gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GIDA, TARIM BAKANLIK TAŞRA PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra personeli becayiş işlemleri "YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında "Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama" düzenlenmiştir.

20 Kasım 2014 Perşembe 17:26
GIDA, TARIM BAKANLIK TAŞRA PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

GIDA, TARIM BAKANLIK TAŞRA PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra personeli becayiş işlemleri "YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında "Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama" düzenlenmiştir. 

Bu Yönemeliğin 23. maddesine göre;

1)  Aynı  unvanda görev yapan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları; kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri il veya kuruluş müdürlükleri aracılığı ile Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

3) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükümlere tabi olan personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz ( ç bendi: 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan veya (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/1. md.) fiilen 23 yıl ve daha fazla hizmeti bulunan personelin yer değişikliği talebi, norm kadronun uygun olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.)
 .

4) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atamasının yapılması ve herhangi bir şekilde görev yerinden ayrılmasından sonra diğer personelin atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

5) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir.

6) Bu madde gereğince atanan personel, atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.

7) İl içi karşılıklı yer değiştirme talepleri bu maddede sayılan usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılır.

Yukarıda belirtilen düzenleme çerçevesinde taşra personelinin başvuru ve izin işlemleri gerçekleşmektedir. 


KamudanHaberler.com


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET