gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AYNI BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ ARASINDA GÖREVLERDE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VERİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı il bazında kadrolu olarak görev yapan personel aynı BÜYÜKŞEHİRİN başka ilçesine geçici görevlendirilmesi halinde geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği SORUSUNA cevap verilmektedir.

30 Haziran 2014 Pazartesi 12:37
AYNI BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ ARASINDA GÖREVLERDE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VERİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 09.09.2013 tarih ve 20036 sayılı yazısında;


6245sayılı Harcırah Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendinde -memuriyetmahalli-"Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahınınbulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahallerile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından buşehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetleriningötürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" şeklinde, (h) bendinde ise -başka yer-"Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifadeeder." şeklinde tanımlanmıştır.

Mezkûrkanunun 14 üncü maddesinde ise muvakkat (geçici) vazife harcırahı yol masrafıve yevmiye ise "Aşağıda gösterilen memur vehizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye ver/lirve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgahveya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

     1.  Birinci maddede yazılı kurumlaraait bir vazifenin ifası maksadıyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başkabir vere gönderilenlere;

        2.  Yeni ve eski memuriyetlerinemütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılanbir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veyaolmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3.  Memuriyet merkezlerinin bulunduğumahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4.  Fiilen oturduğu mahalden gayrı biryere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri

için);

5.  Muvakkat kaza salahiyeti ilegönderilenlere." hükmü düzenlenmiştir.

    

    6245 sayılı HarcırahKanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan -memuriyet mahalli-içerisinde yer aldığından ve yine aynı maddenin (h) bendinde tanımlanan -başkayer- kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceğinden mezkûr Kanunun 14 üncü maddesi gereği geçici görev yolluğunun ödenemeyeceği,

        Belirtilmektedir. Bu görüş gereği geçici görev yolluğu ödenmemektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET