gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA VE KAYBETME

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 ve devamı maddelerinde aile ve çocuk yardımı ödeneğine hak kazanma, ödeme ve kaybetme durumları düzenlenmiştir.

20 Şubat 2015 Cuma 16:45

Aile yardımı ödeneği 
Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları içinde yukarıdaki hükümler çevresinde uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:
Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.
Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.
Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller
Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 
1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. Orta öğrenimi veya üniversiteyi bitiren çocukların  yaş şartını taşımaları halinde bu ödemeden faydalanmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır.)
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için kesilmesi gerekmekle birlikte, 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği 15.07.2012 tarihinden itibaren, çocuk için verilen aile yardımı ödeneği, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartların taşınması halinde, aynı usul ve esaslar dahilinde ödenebilmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre 1/1/2014–31/12/2015 tarihleri arasında da burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödenek aynen verilmeye devam edilmesi öngörülmektedir. 

5. Devlet memurlarının 25 yaşını doldurmayan çocuklarından askerde olanlar için aile yardımı ödeneği verilecektir.

6. Eşi işsizlik ödeneği alanların aile yardımı ödeneği almalarına herhangi bir engel yoktur.

7.İş-Kur'un istihdam garantili kurslarına katılanların eşlerine aile yardımı ödemesi yapılamaz. Eşleri bu kurslara katılanlardan ödeme alanlar, iş garantili kursa başlanıldığı ayı takip eden ay başında (15'inde) kesilir. 

8. Eşin herhangi bir menfaat karşılığı çalışmadan isteğe bağlı sigortalı olması durumunda ise aile yardımı ödeneği ödenmeye devam edilir.

9. Ölüm aylığına bağlı yetim aylığı alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği ödenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET