gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Sorulan Sorular ve Cevapları

07 Ekim 2012 Pazar 20:46

 

 
 
1. Başvuru belgeleri ne şekilde sunulmalıdır? 
Proje teklifi kapalı zarf içerisinde bir asıl ve iki kopya halinde postayla ya da elden Bakanlığa teslim edilecektir. Ayrıca başvuru formu ve eklerinin elektronik kopyalarının (word ve excel formatında) CD ortamında başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Zarfın üzerine “2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Teklifi” ibaresinin konulması işlemlerin tamamlanmasını kolaylaştıracaktır.
2. Proje başvurusunda bulunan dernekler, tüzüklerini, yıllık faaliyet raporlarını başvuru belgeleri ile birlikte gönderecekler midir?
Proje teklifleri proje başvuru formu ve eklerinden oluşmaktadır. Proje başvurusuna eklenecek belgeler Uygulama Kılavuzunun “Başvuru Formuna Eklenmesi Zorunlu Belgeler Nelerdir?” başlıklı bölümünde sınırlı biçimde sayılmış olup, bunların dışında herhangi bir belge eklenmeyecek ve eklenen diğer belgeler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Ancak, Bakanlık başvuruların değerlendirilmesi aşamasında gerek görmesi halinde ilave bilgi ve belge isteyebilecektir.
3. Bir projenin farklı proje konularını içermesi durumunda başvuru formunda birden fazla proje konusu işaretlenebilir mi?
Uygulama Kılavuzunun “Başvuru Formu Nasıl Doldurulur” başlıklı kısmında; “Proje birden fazla konuyu içeriyor olsa bile bunlardan en öne çıkan konunun işaretlenmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Buna göre her proje için sadece tek bir konu işaretlenmelidir.
4. Gençlik toplulukları ve kulüpleri başvurularını bağlı oldukları okul adına mı yapacaklardır?
Gençlik toplulukları ve kulüpleri başvurularında bağlı oldukları lise veya üniversitenin adına da yer vermek suretiyle topluluk veya kulüpleri adına başvuruda bulunacaklardır. (Örneğin: İzmir Atatürk Lisesi Demokrasi Kulübü)
5. Başvuru formunun 1.7.2. maddesinde bahsi geçen "Yürütücülerin projedeki rollerinin tanımlanması" cümlesi neyi ifade etmektedir?
Başvuru formunun Yöntem başlıklı bölümünün 1.7.2 numaralı kısmında, projenin uygulaması ile ilgili yürütücünün göreceği fonksiyonların, ortaklıkla sunulan projelerde ortakların fonksiyon paylaşımının, hedef kitleye proje içinde aktif rol verilmesi durumunda ise öngörülen rollerin açıklanması istenmektedir. Bu bölümde koordinatör dahil proje ekibinden bahsedilmeyecektir.
6. Başvuru formunun 1.7.3 maddesinde yer alan "Proje uygulaması için önerilen ekip" neyi ifade etmektedir?
Projenin idari ekibi ile faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için var olan ya da kurulacak ekibin özelliklerine yer verilecektir.
7. Yabancı yürütücülerden alınacak Ortaklık Beyannamesi ve Taahhütname ile Koordinatör Görevlendirme Formlarının Türkçe olması zorunlu mudur?
Uygulama Kılavuzunun “Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?” başlıklı kısmında proje tekliflerinin, başvuru ile ilgili tüm belgelerin ve her türlü yazışmanın Türkçe olacağı belirtilmiştir. Bu bakımdan yabancı ortaklarla imzalanacak Ortaklık Beyannamesi ve Taahhütname Formu ile Koordinatör Görevlendirme Formunun Türkçe olması gerekmektedir.
8. Yabancı ortaklardan alınan “Ortaklık Beyannamesi ve Taahhütname” formunun postada gecikmesi ihtimaline karşı belgenin kopyası konulabilir mi?
Projenin kabul edilmesi durumunda aslının Bakanlığa teslim edilmesi şartıyla belgenin kopyası başvuru ekine konulabilir.
9. Banka hesap bilgileri (mali kimlik formu) proje başvurusu aşamasında mı bildirilecektir?
Mali Kimlik Formu Bakanlık tarafından desteklenecek projelerin duyurulması aşamasından sonra en geç sözleşme imzalanması aşamasına kadar Bakanlığa teslim edilecektir. 
10. Gençlik topluluğu dışındaki yürütücü ya da yürütücülerin başvuru yapması halinde başvuru formunun “4.Gençlik Topluluğu Üye Bilgileri” bölümüne ne yazılacaktır?
Bu bölümü sadece gençlik toplulukları dolduracak olup, gençlik topluluğu dışındaki diğer yürütücüler bu bölümü boş bırakacaktır.
11. Aynı kurum en fazla kaç proje teklif edebilir?
Bir başvuru sahibinin teklif edebileceği proje sayısı ile ilgili bir kısıtlama getirilmemiştir. Ancak değerlendirme aşamasında, bir yürütücünün desteklenecek proje sayısı belirlenirken projeleri yönetebilme kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır. 
12. Daha önceden başka fonlardan desteklenmiş olan ve uygulaması biten projeler tekrar teklif edilebilir mi?
Tekrar uygulanabilme imkanı olan projeler sürdürülebilirlik kapsamında teklif edilebilir.
13. Tek ili kapsayan tek yürütücülü projeler teklif edilebilir mi?
Tek ili ya da bir ilin tek bir ilçesini kapsayan tek yürütücüye ait projeler de desteklenebilecektir.
Proje Yürütücüsü
14. Aynı kurum en fazla kaç projede yürütücü olabilir?
Bir başvuru sahibinin yürütebileceği proje sayısı ile ilgili bir kısıtlama getirilmemiştir. Ancak değerlendirme aşamasında, bir yürütücünün desteklenecek proje sayısı belirlenirken projeleri yönetebilme kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır.
15. Kent konseyleri bünyesindeki gençlik meclisleri proje teklifinde bulunabilirler mi? Başvurabileceklerse Kamu kurum kuruluşu olarak mı değerlendirilecekler?
Kent konseyi bünyesindeki gençlik meclisleri bağlı oldukları belediyeler aracılığı ile proje teklifinde bulunabilirler.
16. Üniversite bünyesindeki topluluk ve kulüpler de proje teklif edebilirler mi?
Lise ve üniversitelerdeki topluluk, kulüp ve öğrenci konseylerini ifade eden gençlik toplulukları proje teklifinde bulunabilirler ve programdan yararlanabilirler.
17. Yurtdışından ortak kabul edilmekte midir?
Yurtdışından bulunacak ortaklarla birlikte yapılacak proje teklifleri kabul edilebilecektir.
18. Projelerin ortaklık biçiminde sunulması zorunlu mudur? Tek bir proje yürütücüsü proje teklifinde bulunabilir mi?
Tek bir yürütücü proje teklif edebileceği gibi birden fazla yürütücünün ortaklık halinde proje teklif etmesi ve yürütmesi mümkündür.
19. İhracatçı Birliklerinin proje başvuru yapması mümkün müdür?
İhracatçı birlikleri sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirildiğinden proje teklifinde bulunabilirler.
20. Gençlik hizmetleri ve spor il/ilçe müdürlükleri proje teklifinde bulunabilir mi?
Bakanlık bünyesindeki birimler programa proje teklif edemezler. 
21. Gerçek kişiler proje yürütücüsü olabilir mi?
Proje yürütücülerinin kimler olabileceği Kılavuzun “Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir” kısmında sayılmış olup, gerçek kişilerin şahsi başvuru yapmaları mümkün değildir.
22. İlköğretim okulları proje başvurusunda bulunabilir mi? 
Proje yürütücülerinin kimler olabileceği Kılavuzun “Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir” kısmında sayılmış olup, ilköğretim kurumlarının (ilk ve orta okullar) başvuru yapmaları mümkün değildir.
23. Büyükşehir belediyeleri proje yürütücüsü olarak Programa başvurabilir mi?
Büyükşehir belediyeleri, başvuru formunun yürütücü türü bölümünde “Mahalli İdare” seçeneğini işaretlemek suretiyle proje başvurusunda bulunabilecektir.
24. Halk eğitim merkezleri proje başvurusunda bulunabilir mi?
Halk eğitim merkezleri Programa proje teklifinde bulunabilirler. 
25. Ortaklıkla sunulacak projelerde ortakların özellikleri ne olmalıdır?
Uygulama Kılavuzunun “Ortaklık Halinde Proje Teklifi Nasıl Yapılır?” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere proje teklifinde bulunabilecekler, ortaklık oluşturabilecektir. Buna göre, ortaklık halindeki başvurularda tüm ortakların “Kılavuzun “Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir” bölümünde sayılan yürütücülerden olması gerekmektedir.
26. Lise ve üniversite öğrencisi olmayan gençlerin gençlik topluluğu kurması ve proje başvurusunda bulunması mümkün müdür?
Uygulama Kılavuzunda gençlik topluluğunun lise ve üniversitelerdeki topluluk, kulüp ve öğrenci konseylerini ifade ettiği belirtilmiştir. Bu bakımdan öğrenci olmayan gençlerin bir araya gelmek suretiyle kurdukları grupların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte proje hedef kitlesinde ya da katılımcı olmak bakımından öğrencilik şartı bulunmamaktadır. 
27. Lise ve üniversitelerdeki gençlik topluluğu neyi ifade etmektedir? Belli sayıda genç bir araya gelerek herhangi bir izin almaksızın gençlik topluluğu oluşturabilir mi?
Gençlik topluluğu lise ve üniversitelerdeki topluluk, kulüp ve öğrenci konseylerini ifade etmekte ve usulüne uygun olarak kurulmuş olması gerekmektedir. 
Hedef Kitle
28. Proje hedef kitlesinin yaş aralığı nedir?
Kılavuzda bu konuda bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak incelenen diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarda ülkemize örnek teşkil edebileceği düşünülenler yaş aralığını 14-29 gibi oldukça geniş bir aralıkta değerlendirmektedirler.
29. Proje hedef kitlesinde sayı bakımından alt sınır var mıdır?
Hedef kitle sayısı ile ilgili bir alt sınır bulunmamaktadır.
30. İlköğretim öğrencileri hedef kitle de yer alabilir mi?
Kılavuzda hedef kitlenin yaş aralığıyla ilgili herhangi bir sınırlama getirilmemiş olmakla birlikte programın gençlik projelerini desteklemek amacıyla oluşturulduğunu hatırlatmakta fayda görülmektedir. Ayrıca incelenen diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarda ülkemize örnek teşkil edebileceği düşünülenler yaş aralığını 14-29 gibi oldukça geniş bir aralıkta değerlendirmektedirler.
31. 0-6 yaş grubu çocuklar hedef kitle olarak seçilebilir mi?
Kılavuzda hedef kitlenin yaş aralığıyla ilgili herhangi bir sınırlama getirilmemiş olmakla birlikte programın gençlik projelerini desteklemek amacıyla oluşturulduğunu hatırlatmakta fayda görülmektedir. Ayrıca incelenen diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarda ülkemize örnek teşkil edebileceği düşünülenler yaş aralığını 14-29 gibi oldukça geniş bir aralıkta değerlendirmektedirler.
Proje Koordinatörü
32. Aynı kişi birden fazla projede koordinatör olarak görev alabilir mi?
Uygulama Kılavuzunda aynı kişinin birbirinden farklı projelerde koordinatör olmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
33. Üniversite bünyesindeki gençlik toplulukları, kulüpler ve öğrenci konseyleri koordinatörlerini nasıl seçecektir ve Koordinatör Görevlendirme Formunu nasıl dolduracaklardır?
Gençlik toplulukları koordinatörlerini kendi üyeleri arasından seçecek olup, koordinatör görevlendirme formunu doldurmayacaktır. Başvuru formunun “4.Gençlik Topluluğu Üye Bilgileri” kısmında üyeler, koordinatörlerini seçecek ve kendi bilgileri ile seçimlerini aynı kısımda imza altına alacaklardır.
34. Kamu görevlileri proje koordinatörü olabilir mi? Kamu görevlisi olan proje koordinatörlerine ücret ödenebilir mi?
Kamu görevlileri proje koordinatörü olabilmektedir. Ancak bunlara ücret ödenmesi mümkün değildir. Projeye katılan kamu görevlilerinin maaşları proje bütçesinden hiçbir şekilde karşılanmayacaktır.
35. Kamu kurumlarının başvurması halinde koordinatörün devlet memuru olması zorunlu mudur?
Kamu kurumlarının başvurması halinde koordinatörün devlet memuru olması zorunlu değildir.
36. Eğer başvuran kurum ilçede bir lise ise üst yetkili kişi olarak Koordinatör Görevlendirme Formunu okul müdürü mü, ilçe milli eğitim müdürü mü imzalayacaktır?
Okul müdürü imzalayabilir.
37. Proje koordinatörlerinin yürütücü kurumla ilişkisi(çalışanı, üyesi ve benzeri) olmalı mıdır? Dışarıdan bağımsız koordinatör seçilebilir mi?
Başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar dışarıdan da koordinatör seçebilir. 
Eşfinansman
38. Program kapsamında yürütücünün mali katkı sunması (eşfinansman sağlaması) zorunlu mudur?
Program kapsamında yürütücü ya da yürütücülerin projelerine eş finansman sunması zorunlu değildir. Ayrıca, eş finansman sağlanmış olmasının Bakanlık değerlendirmesine hiçbir etkisi yoktur. Bakanlık proje toplam maliyetinin %100’üne kadar destek sağlamaktadır.
39. Proje bütçesine, başvuranların herhangi bir katkısı yoksa, başvuru formundaki “yürütücü(lerin) katkısı” kısmı ne şekilde doldurulacaktır?
Başvuranların mali katkı sunmaması halinde başvuru formundaki “yürütücü(lerin) katkısı” bölümleri 0 (sıfır) olarak gösterilecektir.
40. Kamu kurumları için halihazırda çalışan personelin proje kapsamında tam zamanlı olarak görevlendirildiğinde proje süresince ödenen maaş geçerli bir eş finansman mıdır?
Yürütücünün kamu kurumu olması durumunda çalışan personelin maaşının eşfinansman olarak yazılması mümkündür. Ayrıca, eş finansman sağlanmış olmasının Bakanlık değerlendirmesine hiçbir etkisi yoktur. Bakanlık proje toplam maliyetinin %100’üne kadar destek sağlamaktadır.
Proje Konusu- Proje Faaliyetleri
41. Seçme sınavlarına ilişkin kurslar, ödev-etüt çalışmaları düzenlenmesi eğitim projesi kapsamında değerlendirilebilir mi?
Uygulama Kılavuzunun “Proje Kapsamında Desteklenecek Projeler” başlıklı bölümünde eğitim projeleri gençlerin eğitiminin desteklenmesine yönelik projeler olarak tanımlanmış, geniş bir kapsam belirlenmiştir. Bu tanım bağlamında, gençlerin serbest zamanlarını doldurmaya yönelik alternatif faaliyetler ile yaygın eğitim faaliyetlerinin yanında, gençlerin örgün eğitim hayatlarını destekleyici faaliyetleri içeren projeler de desteklenebilecektir.
42. 18 yaşından küçüklerin hareketlilik projelerine katılımını temin için velilerinden alınacak muvafakat için belli bir şekil şartı var mı?
Uygulama Kılavuzunda bu konuda bir düzenleme yapılmamış olup proje faaliyetlerinin gerektirdiği tüm yasal ve idari yükümlülüklerin takibi proje yürütücülerinin sorumluluğundadır.
43. Girişimcilik projeleri Program kapsamında desteklenmekte midir?
Girişimcilik projeleri Program kapsamında desteklenmektedir.
44. Birden fazla konu tek bir projede yer alabilir mi?
Birden fazla konu tek bir projede yer alabilir ancak başvuru formunda bunlardan öne çıkan konunun işaretlenmesi gerekmektedir.
Yurtdışı Hareketlilik Projeleri
45. Yurtdışından katılımcılara destek sağlanacak mı?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde bir ya da birkaç ülkenin katılımıyla gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık desteği söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerine göre sağlanabilir. Uluslararası antlaşmada hüküm bulunmayan hallerde başvurudaki talepler tarafımızdan ayrıca değerlendirilecektir.
46. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bir ya da bir kaç ülkenin katılımıyla karşılıklı olarak gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir.'' açıklamasından ne anlaşılmalıdır? Diğer ülkeyle veya kulüple mi anlaşma yapılmalıdır ve nasıl bir anlaşma olmalıdır?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde bir ya da birkaç ülkenin katılımıyla gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık desteği söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerine göre sağlanabilir.
47. Proje faaliyetlerinden biri de başka bir ülkeye gençlerin götürülüp, oradaki bir grubunda ülkemizde ağırlanması şeklinde olursa, gelen ekibin ağırlanmasıyla ilgili destek verilmekte midir?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde bir ya da birkaç ülkenin katılımıyla gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık desteği söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerine göre sağlanabilir.
48. Uluslararası gençlik değişimini öngören projeler desteklenecek midir?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde bir ya da birkaç ülkenin katılımıyla gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık desteği söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerine göre sağlanabilir.
49. Uluslararası gençlik değişim projeleri sadece hareketlilik projesi olarak mı değerlendirilmelidir?
Uluslararası gençlik değişimini konu alan tüm projeler hareketlilik olarak değerlendirilecektir. Ancak uluslararası gençlik değişim projeleri hareketlilik projeleri olarak değerlendirilse de proje kapsamında gönüllülük, sosyal uyum, katılım vb... konularda etkinlikler ve çeşitli faaliyetler yürütülmesi de mümkündür.
50. Program kapsamında uluslararası gençlik değişimi yapılmasının şartları nedir? Yabancı bir ülkenin gençlerinin ülkemize hareketliliği de desteklenecek midir?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde bir ya da birkaç ülkenin katılımıyla gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık desteği söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerine göre sağlanabilir.
51. Yurtdışında gerçekleştirilecek kültürler arası etkileşimi konu alan projelerin konusu hareketlilik mi kültür ve sanat mıdır?
Uluslararası gençlik değişimini konu alan tüm projeler hareketlilik olarak değerlendirilecektir. Ancak uluslararası gençlik değişim projeleri hareketlilik projeleri olarak değerlendirilse de proje kapsamında gönüllülük, sosyal uyum, kültür, katılım vb... konularda etkinlikler ve çeşitli faaliyetler yürütülmesi de mümkündür.
Proje Bütçesi – Proje Harcamaları
52. Derneklerin sunduğu projelerde mali yeterlilik aranacak mıdır? Aranacaksa şartları nelerdir?
2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde herhangi bir mali yeterlilik şartı aranmamaktadır.
53. Projelere en fazla ne kadar destek sağlanmaktadır?
Bir proje için en fazla 250.000 TL tutarında bakanlık mali katkı sağlayabilecektir. Bu tutar Bakanlık katkısının üst sınırı olup, yürütücünün özkaynaklarından ya da başka fonlardan kaynak temin etmiş olması şartıyla, proje toplam maliyetinin bu tutarı aşması mümkündür.
54. Projelerin onaylanması halinde ödemeler ne zaman ve hangi oranda yapılacaktır?
Proje destek ödemeleri ile ilgili hususlar uygulama kılavuzunun “Destekler Ne Şekilde Ödenir” bölümünde açıklanmıştır: “Ödemeler sözleşmede belirtilen dönemlerde ve belirtilen tutarlarda proje hesabına aktarılır. Başlangıç ödemesi proje başlangıç tarihinin birinci ayı içerisinde yapılır. 4 aydan uzun süreli projelerde gelişme raporlarının Bakanlıkça onaylanmasını müteakip 1 ay içerisinde ön görülen ara ödemeler yapılır. Bakanlık destek tutarının %20’sinden az olmamak üzere belirlenecek olan son ödeme ise sonuç raporunun onaylanmasını müteakip 1 ay içerisinde yapılır. Yapılacak ödemelerin tutarları, projenin başvuru formunun eki olan bütçe ve harcama takvimi tabloları göz önünde bulundurularak belirlenir.” 
55. Daha önce yapımına başlanmış olan bir proje ile ilgili yapılmış olan çalışmaların maliyetleri proje bütçesinde ayrıntılı olarak yazılmalı mıdır?
Daha önce yapılan çalışmaların maliyetleri eşfinansman olarak değerlendirilebilir ve bütçede gösterilebilir. Ayrıca, eş finansman sağlanmış olmasının Bakanlık değerlendirmesine hiçbir etkisi yoktur. Bakanlık proje toplam maliyetinin %100’üne kadar destek sağlamaktadır.
56. Proje kapsamında sunulması düşünülen eğitimlerin özel bir şirketten temin edilmesi mümkün müdür?
Proje kapsamında sunulacak eğitimlerin hizmet satın alma yoluyla temin edilmesi mümkündür. Bu hususa “Destek Kapsamında Ödenecek Giderler” başlıklı kısımda yer verilmiştir.
57. Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında vergi istisnası, vergi muafiyeti var mıdır?
Proje harcamaları vergi istisnası ya da muafiyetine tabi değildir. Bu bakımdan öngörülen harcamalar vergiler dahil olarak hesaplanmalı ve bütçede gösterilmelidir.
58. Program kapsamında tesis ve benzeri yapıların inşaatları desteklenmekte midir? 
Uygulama Kılavuzunun “Hiçbir Şekilde Karşılanmayacak Giderler” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere, Program kapsamında arsa ya da bina alımı giderleri ile yapım işleri (inşaat, tadilat vb.) giderleri, hiçbir şekilde proje bütçesinden karşılanmayacaktır.
59. Ekipman alımı ya da kiralanması ile ilgili bir sınırlama mevcut mu?
Uygulama Kılavuzunun “Destek Kapsamında Ödenebilecek Proje Giderleri” başlıklı bölümünde ekipman alımları ile ilgili aşağıdaki belirleme yapılmıştır.
“4. Ekipman ve malzeme satın alma giderleri; proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan ekipman ve malzeme, satın alma giderleridir.
Demirbaş niteliğindeki ekipman ve malzeme alımı toplam proje bütçesinin % 40’ını aşamaz.”
60. Görünürlük kuralları çerçevesinde hazırlanacak materyallere ait giderler proje bütçesinden karşılanabilir mi?
Programın görünürlük ile ilgili kurallarına uyulması zorunludur. Görünürlük ile ilgili materyaller ile faaliyetler proje bütçesinde gösterilecektir. Görünürlük ile ilgili giderler proje bütçesinden karşılanacaktır.
61. Proje kapsamında kira giderlerinin ödenmesi ile ilgili bir sınırlama var mıdır?
Bu konuda bir sınırlama olmamakla birlikte proje desteğinde amaç, faaliyetlerin (sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler, eğitim, festival v.b.) desteklenmesidir. Ekipman, elektronik donanım satın alma, bina kiralama gibi giderler faaliyetler için zaruri olmaları halinde ödenecektir. 
62. Bütçe Tablosunda ana gider kalemleri altında yer alan alt kalemler sabit midir? Bu alanlar dışında kalem öngörülmesi mümkün müdür?
Bütçe tablosunda yer alan ana gider kalemlerinin altında verilen alt kalemler, örnek olarak yazılmıştır. Bu bakımdan bu alt kalemler ve birimler kaldırılabilir, değiştirilebilir veya yenileri eklenebilir.
63. Bütçe kalemlerinde ya da kalemler arasında oransal kısıtlamalar nelerdir?
Proje bütçesine ilişkin oransal belirlemeler uygulama kılavuzunun“Destek Kapsamında Ödenebilecek Proje Giderleri” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.
64. Projenin idari işlerini yürütmek için personel görevlendirilebilir mi?
Projenin idari işlerini yürütmek için zaruri olması ve bütçede gösterilmesi şartıyla personel görevlendirilebilir ancak gereğinden fazla personel görevlendirilmesi durumunda bu personele yapılacak olan ödemeler uygun görülmeyen harcama şeklinde değerlendirilecektir.
65. Bir projede çalıştırılacak destek personelinde kısıtlama var mıdır?
Projede zaruri olması ve bütçede gösterilmesi şartıyla destek personeli görevlendirilebilir ancak gereğinden fazla personel görevlendirilmesi durumunda bu personele yapılacak olan ödemeler uygun görülmeyen harcama şeklinde değerlendirilecektir.
66. Dört aydan kısa süren projelerde destek ödemeleri ne şekilde gerçekleştirilecektir?
Kılavuzda da belirtildiği üzere yapılacak ödemelerin tutarları, projenin başvuru formunun eki olan bütçe ve harcama takvimi tabloları göz önünde bulundurularak belirlenir. 
67. Yurt içi hareketlilik projelerinde katılımcıların yolculuk ve konaklama masrafları neye göre hesaplanacaktır?
Bu konu Uygulama Kılavuzunun Destek Kapsamında Ödenebilecek Proje Giderleri başlığı altında açıklanmıştır.
68. Yurt dışı ortakların ve yurt dışına giden katılımcıların günlük konaklama ve harcırahları nasıl hesaplanacaktır?
Bu konu Uygulama Kılavuzunun Destek Kapsamında Ödenebilecek Proje Giderleri başlığı altında açıklanmıştır.
69. Bakanlığın sunduğu ayni destekler kapsamında spor kompleksi inşaatı için arsa tahsis edilmesi var mıdır?
Uygulama Kılavuzunun “Hiçbir Şekilde Karşılanmayacak Giderler” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere, Program kapsamında arsa ya da bina alımı giderleri ile yapım işleri (inşaat, tadilat vb.) giderleri, hiçbir şekilde proje bütçesinden karşılanmayacaktır.
70. Eğer bir kurs açmayı planlıyorsak ve eğitmenlerimiz kadrolu öğretmenlerse, yürütmeliğe göre öğretmenlere verilecek ek ders ücretlerini eş finansman olarak yazmak durumunda mıyız ve bu nedenle milli eğitim müdürlüklerini veya halk eğitim merkezlerini bu konuda ortak olarak kabul etmeli miyiz ?
Öğretmenlere verilecek ek ders ücretlerinin eşfinansman olarak gösterilmesi mümkündür. Ancak, eş finansman sağlanmış olmasının Bakanlık değerlendirmesine hiçbir etkisi yoktur. Bakanlık proje toplam maliyetinin %100’üne kadar destek sağlamaktadır.
71. Yürütücülerin sunduğu ayni katkılar proje toplam maliyeti içerisinde ve proje bütçesinde gösterilebilir mi? 
Gösterilebilir. Ancak bu maliyetler Bakanlık desteğinden karşılanamaz.
72. Proje kapsamında verilecek eğitimlerde kısa süreli anlaşılan ve kamu personeli olmayan eğitici antrenör ve benzeri personel için ne tür ödemede bulunulabilir?
Eğitici, antrenör ve benzeri personel, proje faaliyetleri için zaruri olması ve bütçede gösterilmesi şartıyla görevlendirilebilir, personel giderleri başlığı altında ücret/ders ücreti ödenebilir. ancak gereğinden fazla personel görevlendirilmesi durumunda bu personele yapılacak olan ödemeler uygun görülmeyen harcama şeklinde değerlendirilecektir.
73. Proje bütçesine ilişkin bütçe tablolarında yürütücü katkısına yer verilecek mi?
Proje bütçesinde bakanlık desteği ile yürütücü katkısı gösterilecektir. Başvuranların mali katkı sunmaması halinde başvuru formundaki “yürütücü(lerin) katkısı” bölümleri 0 (sıfır) olarak gösterilecektir.
74. Proje hesabı yürütücü adına mı proje adına mı açılmalıdır?
Proje hesabı proje yürütücüsü adına açılacaktır. Bu hesap sadece proje için kullanılacaktır. 
75. Projeler ile ilgili alımlar merkezi bir sistem üzerinden mi duyurulup yapılacaktır?
Her bir proje yürütücüsü kendi alımlarını kendisi yapacaktır. Merkezi bir yönetim söz konusu değildir.
76. Çadırdan ( branda ) kapalı manej bir ünitenin yapılması ekipman olarak değerlendirilebilir mi?
Proje faaliyetlerinde kullanılmak şartıyla ekipman olarak değerlendirilebilir.
 
 
Projelerin Seçimi Denetimi ve Sonuçlandırılması
77. Projelerin değerlendirilmesinde coğrafi kriter veya öncelik var mıdır?
Desteklenecek projelerin seçiminde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programları Yönetmeliği ile Program uygulama kılavuzunda yer alan düzenlemeler esas alınır. Buna göre, projeler Program bütçesi dikkate alınarak, ülke sathına dengeli dağılım, cinsiyet eşitliği, dezavantajlılık gibi hususlar ile kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri, stratejik planlar gibi belgelerdeki hedef ve öncelikler çerçevesinde değerlendirilir.
78. Desteklenecek projeler hangi tarihte duyurulacaktır?
Proje değerlendirme çalışmalarına 22 Mayıs 2012 tarihinde başlanacak olup, kılavuzda öngörülen değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından desteklenecek projeler duyurulacaktır
79. Proje kontrolörleri nasıl seçilecektir?
Proje kontrolörlerinin seçimi ile ilgili detaylar Uygulama Kılavuzunun “Ön Değerlendirmeyi Kimler Yapar?” bölümünde yer almaktadır.
80. Tamamlanan projeler ile ilgili duyuru, tanıtım yapılacak mıdır? Bu duyurulara nasıl erişilebilir?
Programın sonuçları ile ilgili yapılacak faaliyetler Uygulama Kılavuzunun “Program Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Duyurulması Ve Yaygınlaştırılması” bölümünde açıklanmış olup www.gsb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Şu ana kadar tamamlanmış herhangi bir proje bulunmamaktadır. Programın ilk uygulama döneminin tamamlanmasının ardından iyi uygulama örnekleri hakkında kitapçık yayımlanması planlanmaktadır.
1. Proje başvuru formunu kim imzalayacaktır? 
Proje başvuru formunun her bir sayfası proje koordinatörü/koordinatörleri ya da yürütücü/yürütücülerin en üst amiri/amirleri tarafından imzalanacaktır.
2. Proje başlangıç tarihi en son hangi tarih olabilir?
Uygulama Kılavuzunda belirtildiği üzere proje uygulama süresi en fazla 12 ay olup, süre sözleşmenin imza tarihi itibariyle başlayacaktır.
3. 2013 yılında gerçekleştirilecek hareketlilik projesi teklif edilebilir mi?
Proje süresi en fazla 12 aydır. Bu durumda en geç 2013 yılı ortalarına kadar bitirilmesi şartıyla proje teklif edilmesi mümkündür. Ancak proje faaliyetleri ağırlıklı olarak 2013 yılında gerçekleştirilecekse 2013 yılında çıkılması planlanan proje çağrısına başvurulması önerilir.
4. Başka bir fona teklif edilen ya da başka bir fondan destek alan projeler Programa başvurabilir mi?
Başvuru formunda açıkça belirtilmek ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla başka bir fona teklif edilen ya da başka bir fondan destek alan projeler Programa başvurabilir.
Proje yürütücüsü/yürütücüleri proje bütçesi ile Bakanlık katkısı arasındaki farkı, öz kaynaklarından sağladıkları mali ve/veya ayni destekler ile ulusal ya da uluslararası kaynaklardan sağladıkları yardım, hibe şeklindeki katkılardan karşılayabilir.
Proje yürütücüsü/yürütücüleri, projenin öncesinde, yürütülmesi sırasında ve tamamlanmasından sonra, projenin Bakanlık tarafından desteklenen kısmı veya bölümleri için başka bir kaynaktan destek, yardım veya hibe sağlandığı tespit edildiği takdirde haksız olarak alınan tutarları 15 gün içinde Bakanlığa geri ödenir.
5. Projeye dahil edilecek hedef kitlenin (yararlanıcıların) isimleri hangi aşamada teslim edilmelidir?
Gelişme raporları ve sonuç raporu ile birlikte teslim edilmelidir.
 
Proje Yürütücüsü
6. Özel liseler, vakıf üniversiteleri proje teklif edebilir mi?
Uygulama Kılavuzunda proje başvurusunda bulunabilecekler arasında sayılan liseler ve üniversiteler için kamu-özel şeklinde bir ayrıma gidilmemiştir. Bu bakımdan özel liseler ile vakıf üniversiteleri de başvuruda bulunabilecektir.
7. Lise ve üniversitelerde kurulan enformel gruplar proje başvurusunda bulunabilir mi?
Proje yürütücülerinin kimler olabileceği Kılavuzun “Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir” kısmında sayılmış olup, enformel grupların başvuru yapmaları mümkün değildir.
8. Yeni kurulmuş dernekler başvuruda bulunabilir mi?
Yeni kurulmuş dernekler proje başvurusunda bulunabilir. 
9. Üniversitelere bağlı fakülteler, yüksekokullar, yurtlar ya da araştırma merkezleri bağımsız olarak proje başvurusunda bulunabilir mi?
Üniversitelere bağlı fakülteler, yüksekokullar, yurtlar ya da araştırma merkezleri, tabi oldukları mevzuatın izin vermesi durumunda başvuruda bulunabilirler.
10. Özel sektör kuruluşları doğrudan proje teklifinde bulunabilir mi? Kılavuzun " Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir" başlığı altında yeralan Kurum/Kuruluşlardan biri ile Özel Sektör olarak ortaklaşa bir proje yapılması mümkün müdür? 
Özel sektör kuruluşlarının proje teklif etmesi mümkün değildir.
11. Bir öğretmen öğrencilerini hedef alan proje hazırlayabilir mi?
Proje yürütücülerinin kimler olabileceği Kılavuzun “Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir” kısmında sayılmış olup, gerçek kişilerin şahsi başvuru yapmaları mümkün değildir.
Proje Koordinatörü
12. Liselerde kurulu olan topluluk ve kulüplerde koordinatör kim olacaktır? (Lise topluluk ve kulüp üyelerinin 18 yaşının altında olması nedeniyle üyeler arasından koordinatör seçilemeyeceğinden dışarıdan bir koordinatörün seçilmesi mümkün müdür? Koordinatör görevlendirmesi nasıl yapılacaktır?)
Lise kulüplerinde koordinatör kulüpten sorumlu öğretmen başta olmak üzere okulun öğretmenleri, kulüp öğrencilerinin velileri olabilecektir. Bu durumda Koordinatör Görevlendirme Formunun doldurulması ve okul müdürüne imzalatılarak başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
13. Derneğin başkanı proje koordinatörü olarak da çalışacaksa Koordinatör Görevlendirme Formunu kim imzalayacaktır?
Dernek yönetim kurulu üyelerinin tamamının imzalaması gerekmektedir.
14. Proje koordinatörlerinin yürütücü kurumla ilişkisi(çalışanı, üyesi ve benzeri) olmalı mıdır? Dışarıdan bağımsız koordinatör seçilebilir mi?
Başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar dışarıdan da koordinatör seçebilir. 
15. Proje koordinatörünün proje faaliyetlerinde fiilen çalışması (eğitmen vb. olarak) mümkün müdür? 
Proje koordinatörünün proje faaliyetlerinde fiilen çalışması (eğitmen vb. olarak) mümkündür. Ancak her bir iş/görev için ücret alması uygun değildir.
Proje Bütçesi – Proje Harcamaları
16. Program kapsamında Bakanlıkça sunulan ayni destekler nelerdir? Ayni destek talepleri ne şekilde bütçelendirilecektir?
Başvuru sahiplerinin projeleri kapsamında ilgili birim amirinin uygun görüşünü almaları halinde Bakanlık tesislerinin proje faaliyetlerinde ücretsiz kullanılması mümkündür. Ancak, ilgili birim amirinin ücretsiz kullanımı uygun görmemesi durumunda bu tesislerin kullanım bedelleri proje bütçesinde gösterilmek kaydıyla Bakanlık desteğinden karşılanabilir. 
17. Proje koordinatörlerine ücret, maaş ödemesi yapılabilir mi? Ödenecek maaşın üst sınırı var mıdır?
Proje kapsamında iş akdiyle çalıştırılan personele (projenin yürütülmesi için zorunlu olmalıdır) ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek olan kişilere (ör: eğitmen, lider vb.) yapılacak ödemeler ile bu kapsamda ödenecek olan sosyal güvenlik primleri, vergiler ve diğer yasal yükümlülükler, Uygulama Kılavuzunda belirlenen usul ve esaslara, bütçe kurallarına uymak şartıyla destek kapsamında karşılanabilecektir.
Uygulama Kılavuzunda personel giderlerine ilişkin bir üst sınır öngörülmemiştir. Ancak, Bakanlığın desteğin etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetleyeceği ve sadece uygun bulduğu harcamaları karşılayacağı, uygun bulunmayan harcamaların iade edilmesi gerektiği hususları proje koordinatörüne ücret belirlemede göz önünde tutulmalıdır.
18. Dernek binalarına ait su, elektrik, ısınma gibi giderler proje bütçesinden karşılanabilir mi?
Proje desteği proje ile ilgili olmayan herhangi bir yerde kullanılamaz.
19. Yurtdışı gündelikler hesaplanırken, Türk Lirasına çevirmede hangi kur esas alınacaktır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru kullanılacaktır.
20. Her bir eğitmen için bütçede ayrı ayrı kalem açmak gerekir mi? Eğitmen giderleri toplu olarak gösterilebilir mi?
Bütçe ana gider kalemlerinin detaylandırılması uygulamada karşılaşılacak sorunların önüne geçecektir.
Proje Konusu - Proje Faaliyeti
21. Program kapsamında yaygın eğitim faaliyetleri desteklenecek midir?
Yaygın eğitim faaliyetleri bir gençlik projesi şeklinde teklif edilirse ve değerlendirme sonucunda uygun görülürse desteklenebilecektir.
22. Program kapsamında desteklenecek projelerden hareketlilik projeleri bölümünde geçen "uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bir ya da bir kaç ülkenin katılımıyla karşılıklı olarak gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir." ibaresine ilişkin... Eğer bir okul yurt dışına bir proje hazırladığında yine yurt dışından değişim için bir grup bulunması gerekli midir?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bir ya da birkaç ülkenin katılımıyla gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bakanlık desteği söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerine göre sağlanabilir. Uluslararası anlaşmada hüküm bulunmayan hallerde başvurudaki talepler Bakanlık tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
23. Projelerde koordinatör, eğitmen vb. şekilde görev alan öğretmenler proje etkinlikleri boyunca görevli izinli olabilir mi? Bakanlık bu duruma dair bir yazı verebilir mi?
Projede görev alanlar, iş ve işlemlerini tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapacaklardır.
 
KAYNAK GENÇLİK V E SPOR BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET