gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE MEMURLAR NASIL GÖREVLİ OLUR

12 haziran 2011 genel seçimlerde sandık gorevlisi olmak için nereye başvurmam gerek?

01 Mayıs 2011 Pazar 22:43

Seçimlerde sandık başında görev almak başlıca iki yolla olmaktadır. Bunlardan birisi sandık kurulunda üye olarak görev alınması, diğeri ise bir siyasi partinin müşahiti olarak görev alınmasıdır. Buna dair genel esaslar, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiştir.

Sandık Kurulu Üyeliği: Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre, seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunacaktır. Kanunun 17 nci maddesi ise, Son Milletvekili genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden meclise en az bir üye gönderen veya Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanların, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma hakkı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla Yüksek Seçim Kurulunda da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabilecektir.

Kanunun 19 uncu maddesindeki düzenlemede, ilçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesinin siyasi partilerden alınacağı ve bunların belirlenmesinde ise; ilçe seçim kurulu başkanının, bu kurulun yeniden kurulması için, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ edeceği, oylarda eşitlik halinde ad çekileceği, hükme bağlanmıştır.

Yine bu maddedeki hükme göre, diğer iki asıl ve yedek üyelik ise, ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiç bir siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile tespit edilecektir.

Sandık kurulunun oluşumu 298 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulacaktır. Kanunun 23 üncü maddesi, sandık kurulu üyeliklerinin nasıl tespit edileceğini şu şekilde açıklamıştır:

İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.

Bu şekilde tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı üye istenir ve oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bunların ilki asıl, diğeri yedek üyedir.

Müşahitler: Sandık başında görev alacak bir diğer temsilci grubu ise müşahitlerdir. Bu konuda 298 sayılı Kanunun 25 inci maddesine istinaden, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilecektir. Ancak, Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler. Gerek siyasi partilerin müşahitlerinin gerekse bağımsız adayların müşahitlerinin, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere sandık başında bulunabilecekleri, Kanunun 72 nci maddesinde hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, yukarıdaki yasal hükümlerde ayrıntıları açıklandığı üzere, bir siyasi parti adına sandık kurulu başında üye veya müşahit olarak bulunmaya, ilgili siyasi parti karar verecektir.

Kaynak:http://www.yerelnet.org.tr/genel/sy.php?grup=Personel

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET