gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EŞ DEĞER KADRO, BOŞ KADRO, NAKLEN ATAMAYA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Eş değer kadro, boş kadro, naklen atamaya ilişkin soru ve cevaplar

16 Ocak 2011 Pazar 17:39
Eş değer kadro, boş kadro, naklen atamaya ilişkin soru ve cevaplar

1- ... kadrosunda çalışmaktayım, bu kadronun diğer kamu kurumlarında ki eş değer kadro karşılığı hangisidir?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde Üst Görev ve Alt Görev tanımları; 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde yapılmış olup, aynı maddede "Aynı Düzeyde Görev" "kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupda gösterdikleri görevler" şeklinde tanımlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Türk personel mevzuatında eş değer kadrolara ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut bulunmamakla birlikte, kurumlararası nakil işlemlerinde mezkur yönetmelikte yer alan üst, alt ve aynı düzey görev tanımları çerçevesinde, ilgili memurun ünvanı ile naklen geçilmesi düşünülen kurumun görevde yükselme yönetmeliğin incelenerek görevlerin düzeyinin belirlenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu hususta naklen geçilme talebinde bulunulan kuruma başvurulması gerekmektedir.


2- ... Yüksekokulu/Üniversitesinin ... bölümünden mezun oldum. Hangi unvanlı kadrolara atanabilirim?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde; "Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi," ifade eder hükmü, 7 nci maddesinde; "Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmü, 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta olduğundan; mezun olduğunuz bölüm itibariyle hangi unvanlı kadrolara atanabileceğiniz hususunda Yükseköğretim Kurulundan görüş sormanız gerektiği değerlendirilmektedir.


3- Dolu/ boş kadro durumları, il bazında temin edilebilir mi?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (c) bendinde Bilgi, "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veri", Belge ise "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları" olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, Başkanlığımıza ait "Devlet Personel Başkanlığı Dosya Planı" http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr/bilgiedinme/dosyaplani.htm adresinde yayımlanmış olup, bu planda da görüleceği üzere kamu kurumlarına ait kadrolar il bazında tutulmamaktadır. Bu nedenle, bu konuya ilişkin talebinizi ilgili kamu kurumuna iletmeniz gerekmektedir.


4- Türk Telekom Personelinin Nakledilebileceği Boş Kadrolar?

08.10.2003 tarih ve 25253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde .. unvanı ile çalışmakta olan .. bölümü mezunu personelin, Kuruluşun özelleştirilmesi sonrasında .. ilinde nakledilebileceği 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kurum ve kuruluşların listesini elektronik ortamda talep eden mailler.

Bilindiği üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinde özelleştirme programına alınan veya özelleştirilen kuruluşlardaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan mezkur maddede yer verilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolardan Başkanlığımızca tespit edilen kadroya atamasının teklif edileceği, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılacağı, atama teklif yazısının intikalinden itibaren otuz gün içerisinde atama işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu, personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşunun sorumlu bulunduğu, atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunun en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği;

Halen yürürlükte bulunan 27/01/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde ise Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışan personelinin istekleri halinde 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledileceği;

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda; 406 sayılı Kanunun değişik Ek 29 uncu maddesine göre Türk Telekomda,
a)aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar
b)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kadrolu personel
c)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi sözleşmeli personel
d) kapsam dışı personel,
statüsünde çalışanlar nakil hakkından yararlanabilecektir.

Sayılan personelin atama teklifi, esas itibariyle 190 sayılı K.H.K. kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların boş memur kadrolarına, ilgili personelin unvanı, öğrenim durumu, hizmet süresi ile kurumların boş kadroları ve hizmet icapları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. İhtiyaç olması ve bu ihtiyacın ilgili kuruluşlarca usulüne uygun bir şekilde bildirilmesi halinde özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç, 190 sayılı K.H.K. kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların memur, sözleşmeli ve kapsam dışı kadro veya pozisyonlarına da atama teklifi yapılabilmektedir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (c) bendinde Bilgi; "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veri", Belge ise; "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları" olarak tanımlanmış olup aynı Kanun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında da "Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmü yer almaktadır.

Hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde .. unvanı ile çalışmakta olan … mezunu personelden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere söz konusu Genel Müdürlükçe bildirilen personelin atama tekliflerinin, Başkanlığımızca 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kurumlardaki münhal … kadrolarına yapılması planlanmaktadır.

Atama teklifleri yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve insan gücü ihtiyaçları ile söz konusu personelin unvanı, öğrenim durumu ve il tercihleri dikkate alınarak bu illerden birine; buralarda uygun münhal kadro bulunamaması halinde diğer illere atama teklifinde bulunulacağı; İl tercihi bildirmeyen personelin atama teklifi öncelikle görev yaptığı İl'e olmak üzere yapılacaktır.

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kadroların Dağılımı başlıklı 8 inci maddesinde "Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde ünvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak dağılımı yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereği, Kurumlarca, kadro dağılımları yurtiçinde merkez ve taşra şeklinde yapılmaktadır. Söz konusu kadro bilgileri dağılım yapıldıktan sonra Başkanlığımıza gönderilmekte ve bu kadroların dolu-boş bilgileri de üçer aylık dönem sonlarında Başkanlığımıza intikal ettirilmekte, kurumlarca gönderilen bu bilgiler Başkanlığımızda elektronik ortamda tutulmaktadır.. Özelleştirme uygulamalarına yönelik olarak atama teklif dönemlerinde kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlardan gelen bilgiler özel bir çalışma sonucu il bazında oluşturularak personel atama teklif çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kadrolar gerek Başkanlığımızın personel teklifi, gerekse kurumların yaptıkları atama, terfi, nakil işlemleri ile istifa ve ölüm gibi sebeplerle sürekli değişim gösterdiğinden sabit bir veri belge olarak kullanılması mümkün olamamaktadır.

Başkanlığımızın 12/05/2005 tarihli ve B.02.1.DPB.0.16/180/11348 sayılı yazısı gereği, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre diğer kurumlara nakledilmek üzere Başkanlığımıza bildirilen personele ait bilgiler, isimleri olmaksızın, emekli sicil numaralarıyla http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr// adresindeki Web sayfasında (15) gün süre ile yayımlamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları personeli buradan tespit edip kuruluşunun aracılığıyla personelle görüşüp, ilgilinin muvafakat dilekçesini almak kaydıyla, 08.10.2003 tarih ve 25253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğe ekli "İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Talep Formu"nu eksiksiz doldurmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığından ismen talepte bulunabilmektedirler.

Diğer taraftan, her kurumun kadrolarının il bazında dolu-boş bilgileri personel birimlerinde güncel olarak bulunmaktadır. Mezkur Tebliğ'in 7 nci maddesinin son fıkrasında "Kamu kurum ve kuruluşları, Başkanlığa bildirilen personelden yukarıdaki esaslar çerçevesinde kendi kadrolarına atamak istedikleri hakkında ilgili personelin atanacağı kadro ve görevlendirileceği il konusunda muvafakatını almak ve bu Tebliğe ekli "İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Talep Formu"nu eksiksiz doldurmak suretiyle Başkanlıktan ismen talepte bulunabilirler..." ifadesine yer verilmektedir.Bu çerçevede diğer kurumlara nakledilmek üzere ismi Başkanlığımıza bildirilen personel, atanmak istediği kuruma başvurarak ilgili kurumdan usulüne uygun bir talep yazısını Başkanlığımıza intikal ettirmesi halinde söz konusu talep değerlendirilebilecektir.


5- Öğretim elemanları, naklen diğer kamu kurumlarına geçebilir mi?

5437 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun "Kadroların kullanımına ilişkin hususlar" başlıklı 6'ncı fıkrasının son cümlesinde "Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamalar hariç, göreve başladıkları yükseköğretim kurumunda en az üç yıl çalışmadıkça 657 sayılı Kanuna tâbi kadrolara naklen atanamazlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, daha önce 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında öğretim üyesi dışında öğretim elemanı olarak çalışanların, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak naklen atamalar hariç olmak üzere, göreve başladıkları yükseköğretim kurumunda üç yıl çalışmış olmaları kaydıyla, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET