gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BOŞANMA NAFAKA VELAYET DAVALARI NASIL İŞLER

Aile toplumun temel taşıdır. Toplumun korunması, hukukun ve adaletin tüm alanlarda tesisi ailenin muhafazası ile mümkündür. Aile birliğinin devam etmesinin olanaksızlaştığı durumlarda dahi bu birlikteliğin sona ermesi sürecinin kendine has özellikleri ve hem tek tek kişilerin hayatında hem de toplumun genelinde önemli sonuçları vardır. Ailenin, baskı gören eşin ve çocuğun haklarını korumak için tedbirler alınmıştır. Aile mahkemeleri de bu kapsamda Aile Hukukundan doğan dava ve işleri karara bağlarlar.

15 Haziran 2013 Cumartesi 11:47
BOŞANMA NAFAKA VELAYET DAVALARI NASIL İŞLER

Aile Mahkemesi

Görevleri

Aile toplumun temel taşıdır. Toplumun korunması, hukukun ve adaletin tüm alanlarda tesisi ailenin muhafazası ile mümkündür. Aile birliğinin devam etmesinin olanaksızlaştığı durumlarda dahi bu birlikteliğin sona ermesi sürecinin kendine has özellikleri ve hem tek tek kişilerin hayatında hem de toplumun genelinde önemli sonuçları vardır. Ailenin, baskı gören eşin ve çocuğun haklarını korumak için tedbirler alınmıştır. Aile mahkemeleri de bu kapsamda Aile Hukukundan doğan dava ve işleri karara bağlarlar.


Görev Yapan Kişiler


- Hâkim (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Yazı İşleri Müdürü (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Zabıt Kâtipleri (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Mübaşir (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Pedagog
- Psikolog
- Sosyal Hizmet Uzmanı

Davalar
- Boşanma davaları
- Nafaka davaları
- Velayet Davaları


HUKUK MAHKEMELERİ
- Şahsi ilişki (çocukla, velayeti kendisine verilmeyen anne ve/veya
baba arasındaki ilişkiler)
- Tanıma ve Tenfiz (yabancı ülkelerden verilen kararlar)
- Evlenmeye İzin
- İddet müddetinin kaldırılması
- Çocuk Malları
- Mal Rejimi
- Babalık ve Soybağının kurulması Davaları
- Evlat edinme

Dava Akışı

Dava dilekçesi ve ekinde delilleri mahkemeye sunulur.

- Havale (Dava veya talep dilekçesinin hâkim veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanmak suretiyle yazı işlerine gönderilmesi).

- Harç (Harca tabi davalarda Harçlar Kanunu ve Kanun’a Ek 1 nolu tarife uyarınca davanın türüne göre maktu olan veya nispi olarak hesaplanan bedelin mahkeme veznesine yatırılması).

- Masraf (dosya bedeli,tebligat ve posta giderinin mahkeme veznesine yatırılması).

- Tevzi (Birden fazla Asliye Hukuk Mahkemesinin bulunduğu yerlerde mahkemelere gelen dava veya taleplerin dağılımının yapılması).

- Dosya oluşturma (Evraklar tevzii bürosundan geldikten sonra UYAP’a – mahkeme esasına kaydının yapılarak evrakların dosya halinde düzenlenmesi).

- Duruşmaya hazırlık (tensip) zaptı hazırlama (Dava ya da talep dilekçesinin mahkemeye intikalinden itibaren 3 gün içerisinde, Taraflara duruşma gününün tebliği ile davetleri, dava dilekçesinde belirtilen delillerin toplanması için ara kararların alınması, varsa tedbir taleplerinin değerlendirilerek bu konularda karar verilmesi).

- Duruşma (Hâkim tarafından tarafların duruşma salonunda dilekçe ve beyanlarının alınması, taleplerinin değerlendirilmesi ,tanık beyanlarının tespiti, delil toplanması ve karar verilmesine ilişkin yargılama aşaması).

- Delillerin toplanması (Alınan ara karar gereği, tarafların dayandıkları delillerin toplanması ve keşif icrası, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesine ilişkin yargılama aşaması).

- Karar (Delillerin toplanıp değerlendirilerek bir kanaate varılmasından sonra ulaşılan icrai sonuç).

- Gerekçeli kararın yazılma işlemleri Duruşmada kısa kararın açıklanmasından sonraki 15 gün içerinde kısa kararın dayanakları ile birlikte ayrıntılı olarak yazılması).

- Kararın taraflara tebliği [Gerekçeli karar yazıldıktan sonra, taraflardan ilgili masraf tahsil edildikten sonra (gerekçeli kararda gösterilen bakiye harç ve tebligat gideri) kararın tebligat kanunu hükümleri uyarınca taraflara hukuki süreleri başlatacak şekilde bildirilmesi].

- Temyiz edilmezse kesinleştirme işlemleri [Gerekçeli kararın taraflarına tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde (15 gün) temyiz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde icrai sonuç doğuracak şekilde kesinleştiğine ilişkin kararın altına şerh düşülmesi; süre geçmesine rağmen temyiz edilmemiş ise kararın kesinleştirilmesi].

- Temyiz edilirse temyiz harç ve masraflarının tahsili.

- Dosyanın temyiz için Yargıtay’a gönderilmesi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET