gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİKLERİ DURDURULAN VE İPTAL EDİLEN KAMU PERSONELİNİN EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ

5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre emekliye ayrılan veya sevk edilenlerden, daha sonra emeklilikleri yargı kararları ile durdurulan veya iptal edilenlerin emeklilik ikramiyeleri ve SGK alacaklarının tahsil edilmektedir.

14 Nisan 2011 Perşembe 22:26
Emeklilikleri Durdurulan ve İptal Edilen Kamu Personelinin Emeklilik İkramiyeleri


5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre emekliye ayrılan veya sevk edilenlerden,  daha  sonra  emeklilikleri  yargı  kararları  ile  durdurulan  veya  iptal  edilenlerin emeklilik ikramiyeleri ve SGK alacaklarının tahsil edilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların istek, adi malûllük, vazife malûllüğü ve re'sen gibi sebeplerle emekliye ayrıldıkları zaman 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre en fazla 30 hizmet yılı esas alınarak emekli ikramiyesine esas her tam fiili hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmekte, ödenen bu tutarlar bilahare emeklilik onayını veren kurumdan tahsil edilmektedir.

Uygulamada;  kurumlar  tarafından  re'sen  emekliye  sevk  edilenlerden  idari  yargıya başvurarak  emeklilik  işlemini  iptal  ettirenlerin  tekrar  görevlerine  başlatılmaları  sırasında, kendilerine ödenen emekli  ikramiyesi ile emekli aylıkları hakkında ne gibi işlem  yapılacağı hususlarında tereddütler ortaya  çıkabildiğinden konu hakkında aşağıdaki  açıklamalara göre işlem tesisi gerekmektedir. Buna göre;

a)  Re'sen  emekliye  sevk  edilenlerden  emeklilik  işlemi  idari  yargı  kararı  ile  iptal edilenlerin   emekli  sıfatı  ortadan  kalktığından  kendisine  SGK’ca  yapılan  ikramiye ödemesinin   hukuki   dayanağı   da   ortadan   kalkmaktadır.   Bu   nedenle   ilgililerin   göreve başlatılmaları sırasında  söz  konusu  ikramiyenin  kurumlarca  kendilerinden  geri  istenilmesi gerekmektedir.

b)  Emeklilik   işlemlerinin   idari   yargı   kararıyla   iptali   nedeniyle   tekrar   göreve başlatılanlara,  emekliye sevk tarihinden tekrar göreve alındıkları tarihe kadar olan dönemde, Kurumumuz tarafından ödenen  emekli aylıkları ile anılan döneme ilişkin emekli kesenekleri şahıs  hissesinin  bu  kişilerin  kurumlarından  olan  maaş  ve  diğer  özlük  haklarından  doğan alacaklarından kesilerek kurum karşılığı ile birlikte SGK hesaplarına yatırılması ve bu konuda Kurumumuza bilgi vermeleri gerekmektedir.

c) Söz konusu kişilerin her ne suretle olursa olsun tekrar emekliye sevkleri halinde, kurumlarca,  re'sen  emekli  işlemi  sırasında  ödenen  emekli  ikramiyesinin  tahsili  hususunda yapılan işlemlerin sonucunun yazı ile SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Kamudanhaberler.com
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET