gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6360 SAYILI KANUNLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

6360 SAYILI KANUNLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

06 Eylül 2013 Cuma 18:00
6360 SAYILI KANUNLA İLGİLİ  SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

6360 SAYILI KANUNLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

Soru 1: Tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçiminde sona erecek il özel idareleri, belde belediyeleri ve köyler kanunda öngörülen bildirimleri ne zaman yapacak?


Cevap: Kanunun resmi gazetede yayımlandığı 6 Aralık 2012 tarihinden itibaren bir ay 
içinde ilgili yerlere bildirimde bulunacaklardır.

Soru 2: Komisyonlar ne zaman kurulacak ve ne kadar süreyle görev yapacak?

Cevap: Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren kurulması gerekiyor. Seçimden sonra devir,  tasfiye ve paylaşım işlemleri bitene kadar görev yapacaktır.


Soru 3: Tüzel kişiliği kaldırılan köyler bildirimi nasıl yapacak?
Cevap: 29 büyükşehirde katılınacak ilçe belediyesine bildireceklerdir.

Soru 4: Valilikler ilçelerde komisyon kurabilirler mi?
Cevap: Kanunen alt komisyon kurulabileceği için valiler isterlerse ilçelerdeki işlemler için  kaymakam başkanlığında alt komisyonlar kurabilirler. Bu şekilde alt komisyon kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Soru 5: İllerde kurulan komisyonlarla alt komisyonlara kimler üye olabilir?
Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilci sıfatına haiz yöneticileri ve ilgili belediye başkanları üye olabilir.

Soru 6: Norm kadro fazlası belirlenirken kişi unvanına mı kurum toplamına mı bakılacak?
Cevap: Memur kadroları için unvan bazında, işçi kadroları için toplam norm sayısı  üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Soru 7: Seçimden sonra 29 ilde muhtar ödeneklerini kim ödeyecek?
Cevap: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ödenecektir.

Soru 8: Kanunla ilgili genelge veya yönetmelik çıkacak mı?Cevap: Genelge veya yönetmelik gibi bir düzenleme yapılmayacak. Konu bazlı görüş  oluşturulacak. 

Soru 9: Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin personeli ne olacak?
Cevap: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü  fıkrasının birinci cümlesine uygun olarak çalıştırılan personel Kanundaki usule göre devredilecektir.

Soru 10: Kapanan idareler yeni sözleşmeli personel alabilecek mi?
Cevap: Kanunun yayımı tarihinden önce 5393 sayılı belediye kanununun 49 uncu maddesine 
ve usulüne uygun sözleşme yapılmış olan personelle sözleşmeler yenilenebilecek 
fakat ilk kez sözleşme yapılarak yeni personel istihdam edilemeyecektir.

Soru 11: Birliklere ve özel idarelere yapılan şartlı bağışlar ne olacak?
Cevap: Devredildikleri kurumlarca bağış amacına uygun olarak kullanılacak.

Soru 12: Birlik, belediye ve özel idarelerin yaptığı şartlı bağışlar ne olacak? 
Cevap: Bağış şartına uygun olarak kullanılmaya devam edilecek.

Soru 13: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na sivil üyeleri kim seçecek? 
Cevap: Seçimlerden sonra sivil üyeleri büyükşehir belediye meclisi seçecek.

Soru 14: Afet ve Acil Durum personeli ne olacak?
Cevap: Afet ve Acil Durum Başkanlığı bu personelle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde 
çalışmaktadır.

Soru 15: Büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyeleri yeni personel alabilecek mi? 
Cevap: Mevcut mevzuat hükümlerine göre yeni personel alabileceklerdir.

Soru 16: Birlikler ne zaman kapanacak?Cevap: Konusuz ve/veya üyesiz kalan mahalli idare birlikleri en geç Mart 2014 tarihine 
kadar tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunması zorunludur.

Soru 17: Kapanma sürecinde birlikler tüzüklerini değiştirebilir mi?
Cevap: Evet, değiştirebilirler.

Soru 18: Kapanacak idarelerden bu süreçte başka kamu kurum ve kuruluşlarına personel nakli 
olur mu? 
Cevap: Evet, yapılabilir.

Soru 19: İl belediyelerinden büyükşehir belediyesine geçen personel ihtiyaç fazlası olarak 
bildirilebilir mi? 
Cevap: Evet, bildirilebilir.
Soru 20: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hemen kuruluyor. Özel idareler 
kendilerine kanunlarla verilen görevleri yapmaya devam edecekler mi?
Cevap: Evet.

Soru 21: Özel idarenin yürüttüğü sulama hizmetleri, göletler vb. ne olacak? 
Cevap: Büyükşehir belediyelerine devredilecek.

Soru 22: Birlikler taşınır mal alabilirler mi?
Cevap: Birlikler faaliyetlerini yürütebilmeleri için zaruri olan tüketim malzemelerini 
(demirbaşlar hariç) alabileceklerdir.

Soru 23: Maden Kanunu ile ilgili uygulamaları hangi birim yapacak?
Cevap: İlk mahalli idareler seçimlerine kadar özel idareler bu görevlerine devam edecekler, 
seçimlerden sonra bu görevler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
tarafından yapılacaktır.

Soru 24: Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin araçları(makam araçları) ne olacak?Cevap: Tüzükleri çerçevesinde devredilecek. Tüzüklerinde hüküm yoksa kanundaki 
hükümlere göre devredilecek. Ancak birlikler bu süreçte tüzüklerini değiştirerek 
araçlarını devretmek istedikleri kurumu tüzüklerinde belirtebilirler.

Soru 25: Akköy, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerinin mülki sınır değişiklikleri ne zaman 
yürürlüğe girecek?
Cevap: İlk mahalli idareler seçiminden sonra bu ilçelerle ilgili yapılan değişiklikler 
yürürlüğe girecek olup ilk mahalli idareler seçimlerine kadar hali hazır 
pozisyonlarına devam edeceklerdir.

Soru 26: Akköy, Yeşilyurt, Battalgazi ilçe belediyeleri de yeni kurulan ilçeler için öngörülen 
can suyundan(ilave kaynaktan) yararlanacak mı?
Cevap: Evet, yararlanacak. İlk mahalli idareler seçiminden sonraki ilk ayda bu belediyeler 
iller bankasından alacakları paylarına ilaveten 3 kat ilave pay alacaktır.

Soru 27: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na işçilerin geçmesi mümkün müdür?
Cevap: Hayır. Sadece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları için kanunda öngörülen 
memur kadrolarına il özel idaresinden kadrosu uygun olan memurlar komisyon 
tarafından devredilebilir.

Soru 28: Kapatılacak özel idarelerde ve belediyelerde 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa göre yeni personel alımı yapılabilir mi?
Cevap: 3713 Sayılı Kanunun Ek Madde-1 e göre genel, katma ve özel bütçeli kurum ve 
kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her 
nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 2'sini, bu 
kanunda belirtilenlerin istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde 
belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorunda olduklarından bu kanuna göre 
yeni personel alımı yapabilirler.

Soru 29: 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birlikleri düzenleyen yirmialtıncı 
fıkrası " Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve 
köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler 
genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. 
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal 
edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet 
alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar" şeklinde olup bu fıkrada 
geçen "hizmet alımına ilişkin sözleşme yapamazlar" hükmünden ne anlaşılması 
gerekmektedir?
Cevap: Bu fıkrada bahsedilen "hizmet alımına ilişkin sözleşme yapamazlar" hükmü ile, 
Kanunda tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri, belediyeler ve köylerle ilgili 
düzenlemelere paralel olarak, Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan birlikler 
tarafından tüzel kişiliği sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet 
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı 
sözleşmesi düzenlenemeyeceği belirtilmektedir.

Soru 30: 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği sona eren nüfusu 2000'in altındaki belediyelerin 
ihtiyaç duyduğu akaryakıt alımı ve yol yapımı gibi işler için ihaleye çıkmadan önce 
özel idarelerden izin almaları gerekir mi?
Cevap: Tüzel kişilikleri kaldırılan belediyeler, yeni borçlanmaya yol açacak şekilde 
akaryakıt alımı veya yol yapımı gibi işleri özel idareden (veya katılacağı 
belediyeden) izin almaksızın yapamaz.
Soru 31: Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yapılacak her türlü imar 
uygulamalarında onay mercii hangi kurumdur?
Cevap: İçişleri Bakanlığıdır.

Soru 32: İlk mahalli idareler genel seçimlerine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliklerini 
tasfiye etmesi gereken illerde KÖYDES Projesi uygulanacak mıdır?
Cevap: Evet. 2013 yılında söz konusu yerlerde KÖYDES projesi uygulanacaktır.

Soru 33: Büyükşehir olan illerdeki büyükşehir ilçe belediyelerinin nüfusu belde belediyeleri 
ve köylerin katılımıyla artacağından dolayı, bu yerlerde norm kadro ve ihtiyaç fazlası 
devredilecek personelin tespiti norm kadro yönetmelik değişikliğiyle mi yoksa, 
emsal nüfus grubuna ve niteliklere sahip belediyelerin norm kadroları baz alınarak 
mı belirlenecektir?
Cevap: Belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası 
olanların tespiti, norm kadro yönetmelik değişikliği yapıldıktan sonra 
belirlenecektir.

Soru 34: 6360 sayılı Kanun'un Geçici 1 inci maddesinin (2) inci fıkrasındaki "ilçe 
belediyesinin onayına bağlıdır" ifadesindeki onay verecek belediye organı (belediye 
başkanı, encümen veya belediye meclisi) hangisidir?
Cevap: Onayı gerektiren konuyla ilgili olarak mevzuatında belediyenin hangi organı 
tarafından karar alınması gerekiyorsa onay da katılacakları belediyenin o organı 
tarafından alınmalıdır.

Soru 35: YİKOB'na devredilen özel idare personeli sosyal denge sözleşmesi yapabilecekler 
mi?
Cevap: Hayır. Sosyal Denge Sözleşmeleri bu Başkanlık altında yapılamaz.

Soru 36: Kanunla mahalleye dönüşen köylerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı için harç 
alınacak mı? 
Cevap: Hayır. 5 yıl süreyle alınmayacaktır.

Soru 37: Tekirdağ ili Kapaklı Belde Belediyesi 6360 sayılı Kanun ile ilk mahalli idareler 
genel seçiminde ilçe belediyesi olacaktır. Bu durumda Kapaklı belde belediyesi ile 
Kapaklı İlçesine katılacak belde ve köyler geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası 
gereğince bildirimi hangi kuruma yapacaktır?
Cevap: Kapaklı İlçe Belediyesi henüz kurulmadığından dolayı Kapaklı Belde Belediyesi ile 
Kapaklı ilçesine bağlanacak belde ve köyler bildirimi İl belediyesine yapacaklardır.

Soru 38: Denizli ve Malatya gibi illerde merkez ilçe olarak mevcut ilçeler belirlenmekte ve bu 
ilçelerin merkezleri değiştirilmektedir. Bu durumda bu ilçelere katılacak belde ve 
köyler bildirimi hangi kuruma (İl belediyesine veya ilçe belediyesine) yapacaktır?
Cevap: Bildirim Akköy, Yeşilyurt, Battalgazi ilçe belediyelerine yapılacaktır.

Soru 39: 6360 sayılı Yasanın yayınlanmasından önce meclis kararı alıp, ilana çıkmış, ihale 
sürecinde olan veya satış işlemleri gerçekleştirilmiş ama tapuya tescili yapılmamış 
taşınmaz satışlarında onaya ihtiyaç var mı?
Cevap: İhale süreci tamamlanmış fakat tapuya tescili yapılmamış taşınmaz satışları için 
İçişleri Bakanlığından izin alacaklardır.
İhale süreci tamamlanmamış taşınmaz satış ihaleleri iptal edilecek, İçişleri 
Bakanlığından onay alındıktan sonra ihaleye çıkılacaktır.

Soru 40: Tüzel kişilikleri kaldırılan köylerin hangi personeli katılacakları ilçe belediyesine 
bildirilecektir?Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumuna köy adına çalıştığına dair bildirimde bulunulmuş ve 6 
aydan fazla çalışması olan köy personeli katılacakları ilçe belediyesine 
bildirilecektir.
Soru 41: Geçici personel ile sözleşme imzalanabilecek mi?
Cevap: İlk mahalli idareler genel seçimi itibariyle tüzel kişilikleri kalkacak belediyeler, tüzel 
kişiliğin sona ereceği tarihi aşmamak, bir önceki sözleşmede belirtilen personel 
sayısını ve çalışma süresini geçmemek şartıyla geçici personel (veya mevsimlik işçi) 
çalıştırabilir.
Soru 42: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği İl Özel İdarelerine verilen 
görevler özel idarelerin kaldırıldığı yerlerde hangi kurum tarafından yerine 
getirilecek? 
Cevap: 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6455 sayılı Kanunla, 5607 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesine sekizinci fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya göre özel 
idarelerin 5607 sayılı Kanundan kaynaklanan yetkileri; özel idarelerin tüzel 
kişiliklerinin kalkacağı illerde, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 
defterdarlık tarafından kullanacaktır. Yine 6455 sayılı Kanunla 5607 sayılı Kanuna 
eklenen Geçici 9 uncu madde "... ile tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin 
mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, 
depo, araç ve gereç ile diğer tüm teknik teçhizat, tüzel kişiliğin kalktığı tarih 
itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın bulunduğu yerdeki defterdarlığa 
devredilmiş sayılır." hükmünü ihtiva etmektedir.

Soru 43: Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin ticari plakaların, taksi duraklarının ve dolmuş 
hatlarının verilmesine yönelik alacakları kararları katılacakları ilçe belediyesinin 
onayına tabi midir?
Cevap: Evet. Bu belediyeler, ticari plakaların, taksi duraklarının ve dolmuş hatlarının 
verilmesine yönelik aldıkları kararı katılacakları ilçe belediyesinin onayına sunmak 
zorundadır.

Soru 44: Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunun kararları vali onayına tabi midir?Cevap: Bu komisyonun tüm kararları vali tarafından onaylanması gerekir.
Soru 45: Tahsis işlemi yapılmış fakat teslim edilmemiş taşınmazlar için onay gerekir mi?
Cevap: Evet gerekir.

Soru 46: İskan ruhsatı, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 inci maddeleri gereğince 
onaya tabi bir işlem midir?
Cevap: Hayır. İnşaat ruhsatlarının verilmesinden, yapı kullanma izni alınması dahil yapılan 
işlemlerin tümü onayı gerektirmemektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET