gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ İLE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI HAKKINDA BÜTÜN SORULAR

Toplam 9 soruda Eğitim Müfettişlerine ilişkin cevaplar verilmektedir.

23 Ocak 2011 Pazar 21:26

Soru-1-Eğitim Müfettiş yardımcılığına başvuru koşulları nelerdir?
a) En az 4 yıl süreli yüksek öğrenim görenlerden;
1-Bakanlığa bağlı resmi ve özel kurumlarda en az 8 yıl öğretmenlik yapmış,
2-Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi veya özel okul ve kurumlarda öğretmen olarak, üç yılını ise Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatında yöneticilik görevlerinde geçirmiş,
3- Fakültelerin eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi veya eğitm yönetimi ve denetimi bölüm/anabilim dalından mezun yada bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda enaz 3 yıl öğretmenlik ve / veya yöneticilik yapmış olma koşullarından herhangi birini taşımak
b)Bakanlık teşkilatında görevli olmak
c) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak, d) Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,
 
Soru-2-Eğitim Müfettişleri ve Müfettiş yardımcıların görev alanlarına giren kurumlar hangileridir?
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, rehberlik ve iş başında
yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerine yönelik olarak;
a) ilköğretim okulları,
b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
c) Özel eğitime muhtaç çocuklar için açılmış okullar ve sınıflar,
d) Okul öncesi eğitim kurumları, uygulama sınıfları ile tamamlayıcı sınıflar ve
kurslar,
e) Halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları ile bunlara bağlı kurslar,
f) Çıraklık eğitim merkezleri,
g) Eğitim araçları ve donatım merkezi ve akşam sanat okulu müdürlükleri,
h) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve akşam sanat okulu müdürlükleri,
i) Öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmenevi, lokalleri ve sosyal tesisleri,
j) Millî eğitim yayınevleri,
k) Sağlık eğitim merkezleri,
l) Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri ve Akşam Sanat Okulları ile Hizmetiçi Eğitim
Merkezleri,
m) Spor ve izcilik okulları,
n) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri,
o) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları,
p) Özel öğretim kurumlarına bağlı, dershane ve okulları ile her türlü özel yaygın
eğitim kursları,
r) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları,
s) Dernek ve vakıflarca açılan ve Bakanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan
gerçek ve tüzel (şirket) kişilere ait öğrenci yurtları,
t) Valilikçe denetimi uygun görülen diğer okul ve kurumlar,
 
Soru-3-Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir?
a) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;
1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle meslekî toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,
2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konulan, önerileri İle birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek, 3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,
4) Meslekî yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek,
5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak,
6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere meslekî yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,
7) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.
b) Teftiş ve Değerlendirme;
1) Türk millî eğitiminin genel amaç ve remel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu,
2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,
3) Atatürk ilke ve inkılâpları'nın, İstiklâl Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,
4) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin;sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını.
5) Her yönü İle eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,
6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,
7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,
8) Okul veya kurum Personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,
9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek ve değerlendirmek.
10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak,
11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.
12) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.
c) inceleme; 1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,
2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gerekçelerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek,
3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin İnceleme raporu düzenlemek,
4) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek,
5) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,
6) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,
d) Soruşturma;
1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmî ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak,
2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,
3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,
4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,
5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,
6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek,
7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,
8) Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek
9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,
10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,
11) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen konularda Başkanlıkça, millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
e) Araştırma
1) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak,
2) Okul/ kurum personelinin yeterlik ve verimliliklerini araştırmak,
3) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebeplerini araştırmak,
4) Eğitim sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak,
5) Okul ve çevre ilişkisini güçlendirmek amacıyla araştırma yapmak,
6) Görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla başkanlıkça verilen diğer konularda araştırma yapmak.

 

 
Soru-4-Müfettişlere kimler görev verir ve ikamet merkezleri neresidir?
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına inceleme ve soruşturmaya yönelik görev emirleri başkanın önerisi millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile verilir. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ikamet yeri il merkezidir, büyük şehir bulunan illerde ise Büyükşehir Belediye sınırlarıdır. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına vali, millî eğitim müdürü ve başkanın dışında hiç kimse görev ve emir veremez.

 

 
Soru-5-Müfettiş Yardımcılarının Görevleri nelerdir?
Müfettiş yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müfettiş yardımcılarına, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen, rehberlik ve iş başında yetiştirme görevi bağımsız olarak verilebilir.
b) Bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları, ikinci yılın sonunda, başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valiliğin onayı ile teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütme görevi ile yetkili kılınabilirler..

 

 
Soru-6- Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına Yardım Yükümlülüğü nasıl düzenlenmiştir?
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevleriyle ilgili yetkilerini kullanırken birim amirleri ve ilgililer her türlü yardımı yapmakla yükümlüdürler. Birim ve kuruluşların amir ve memurları, kendilerini ilgilendiren teftiş, inceleme ve soruşturmanın bitimine kadar yıllık izin kullanamazlar, izin vermeye yetkili amirler bu hususu dikkate alırlar. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, zorunluluk durumunda, yıllık iznini kullanmakta olan personelin görevi başına dönmesini yetkili amirden isterler. Bu istekler geciktirilmeden yerine getirilir.
 
Soru-7-Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Tutulacak Defter ve Dosyalar nelerdir?
Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları; a) Gelen ve giden evrak defterini, b) İnceleme ve soruşturma raporlarını, c) Çalışma programı, çalışma çizelgeleri ve geçici görev yolluklarını, içeren dosyaları tutarlar. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca tutulacak defter, dosya ve gerekli diğer malzemeler başkanlıkça sağlanır.
 
Soru-8-Müfettişlik güvencesi nedir?
Teftiş hizmetleri, diğer idarî görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sağlık, ahlakî veya meslekî yetersizlikleri belirlenmedikçe görevden alınamaz diğer görevlere atanamazlar. Sağlık, ahlakî veya meslekî yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu veya soruşturma raporu gibi belgelerle belgelendirilmesi esastır.
 
Soru-9-Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlar nelerdir?
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlar şunlardır: a) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları meslek ve statülerinin gerektirdiği saygınlığı, güven duygusunu ve tarafsızlığı zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar. b) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar. c) Görevleri sırasında meslekî yardım hizmeti dışında yürütme işlerine fiilen karışamazlar. d) Defter ve evrak üzerinde teftiş yapıldığınım gösterir belirti ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar. e) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişilerle özel ilişkilerde bulunamazlar, bunlarla alışveriş yapamazlar. Beşerî ve sosyal İlişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır. f) Kendilerine ve başkalarına ait araç, gereç ve yayınları öğretmenlere satamazlar veya bunların satışına aracı olamazlar.
 
 
2009 Yılı İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınavına Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında asaleten yürütülen yönetim görevlerinin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama.
İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına başvuracaklarda aranacak şartlardan genelgede a-2 de yer alan “ Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi okul ve kurumlarda öğretmen olarak , üç yılını ise bakanlık merkez ya da taşra teşkilatında yöneticilik görevinde geçirmiş olmak “ koşuluna ; 4 yıllık öğretmenliği olup 3 yıl da müdür yetkili öğretmen , müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı ve müdürlük görevini asaleten yürütenler de başvurabileceklerdir.
Kaynak: http://atama.meb.gov.tr/daireler/mufettis_kariyer/sor.html

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET