gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET PERSONEL EŞ DURUMU DOĞUM YERİNE BÖLGELER ARASI ATAMALARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Eş durumundan yapılacak olan atamalarda personel eşinin yanına hangi durumlarda gidebilir? Personel kendisi veya eşinin doğum yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu hangi illere atanabilir? Hizmet süresinden sayılmayacak süreler, personelin çalıştığı kadroların hangisinde AYDY(madde42-43)’ teki sebeplerden dolayı ayrı kalmış ise o kadronun süresinden düşülecektir. 2.Bölge hizmet süresinin 2/3’ünü tamamlayan personel başka bir bölgeye atanabilir mi?

07 Ekim 2011 Cuma 21:42
Emniyet Personel Eş Durumu Doğum Yerine Bölgeler Arası Atamalara İlişkin Soru ve Cevaplar

SORU 1: Eş durumundan yapılacak olan atamalarda personel eşinin yanına hangi durumlarda gidebilir?
CEVAP : Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin “Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme” başlıklı 38. maddesinde;
Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.
Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.” hükmü doğrultusunda başvuruda bulunan personelin durumları değerlendirilmektedir.

SORU 2: Personel kendisi veya eşinin doğum yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu hangi illere atanabilir?
CEVAP : Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır. Devlet İstatistik Enstitüsünün vermiş olduğu rakamlara göre merkez nüfusu 1.000.000’u geçen, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya illerinden birinin nüfusuna kendisi kayıtlı ise bu illere atanabilir. Personel kendisinin doğum yeri, eşinin doğum yeri ve eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu yerlere ise nüfus kriteri ile bağlı olmaksızın atanabilir.

SORU 3: Adaylık süresi içinde atanabilir miyim?
CEVAP : Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 11. maddesinde; “Emniyet teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli Emniyet Mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir. “ hükmü geçerlidir.

SORU 4: İl dışı Geçici Görevlendirmelerde Yol izni veya mehil müddeti kullanılabilir mi?
CEVAP : 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesi çerçevesinde il içerisindeki geçici görevlendirmeler Valilik Makamınca, İller arası geçici görevlendirmeler ise 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 177. maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 96. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda; geçici görevlendirilen personel aynı belediye sınırları içerisinde görevlendirilmiş ise atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde, İl Merkezinden İlçelere veya ilçelerden il merkezine geçici görevlendirilmiş ise atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren belli yol süresini izleyen iş günü içerisinde, (başka bir deyişle günümüzün ulaşım imkanları göz önüne alındığında bunun en fazla 24 saat olabileceği) göreve başlamaları gerekir.

SORU 5: Emekliliğine iki yıl kalan personel yer değişikliği talebinde bulunabilir mi?
CEVAP : Emekliliğine iki yıl kalan personel bu sebepten dolayı atama talebinde bulunamaz. Ancak yaş haddinden emekliliğine 2 yıl kalan personel Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesi çerçevesinde tayin talebinde bulunur ve idarece durumu değerlendirilir.

2. BÖLGE ATAMA (ŞARK) BÜRO AMİRLİĞİ

SORU 1 : 2.Bölge hizmet süresinin 2/3’ünü tamamlayan personel başka bir bölgeye atanabilir mi?
CEVAP : 2. Bölge hizmetinin 2/3’ ünü tamamlayan personel Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince atanamaz. 2/3 konusu hizmet sürelerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Aşağıda bu konuda örnekler verilmiştir.

SÜRE HESAPLAMALARI
Personel Şube Müdürlüklerince, personelin hizmet süreleri Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak hesaplanacaktır. Özel Harekat branşlı personel 2.bölgede görev yaptığı sırada kurs görmüş ise hizmet süresi kurs bitirme tarihinden itibaren hesaplanacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMALAR
UYARI-1 : Hizmet süresi hesaplanırken personelin göreve başladığı tarih ve normal şartlarda hizmetini tamamlayacağı yılın en son ay ve günü göz önünde bulundurularak yapılır. (örneğin en son 31/12/2004 tarihi değerlendirmeye alınacaktır.)

ÖRNEK-1 (2. Bölge): Polis Memuru Hakan Polis Okulundan mezunen 30 Kasım 2004 tarihinde Diyarbakır (Hizmet süresi 4 yıl) ilinde göreve başlamıştır. Hakan görev yaparken rahatsızlandığından dolayı da 1 yıl içerisinde 90 gün rapor almıştır.

Hakan'ın durumu incelenip dönüş yılı hesaplanırken; 90 gün raporlu olduğundan AYDY (Madde 42)' ye bakılması gerekecektir, AYDY (Madde 42) "yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri o bölgedeki hizmet süresinden sayılır" denilmektedir.
Normal şartlarda Polis Memuru Hakan rapor almamış olsa polis okulundan mezunen atandığı için tahditli konumuna girmeyecek ve 2008 yılı genel atamalarında dönüşe tabi personel durumunda olacaktır. Polis Memurunun almış olduğu 90 günlük rapordan 30 günü 2.bölge hizmetinden sayılacağından 60 günü sayılmayacağından hizmet süresi 30 Ocak 2009 tarihinde hizmet süresini dolduracağından 2008 yılı içerisinde dönüşe tabi personel durumunda olamayacaktır ve personel 2009 genel atamasında dönüşe tabi olacaktır.

ÖRNEK-2 (2.Bölge): Polis Memuru Mesut 20 Temmuz 2004 tarihinde hizmet süresi 4 yıl olan Erzincan ilinde göreve başlamıştır. Göreve başladıktan 1 gün sonra 6 ay geçici görevli olarak 1.bölge illerden birisinde görevlendirilmiştir. Geçici görev süresi sona eren Mesut, 21/01/2005 tarihinde tekrar kadrosunda görevine başlamıştır.
Polis Memuru Mesut geçici görevlendirildiğinden, AYDY (Madde 43)'e bakılması gerekecektir.
AYDY Madde 43 "Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.
a) Yurt içinde;öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine ve bir kaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve başka bölgede geçen süreler,
b) Yurt dışında;kurs ve öğrenim,misyon koruma,barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,
c) 2.Bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,
e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,“denilmektedir.
Polis Memuru Mesut normal şartlarda 2008 yılı genel atamalarında dönüşe tabi personel durumundadır. 6 ay geçici görevlendirilen Mesut’un bu geçici görev süresinden 4 ayı sayılacağından 2.bölge hizmet süresini tamamlayacağı tarih 20 Eylül 2008 ve dönüş atamasının yapılacağı tarih ise 2008 yılı genel atama dönemi olup 20 Eylüle kadar bulunduğu birimde görevine devam ederek bu tarihte ilişiğinin kesecektir.

UYARI-2: Hizmet süresinden sayılmayacak süreler, personelin çalıştığı kadroların hangisinde AYDY(madde42-43)’ teki sebeplerden dolayı ayrı kalmış ise o kadronun süresinden düşülecektir.

SORU : Her ikisi de Emniyet teşkilatı mensubu olan eşlerden birisinin şark hizmetini tamamlaması durumunda diğeri şark hizmetinden muaf tutulur mu?
CEVAP : Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince her ne sepeple olursa olsun ikinci bölge (şark) hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye (şark) gidemeyeceği belgelenenler hakkında yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bendi uygulanır.” hükmü bulunmakta olup zorunlu 2. bölge hizmetini tamamlayan eş istemesi halinde kendisi 1. bölgede görev yapar aksi halde henüz 2. bölge hizmetini tamamlamayan eşinin yanında hizmet süresini bitirmesini bekleyip birlikte dönüşe tabi personel durumuna geçerler.


Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET