, İl veya Bölge bazında toplantı yapılabilir.
Temsilciler kurulunda Şube bünyesindeki çalışmalar ve sendika hizmet kolu alanına giren konular görüşülür. Alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek tavsiye niteliğinde şubeye bildirilir. Şube yönetim kurulu bu kararın bir suretini sendikaya gönderir. Alınan kararlardan faaliyetler esnasında yaralanılır ve bir sonraki toplantıda kurula bilgi sunulur.

 

 Kamu görevlileri sendikalarına kimler üye olabilir? 

Kamu ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında daimi suretle çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış ve 4688 sayılı kanun ile sendikaya üye olmaları yasaklanmamış olan kamu görevlileri, kurumlarının yer aldığı hizmet kollarındaki sendikalara üye olabilirler.

 Sendikalara nasıl üye olunur? 

Sendikalara üye olmak isteyen kamu görevlileri, hizmet kollarında üye olacakları sendikanın 4 nüshalı üye formunu doldurarak ilgili sendikaya verirler. Sendikanın yetkili organı en geç 30 gün içerisinde üyelik başvurusunu kabul veya reddeder. Tasdik edilen üyelik formunun bir sureti üyenin kendisine, bir sureti üye ödentisi kesintisine esas olmak ve çalıştığı kurumdaki dosyasına koymak üzere işyerine, bir sureti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir, bir sureti de sendikada kalır. 
30 gün içerisinde ret edilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu ilgili sendika tarafından kabul edilmeyenler, üyeliğinin kabul edilmediğinin kendisine tebliğ edilmesinden sonra 30 gün içerisinde bulunduğu ildeki iş mahkemesine dava açabilir.

 

 Sendikalara kimler üye olamaz? 

Müsteşar, Genel Müdür ve yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan ve üyeleri, Müfettişler ve yardımcıları, Hukuk Müşavirleri; bölge, il ve ilçe müdürleri ile özel güvenlik personeli sendikalara üye olamazlar. 100 ve daha fazla kamu görevlisinin (sendikalara üye olamayacak kamu görevlileri bu sayıya dahildir.) çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile bunların yardımcıları sendikalara üye olamazlar. Bunun dışında TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri, askeri işyerinde çalışan sivil kamu görevlileri, TSK ve MİT mensupları ile Emniyet Mensupları ve Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamazlar

 

 Birden fazla sendikaya üye olunabilir mi? 

Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üye olanların ilk üyelikleri geçerlidir. Sonraki üyelikleri geçersizdir. Burada vurgulanmak istenen husus; bir sendikanın üyesi iken, istifa etmeden başka bir sendikaya üye olunamayacağıdır. 
Bir sendika üyesi iken o sendikadan istifa (Ek-3) formu doldurulması ve ilgili sendikaya iadeli taahhütlü iletilmesi veya teslim tutanağı karşılığı teslim edilmesi ile gerçekleşir. Yeni sendikaya üyelik, üyenin çekilme bildirimi (EK-3) formu doldurulduğu tarihinden bir ay sonra geçerli olur. 

Üye olma veya üyelikten ayrılma işlemleri için noter onayı gerekli değildir.

   

 

Sendika üyeliği nasıl düşer? 

Görevine son verilenlerin, başka bir hizmet kolundaki bir kuruma naklen atananların sendikalara üye olmaları yasak olan bir göreve atananların, emekli olanların, ölenlerin, memurluktan istifa edenlerle, memuriyet görevine son verilenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

 

 Üyeliğin askıya alınması ne demektir? 

Görevinden ayrılmadığı, sendikadan istifa etmediği halde askere gidenler ile aylıksız izin olanlara ve yurt dışına görevli gidenlerin üyelikleri görevine dönünceye kadar askıda kalır. Bu durumda görevlerine geri döndükten sonra üyelikleri devam eder.

 

 Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvenceleri nelerdir ? 

Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.
Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.
Sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar.
Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur.
Kamu görevlilerinin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla emeklilik derecelerinde değerlendirilir. Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar, kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler.
Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri bir ay içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Bir ay içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
Açığa alma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

 

Üyelik ödentisi ne demektir? 

Üyelik ödentisi; sendika üyelerinin aylık olarak sendikalarına ödediği meblağdır. Üyelerin aylıklarından işveren tarafından kesilerek 5 gün içerisinde sendikanın genel merkezi banka hesabına yatırılır.

 Hangi sendikalar üye ödentisi kestirebilir? 

Bir hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin en az %5’ini üye kaydetmiş olan sendikalar üye ödentisi kestirebilir. Bu oranın altında üyesi bulunan sendikalar üye ödentisi kestiremez.

 

 Sendika nedir? 

Kamu görevlilerinin; ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

 

 Konfederasyon ne demektir? 

Farklı hizmet kollarında kurulmuş en az 5 kamu görevlileri sendikasının bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluştur.

 

 Yetkili Sendikalar Nasıl Belirlenir? 

Sendikalar, üyelik bildirimlerinin birer suretlerini her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bir liste halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderir. Aynı şekilde işverenler de her yılın Mayıs ve Kasım ayı sonu itibariyle kurumlarındaki sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre dağılımları ile sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ilişkin bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderir.
Kamu görevlileri sendikalarınca gönderilen üyelik bildirimleri, her yıl 31 Mayıs tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilerek sendikaların üye sayıları tespit edilir. Bu tespite göre her hizmet kolunda en çok üyeye sahip (Yetkili Sendika) kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ve en çok üyeye sahip konfederasyon belirlenir.

 

 Kamu işveren Kurulu Kimlerden oluşur ? 

Kamu İşveren Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının başkanlığında;
a) Başbakanlık Müsteşarı,
b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
c) Hazine Müsteşarı,
d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,
e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,
f) Devlet Personel Başkanı,
g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,
h) Kamu işveren sendikası genel başkanından,
oluşur.

 

 Kurum İdarî Kurulları Nedir ? 

Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katılımı ile kurum idarî kurulları oluşturur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır.

 

 

 Kurum İdari Kurulları Kimlerden Oluşur? 

Kurumu sevk ve idare yetkisine haiz en az iki, en fazla beş işveren vekili ile kurum genelinde en çok üyeye sahip sendikanın aynı sayıdaki temsilcilerinden oluşur.
Kamu işveren vekillerinden biri en üst amir tarafından Kurul Başkanı, sendika temsilcilerinden biri ilgili sendika tarafından Kurul Başkan Vekili ve üyelerden biri de Kurulca raportör olarak görevlendirilir. 
Kurula seçilecek kamu işveren vekillerinin sayısı beşi geçemez. Sendikalar asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler.

 

 Yüksek İdarî Kurul nedir kimlerden oluşur? 

Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla oluşturulan kurula Yüksek İdari Kurul denir. 
Bu kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır:
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının müsteşarları.
b) Devlet Personel Başkanı.
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.
d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü.
e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü.
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü.
g) Bağımsız Başkanlıkların Başkanları.
h) Kamu İşveren Sendikası.

 

Uzlaştırma Kurulunun görevleri nelerdir? 

Uzlaştırma Kurulu; toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen sürede sonuçlandırılamaması halinde, uyuşmazlık konularını incelemek ve gerektiğinde toplu görüşme taraflarını dinlemekle görevlidir.

 

 Toplu Görüşme ile Toplu Sözleşme arasında ne fark vardır? 

Toplu sözleşmede görüşülüp mutabakata varılan konular taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Toplu Görüşme Teklif Metinleri ise, tarafların imzasından sonra başka bir makamın onayından geçmesi kaydı ile yürürlüğe girer. Kamu görevlileri statü hukukuna göre çalıştıkları ve her türlü hakları kanun ile düzenlendiği için kamu görevlileri sendikalarının imzaladıkları toplu görüşme metinleri Bakanlar Kurulu’na sunulur ve gereği Bakanlar Kurulu’nca yapılır.

 Kaynak Türk Kültür Sanat Sen Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET