gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DIŞİŞLERİ VE SÜREKLİ GÖREV AYLIĞI ALAN YURTDIŞI MEMURLARIN ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

Aile yardımı: Eğitim yardımı:Türkiye’ye gidiş-geliş masraflarına katkı:Teşvik ödeneği:Olağanüstü durumlarla bağlantılı tazminat hakları

28 Mart 2012 Çarşamba 19:47

 Aile yardımı:

Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara 657 sayılı Kanunun 202 ilâ 206 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde, aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş için % 5 ve her bir çocuk için % 2,5 oranında aile yardımı ödeneği verilir. Bu ödeneğin hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara ilişkin emsal kararnamesi çerçevesinde, görev yapılan ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığı esas alınır. Bakanlar Kurulu bu oranları birer katına kadar artırabilir.
 
Eğitim yardımı:
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi şartıyla eğitim yardımı verilebilir. Temsilciliğin bulunduğu şehirde Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde faaliyet gösteren ilk, orta ve lise düzeyinde ücretsiz bir eğitim kurumuna devam etme imkanı bulunması halinde eğitim yardımı verilmez.
 
Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının % 50'si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının % 25'i oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Bakanlar Kurulunca bu oranlar yarısına kadar artırılabilir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
 
Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, emsal kararnamesi çerçevesinde, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için % 10'unu, üniversite öğrenimi görenler için % 5'ini aşamaz. Bu oranlar Bakanlar Kurulunca birer katına kadar artırılabilir.
 
Türkiye’ye gidiş-geliş masraflarına katkı:
Mahrumiyet koşulları ve görev riskleri ışığında belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında, sondaki üç grupta yer alan temsilciliklerde görevli bulunanlar ile beraberlerindeki eş ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarının iki yılda bir defa olmak üzere Türkiye'ye gidiş-dönüş ulaşım masrafları bütçeden karşılanabilir. Sondaki üç grupta yer almayan temsilciliklerden hangilerinde görevli olanların bu imkandan faydalanabileceğine Bakanlar Kurulunca karar verilir.
 
Teşvik ödeneği:
Mahrumiyet koşulları ve görev riskleri ışığında belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklerde görev yapan memurlara, yurtdışı aylığının % 15'ini geçmemek üzere emsal kararnamesinde belirlenen oran, esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Savaş, iç savaş ve iç karışıklık halinin devam ettiği veya bu durumların ortaya çıktığı ülke veya bölgelerdeki temsilciliklerde görevli memurlara, temsilcilik sınıflandırması gözetilmeksizin, daha yüksek oranlarda tazminat ödenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.
 
Olağanüstü durumlarla bağlantılı tazminat hakları
Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile can güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü haller ve görev riskleri sonucunda meydana gelen yaralanmalar veya hastalanmalar ile görevleriyle bağlantılı olarak geçirdikleri kazalar neticesinde, yurtdışında sürekli görevli bulundukları ülkeden Türkiye'ye tedavi amacıyla dönmek zorunda kalan veya başka bir ülkeye geçmesi istenen memurlara Bakan onayı ile tazminat ödenir. Tazminatın miktarı, daimi sakatlık ve ölümle sonuçlanmayan durumlarda, altı aylık yurtdışı maaşından fazla olamaz. Söz konusu maaş tutarının hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara esas birinci ülke grubunda çalışan memurların tabi oldukları -en yüksek- emsal katsayıları kullanılır.
 
Not: Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda yurtdışı görevler ile ilgili olarak getirilen ve yukarıda özetlenen mali haklar, sadece Dışişleri mensuplarını değil, yurtdışına sürekli görevle atanmış olup, 657 sayılı DMK’nın 156 ve 157. maddeleri çerçevesinde yurtdışı aylığı alan tüm memurları kapsamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET