gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

657 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

İş sonu tazminatyıllık izin, ücretsiz izin, sözleşmenin yenilenmesi, isteği ile feshedilmesi, KPSS, unvan değişikliği, askerlik, sağlık raporu, aile yardımı, yemek ücreti, giyim yardımı konularında 4/B sözleşmeliler hakkında bilinmeyenler.

04 Mayıs 2011 Çarşamba 23:39
657 4/B Sözleşmeli Personel İle İlgili Bilinmeyenler

Soru : 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında değerlendirilir mi?

Cevap : 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu sözleşmeli personele ilişkin 5393 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerekmektedir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel iş sonu tazminatı için nereye başvurmalıdır?
Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel iş sonu tazminatı için çalıştığı kuruma başvurmalıdır.
 
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam sözleşmeli personelin özel şirketlerde geçen hizmet süreleri, yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilir mi?
Cevap: Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri esas alındığından, özel şirketlerde geçirilen hizmet süreleri yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilemez.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi?
Cevap: 6/6/1978 tarih ve 715754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9, 10 ve 11 inci maddelerinde sözleşmeli personele hangi hallerde ve ne kadar süreyle ücretli yıllık, mazeret ve hastalık izni verileceği hususları düzenlendiğinden ve mezkur Esaslarda, ücretsiz izinle ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ücretsiz izin verilemez.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşmesinin bittiği tarihte sözleşmesini yenilememesi halinde bu durum sözleşmenin feshi olarak değerlendirilir mi?
Cevap : Sözleşmeli personelin, sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği kuralı benimsenmiş olup, sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip sözleşmesinin yenilenmemesi durumunun fesih kapsamında sayılamayacağı değerlendirilmektedir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına sınavsız olarak geri dönebilir mi?
Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ve boş pozisyon bulunması halinde aynı pozisyona yerleştirilmesinin ayrıldığı kurumun takdirinde olduğu; bu personelin aynı kurumun farklı bir sözleşmeli personel pozisyonuna veya farklı bir kurumun herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilebilmesinin ise ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyulması kaydıyla istihdamı mümkündür.
 
 
Soru : Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak yerleşen adayın aynı puanı ile memur yerleştirmelerine başvurabilir mi?
Cevap: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak yerleşen sözleşmeli personel, yerleştiği puan ile memur yerleştirmelerine başvurabilir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonunda unvan değişikliği yapılabilir mi ve unvan değişikliğinden ne anlaşılmalıdır?
Cevap : Sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin çalıştıkları kurumlarında veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında unvan değişikliği şeklinde başka bir pozisyona atanmaları, ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla yapılabilir. Sözleşmeli personelin bulundukları pozisyonlardan farklı unvanlara sahip olan pozisyonlara atanması unvan değişikliği kapsamındadır
 
 
Soru : Eşi özel sektörde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılacak mı?
Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı mevzuat değişikliği talebi, mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde gündeme alınmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak atananlardan, atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan adayların atamaları iptal edilir mi?
Cevap : Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılması gerekmektedir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin memur olarak atanması mümkün müdür?
Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sınavla Devlet memuru olunacağı hüküm altına alındığından memur olmak isteyen adayların “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmeleri ve memur yerleştirmelerine başvurmaları gerekmektedir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 günü aşan rapor alması halinde sözleşmesi feshedilir mi?
Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam sözleşmeli personelin 30 günü aşan hastalık izinleri için ilgililerin sözleşmelerinin feshedilmemesi gerekmektedir.
Soru : Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilir mi?
Cevap : 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmektedir.
 
Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele yemek ücreti veya giyim yardımı verilebilir mi?
Cevap: İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır. Diğer taraftan, sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı hükme bağlandığından söz konusu personele yemek ücreti yardımı yapılamaz

Devlet Personel Başkanlığı

www.kamudanhaberler.com

Sözleşmeli yarı Zamanlı çalışma hakkı

Özlem
18 Eylül 2016 Pazar 00:42

Merhaba 4/b Sözleşmeli personel doğum izninden sonra yarı Zamanlı çalışma hakkı var mıdır?

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

4/b Sözleşmeli personel yarı Zamanlı çalışma

Özlem özlem
18 Eylül 2016 Pazar 00:29

Merhaba 4/b Sözleşmeli personel doğum izninden sonra yarı Zamanlı çalışma hakkın var mıdır?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET