gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURUN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI SONRASI İŞLEMLERİ

Memurun görevden çıkarma cezasına karşı mahkemece yürütmenin durdurulması ve göreve iade kararı verilen personel hakkında yürütülmesi gereken işlemler konusunda Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır.

28 Ekim 2014 Salı 16:50
GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURUN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI SONRASI İŞLEMLERİ

GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURUN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI SONRASI İŞLEMLERİ

Memurun görevden çıkarma cezasına karşı mahkemece yürütmenin durdurulması ve göreve iade kararı verilen personel hakkında yürütülmesi gereken işlemler konusunda Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

Görevden çıkarma cezası alan personelin İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verildiğinde, 1982 Anayasasının 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu vurgulanmış, 138 inci maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organların ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür. 

Bu şekilde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında da; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur...” denilmek suretiyle idarenin yargı kararlarının gereği olan işlem ve eylemleri gecikmeksizin yerine getirmesi gerektiği zorunluluğu bir kez daha vurgulanmıştır. Diğer taraftan mahkemelerce verilen yürütmenin  durdurulması kararları yapılan idari işlemi dava sonuçlanıncaya kadar hükümsüz hale getirmektedir.

Bu nedenle, ilgiliye verilen Görevden Çıkarma Cezasına karşı Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden ilgilinin göreve başlatılması gerekmektedir. Ancak daha sonra dava sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekmeketdir. Mahkeme kararı memurun aleyhine görevden çıkarılma kararına yönelik idari işlemi iptal etmez ise idare personeli görevden çıkaracaktır. 


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET