gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SORU VE CEVAPLARI

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkında çok merak edilen konulara 66 soruda cevap verilmiştir.

06 Eylül 2013 Cuma 21:50
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SORU VE CEVAPLARI

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SORULARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

http://www.anayasa.gov.tr/files/bireysel_basvuru/66_Soru.pdf

1. Bireysel başvuru nedir?.................................................................................................... 9

2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir?...................................................... 9

3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır?................................10

4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna neden ihtiyaç duyulmuştur?..........10

5. Bireysel başvuruyla ilgili hukuki düzenlemeler nerelerde bulunmaktadır?........12

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

6. Bireysel başvuruya konu edilebilecek temel haklar nelerdir?..........................12

7. Hangi tür kamu gücü işlemleri aleyhine bireysel başvuru yapılabilir?.........13

8. Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?...........13

9. Genel işlemler haricinde hangi işlemler bireysel başvuru kapsamı dışında

bırakılmıştır?...........................................................................................................................14

10. Herkes bireysel başvuru yapabilir mi?...................................................................14

11. Yabancı ülke vatandaşlarına da bu hak tanınmış mıdır?.................................14

12. Tüzel kişiler bireysel başvuru yapabilir mi?..........................................................15

13. Mahkemenin yer bakımından yetkisi nedir?.......................................................15

III. ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURULARI

İNCELEYEN BİRİMLER

14. Anayasa Mahkemesinin oluşumu nasıldır?..........................................................15

15. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesinde hangi organlar tarafından

incelemektedir?....................................................................................................................16

16. Genel Kurulun bireysel başvurulara ilişkin bir görevi var mıdır?..................16

17. Raportörlerin bireysel başvurudaki işlevi nedir?................................................16

 

IV. BİREYSEL BAŞVURUNUN ŞEKİL ŞARTLARI

18. Bireysel başvurunun şekil şartları nelerdir?.........................................................17

19. Başvuru formu nereden ve nasıl temin edilebilir?.............................................17

20. Başvuru yapılırken ya da başvurunun ilerleyen aşamalarında avukat

tutulması zorunlu mudur? Mahkeme önünde başvurucuyu kimler temsil

edebilir?...................................................................................................................................17

21. Başvuru formuna hangi belgelerin eklenmesi gerekmektedir?...................18

22. Başvuru formuna eklenmesi gerekli belgelere başvurucu erişemiyorsa ne

yapmalıdır?.............................................................................................................................18

23. Başvuru ile ilgili koşullarda sonraki aşamalarda herhangi bir değişiklik

olması hâlinde başvurucu ne yapmalıdır?...................................................................19

24. Başvuruda kimlik gizli tutulabilir mi?.....................................................................19

25. Başvuru harca tâbi midir? Ödeme gücü olmayanlar ne yapmalıdır?..........20

26. Başvuru formunda ya da eklerinde eksiklikler varsa başvuru hakkında ne

tür bir işlem yapılmaktadır?..............................................................................................20

V. BİREYSEL BAŞVURUNUN MADDİ ŞARTLARI

27. Bireysel başvurunun maddi şartları nelerdir?.....................................................21

28. Güncel ve kişisel bir hakkın doğrudan etkilenmesi neyi ifade etmektedir?.....21

29. İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi neyi ifade etmektedir?....22

30. Bireysel başvuruda öne sürülen temel hak ihlali iddiasının diğer yargı

mercileri önünde ileri sürülmesi gerekli midir?.........................................................23

31. Başvurucunun olağan başvuru yollarını kullanmaması nedeniyle kesin

hüküm hâline gelen kamu işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?..23

32. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması neyi ifade etmektedir?.........24

VI. BİREYSEL BAŞVURUNUN SÜRESİ

33. Hangi tarihten itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir?.25

34. Bireysel başvuru için bir süre sınırlaması var mıdır? Bu sürelerin başlangıcı

nedir? Ne zaman başvuru yapılabilir?...........................................................................25

35. Başvurucu mazereti nedeniyle belirtilen sürede başvurusunu

yapamamışsa, bunun telafisi mümkün müdür?........................................................26

 

VII. BİREYSEL BAŞVURULARIN YAPILMASI

36. Bireysel başvuru nasıl yapılır? Mutlaka Anayasa Mahkemesine şahsen

başvurulması mı gereklidir?.............................................................................................26

37. Başvuru formunun teslim edildiği mahkemeler ya da yurt dışı

temsilciliklerde ne gibi işlemler yapılmaktadır?........................................................27

38. Bireysel başvurunun posta yoluyla yapılması mümkün müdür?.................27

39.Başvurucular Anayasa Mahkemesi ile yazışmalarını nasıl yapacaklardır?..27

40. Başvurucu, başvurusu ile ilgili olarak ilerleyen aşamalarda

bilgilendirilmekte midir? ..................................................................................................28

41. Başvurucu, hangi süreler içinde başvurusunun karara bağlanmasını

beklemelidir?.........................................................................................................................28

VIII. BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

42. Anayasa Mahkemesince bireysel başvuru çerçevesinde yapılacak

incelemenin kapsamı nedir?............................................................................................29

43. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yeni bir itiraz ya da temyiz yolu

mudur?.....................................................................................................................................29

44. Başvurunun idari yönden reddi nedir? Buna karşı itiraz mümkün müdür?.....30

45. Bireysel başvuruların Bölüm ve Komisyonlar arasında dağıtımı nasıl yapılır?.30

46. Bireysel başvuruların incelenme sırası nasıldır?.................................................30

47. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların incelenmesinde resen bilgi ve

belge toplayabilir mi ve gerekli gördüğü kişileri dinleyebilir mi?.......................31

48. Anayasa Mahkemesi tanık dinleyebilir mi, bilirkişi atayabilir mi, keşif ya da

duruşma yapabilir mi?........................................................................................................31

49. Bireysel başvurunun incelenmesinde Anayasa Mahkemesine ulaşan bilgi

ve belgeler başvurucu ile paylaşılacak mıdır?............................................................32

50. Bireysel başvuru yapılması, başvuruya konu kamu işleminin infazını ya da

icrasını durdurur mu?..........................................................................................................32

51. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda tedbir kararı verebilmesinin

şartları nelerdir?....................................................................................................................32

52. Anayasa Mahkemesi, AİHM önündeki başvurularda olduğu gibi dostane

çözüm yolunu kullanabilecek midir?.............................................................................33

53. Davadan feragat mümkün müdür? Sonuçları nelerdir?..................................33

 

IX. ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURUDA VERDİĞİ

KARARLAR

54. Bireysel başvuruya ilişkin verilebilecek kararlar nelerdir?...............................33

55. Kabul edilebilirlik kararı ile esasa ilişkin karar arasındaki fark nedir?..........34

56. Komisyonlarca kabul edilebilir bulunan başvuru hakkında sonradan

kabul edilemezlik kararı verilebilmesi mümkün müdür?......................................34

57. Bireysel başvuruda düşme kararı verilebilir mi?.................................................34

58. Anayasa Mahkemesi esasa ilişkin hangi kararları verebilir ve bu kararların

özelliği nedir?.........................................................................................................................35

59. Bölümlerce verilen bir hakkın ihlal edildiği yönündeki kararın sonuçları

nelerdir?...................................................................................................................................35

60. Kararlar kimlere tebliğ edilmektedir?.....................................................................36

61. Hangi kararların yayımlanması gereklidir?...........................................................36

62. Mahkeme kararlarına karşı itiraz imkânı var mıdır? Bu kararlar bağlayıcı

mıdır?........................................................................................................................................36

63. Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanımı hâlinde bir yaptırım

uygulanmakta mıdır?..........................................................................................................37

X. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI

MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ

64. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesine başvuru yolunu kapatmakta mıdır?..................................................37

65. Bireysel başvuru yargılama sürelerini uzatmakta mıdır, yargı kararlarının

kesinleşmesinde gecikmelere neden olacak mıdır?................................................38

66. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken Anayasa’yı mı yoksa

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni mi esas alacaktır?............................................39

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET