gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK MALLARI SATIN ALINMASI YOLLARI

Gümrükten mal alma yollarında hizmet sunan yerler, satılacak eşyalar, tasfiye yolları ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

22 Ekim 2012 Pazartesi 11:55

 1. TASFİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

08/06/2011 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmakta, kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile gümrüklü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletmektedir.

2. TASFİYE EDİLECEK EŞYA

4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca;

 1. Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi 3 ayı geçen yolculara ait eşya,
 2. Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,
 3. Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gümrük işlemleri durdurulan ve yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda tasfiye edilmesi gereken eşya,
 4. Tahlilden arta kalan ve tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,
 5. Gümrük beyannamesi tescil edilen ancak, süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,
 6. Gümrük antrepolarında bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,
 7. Antrepolarda, gümrük idaresince belirlenen bekleme süresi dolan eşya,
 8. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan ve bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilemeyen eşya,
 9. Gümrüğe terk edilen eşya,

10.  Posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,

11.  Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların mahrecinden yanlışlıkla yüklenmiş olduğunun, gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,

12.  İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,

13.  İlgili maddelerinde yazılı süreleri dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da Türkiye’deki temsilcisine yapılacak yazılı tebligata karşın, altmış gün içinde bulunduğu yerden kaldırılmayan gümrük gözetimi altında bulunan yerlere konulmuş transit eşyası,

14.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,

15.  Gümrük idarelerine ait veya gümrük denetimindeki depo ve antrepolarda bulunan eşyadan, çürüme, bozulma ve benzeri nedenlerle ekonomik değerini tamamen yitirmiş veya sağlığa zararlı hale gelmiş eşya,

tasfiye edilir.

3. TASFİYE YOLLARI

Açık artırma suretiyle satış için düzenlenmiş bu şartnamenin dayanağı; 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan (12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişik) Tasfiye Yönetmeliğidir. Eşya anılan Yönetmeliğe göre;

 1. Yeniden ihraç amaçlı satış,
 2. Perakende satış,
 3. İhale yoluyla satış,
 4. Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis,
 5. Özel yolla tasfiye,
 6. İmha

tasfiyeye tabi tutulmaktadır.

4. EŞYA BEDELİNİN TESPİTİ

Tasfiye edilecek eşyanın bedeli aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir:

 

a) Tasfiye edilebilir hale gelmiş olan eşyanın bedelinin tespitinde gümrüklenmiş değeri esas alınır. Vergi, resim ve fonların hesabında gümrük beyannamesi verilmiş ise bunların tescil edildiği, aksi halde tespit ve tahakkuk belgesinin gümrükçe tanzim ve tescil edildiği tarihteki oranlar esas alınmaktadır. Çıkış eşyasının bedelinin tespitinde, eşyanın FOB değeri esas alınmaktadır. Ayrıca, tasfiye idaresince yapılan masraflar yukarıdaki değerlere ilave edilmektedir. Eşyanın satışa esas bedeli bu esaslara göre gümrük muayene memurlarınca tespit edilmektedir.

 

b) kaçak eşyanın bedelinin tespitinde, mahkemece belirlenen bir bedel var ise bu değer, değer belirlenmemiş ise Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasındaki gümrüklenmiş değer, yoksa rayiç değer esas alınmaktadır.  Ancak, mahkemece tespit edilen değer, rayiç değerin altında ise eşyanın satışa esas bedeli bu değere yükseltilmektedir.  Müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşyanın satışa esas bedeli gümrük muayene memurlarınca tespit edilmektedir.

c) Perakende satılacak eşyanın satış bedeli, serbest piyasa koşulları gözönünde bulundurularak tasfiye idaresince belirlenir.

 

Gümrüklenmiş değer = [(eşyanın fatura değeri + gümrük vergisi)+varsa ÖTV* değeri]+Bunlar üzerinden hesaplanan KDV* değeri

*ÖTV: Özel Tüketim Vergisi

*KDV: Katma Değer Vergisi

d) İhale yoluyla yapılan birinci ve ikinci satışta teklif almayan veya yüzde ellinin altında teklif alan ve satışı uygun görülmeyen eşyanın satışa esas bedeli, eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti ve rayiç değeri de dikkate alınarak satış komisyonunca sonradan değiştirilebilir. Değiştirilen fiyat işletme bölge müdürünün onayı ile geçerli olur. Eşya bu bedel üzerinden yeniden satışa sunulur.

5. SATIŞ YOLUYLA TASFİYE

Tasfiye edilecek eşyanın satışıyla tasfiye idaresi görevlidir ve hangi eşyanın perakende, hangi eşyanın ihale yoluyla satılacağı tasfiye idaresi tarafından belirlenmektedir. Bu yolla tasfiye edilecek eşya üç şekilde satılabilir:

5.1 Yeniden İhraç Amaçlı Satış

Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilecek eşya, ithalatı yasak veya sakıncalı veya kısıtlamaya tabi eşyadır. Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten sonra, bu hükümden yararlanmak isteyen eşya sahibi, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurarak söz konusu eşyanın yeniden ihraç amaçlı satışını isteyebilir.  Gümrük idaresinin bildirimi üzerine, tasfiye idaresi, eşyanın tespit ve tahakkuk belgesinde belirtilen CIF bedelinin yüzde biri ve ayrıca hizmet karşılığı alacaklar ile yapılmış giderleri on gün içinde ödenmesi için eşya sahibine imzası alınmak suretiyle bildirir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderir. Yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Bedelin yatırıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde eşya gümrük idaresinin denetiminde yurtdışına çıkarılır.  Eşya sahibi tarafından bu hak kullanılmadığı takdirde, tasfiye idaresince ihale şartnamesinin özel hükümler bölümünde belirtilecek koşullarla ve CIF bedeli satışa esas bedel kabul edilerek,  eşya yeniden ihraç amacıyla ihale yoluyla satılır. İhale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde gümrük biriminin denetiminde yurtdışına çıkarılır.

 Yukarıda belirtilen koşullara göre en fazla iki defa satışa sunulduğu halde satılamayan eşyadan, kısıtlamaya tabi olanlar eşyanın özelliğine göre diğer usullerle tasfiye edilebilir.

5.2 Perakende Satış

Perakende satılacak eşyanın satış yeri, satış usul ve esasları tasfiye idaresince belirlenmektedir. Fiyatın belirlenmesinde;

 1. Piyasa konjonktürü,
 2. Arz ve talep durumu,
 3. Piyasadaki benzer ürünlerin fiyatları,
 4. Sürüm imkânları,
 5. İmal edildiği yıl, kullanılmış olup olmadığı,
 6. Orijinal ambalajında olup olmadığı,
 7. Orijinal olup olmadığı,
 8. Hasar durumu,
 9. Servis durumu, yedek parça, onarım ve bakım imkânı

dikkate alınmaktadır.

 

Perakende satışı yapılacak eşyada, ürünlerin ambalajları içinde bulunan garanti belgeleri çıkartılarak satışları yapılmaktadır. Ayrıca perakende satılan eşyanın üzerinde “TASİŞ tarafından satılan bu ürün 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabi değildir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Perakende satışa sunulan eşya, kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı ise, üzerine veya ambalajına alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde “özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulmaktadır. Bu durum, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilmektedir.

 

Bedeli mukabilinde bu mağazalardan herkes alışveriş yapabilmektedir.

 

5.2.1 Perakende Satış Yapılan Mağazalarımız

 

EDİRNE SATIŞ MAĞAZASI:  Mithatpaşa Mahallesi, Arif Paşa Cad. No:20

 

İSTANBUL SATIŞ MAĞAZASI: Hocapaşa Mahallesi, Ebusuud Cad. No:21 Sirkeci

 

ERENKÖY PERAKENDE SATIŞ MAĞAZASI:  Dudullu Cad. Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu Karşısı Ataşehir

 

ANKARA SATIŞ MAĞAZASI: Anafartalar Çarşısı 3. Kat Ulus

 

5.3 İhale Yoluyla Satış

5.3.1 Satışın Duyurulması

İhale yoluyla yapılacak satışlar, bir başkan ile en az iki üyeden oluşan satış komisyonu tarafından yürütülmektedir. İhale yoluyla yapılacak satışlar, satış tarihinden en az beş  gün önce Resmi Gazetede aynı zamanda www.gumruk.gov.tr veyawww.tasis.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca satış ilanları, satış listeleriyle birlikte ilgili gümrük idaresi ve satışı yapan idarenin ilan tahtasına herkesin görebileceği şekilde, satış tarihinden en az beş gün önce asılır ve varsa mahalli araçlarla duyurulur. Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan eşya için yukarıda belirtilen süreler bir güne kadar indirilebilir.

 

Satış ilanlarında aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

 1. Satışın konusu, yeri ve miktarı,
 2. Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl alınacağı,
 3. Artırmanın tarihi, saati ve usulü,
 4. Satışa katılacaklardan istenilecek belgeler,
 5. Satışa esas bedel veya çok sayıda eşya satışlarında en az ve en çok satışa esas bedel,
 6. Güvence miktarı.

 

5.3.2 Satışlara Katılacaklardan İstenen Belgeler

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacakların;

 1. Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, (T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi, pasaport gibi)
 2. Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı,
 3. Güvencenin yatırıldığına ilişkin belge,
 4. Vekil olarak katılanlar için ayrıca vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
 5. Tüzel kişiler adına katılacaklardan, ayrıca yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

5.3.3 Eşyanın Görülmesi

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, idareden alacakları izin belgesini göstererek, idare görevlilerinin gözetiminde, satışa sunulan eşyaya ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar eşyayı bulunduğu mahalde görebilirler. Eşyanın, satışı yapan idarenin bulunduğu il sınırları dışında satışa sunulması halinde, söz konusu iznin satışı yapan idarenin yanı sıra ilgili gümrük müdürlüğünden de alınması mümkündür. Tasfiye idaresince, eşyanın niteliğinde ve miktarında önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde, bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir.

5.3.4 Güvence

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, satışın yapılacağı tarihten önceki iş günü vezne kapanış saati bitimine kadar, satılacak eşyanın satışa esas bedelinin en az yüzde on oranında, aşağıda kabul edilecek değerler güvence olarak alınır:

 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
 3. Devlet tahvilleri veya Hazine kefaletini haiz tahviller,
 4. Bütçe kanunlarına konulan özel hükümler gereğince devlet ihalelerinde teminat olarak kabul edilen diğer değerler.

Güvence tutarı, şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla, ilgilinin isteği üzerine geri verilir veya borcuna mahsup edilir. Satış bedelinin takside bağlandığı hallerde taksit tutarlarıyla faizleri için yeterli teminat gösterilmesi ve eşyanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ve ilgilinin isteği üzerine güvence tutarı geri verilir veya borç taksidine mahsup edilir.

Güvence, eşyanın satışında bulduğu bedel üzerinden öngörülen orana göre tamamlanır. Güvencenin artırma sırasında tamamlanmaması halinde isteklinin güvencesi döner sermayeye irat kaydedilerek istekli artırma salonundan çıkarılır ve ihaleye bir önceki teklif sahibinin teklifi üzerinden devam edilir.

5.3.5 Açık Artırmalarda Uyulacak Kurallar

Açık artırmalarda aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir:

 1. Açık artırma satış komisyonu başkanı tarafından açılır. Satış ilanlarında bulunması gereken belgelerle ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satışa başlanır.
 2. Açık artırmaya katılacaklarla görevliler dışındakiler satış yerine giremezler.
 3. Satış, görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.
 4. İstekliler “Giriş Kartı”nı satış komisyonunun ve görevlendirilen tellalın görebileceği şekilde kaldırarak pey sürerler. Bu kurala uymayanlar pey sürmüş sayılmazlar.
 5. Artırma sonucu düzenlenen satış kâğıdı komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmasıyla satış tamamlanır
 6. Satış komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satış komisyonu kararı kesindir.
 7. Artırma sırasında varsa satıştan en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası beyanı ve tebligat için beyan ettiği ve imzaladığı belgedeki adresi ile sürdüğü pey satış kâğıdına yazılır ve kendisine imzalatılır. 
 8. Satışlarda eşyanın satışa esas bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, satışa esas bedelin altında teklif veren olup olmadığı sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artırmaya devam olunur. Tekliflerin değerlendirilmesinde eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti ve rayiç değeri dikkate alınır. Tasfiye idaresince, verilen teklifin onaylanmaması veya teklif verilmemiş olması halinde, ilk satışa esas bedelin yüzde yetmiş beşi satışa esas bedel olarak kabul edilerek eşya, aynı koşullarla en fazla iki defa daha satışa sunulur.
 9. İhalelerde hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler, isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunanlar veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar, artırma üzerinde kaldığı halde satış kâğıdını imzalamaktan çekinenler ve güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürenler komisyon kararıyla satış yerinden derhal uzaklaştırılır.
 1. Ayrıca Devlet İhale Kanunu gereğince fiil ve davranışların özelliklerine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu karar Resmi Gazetede ilan edilir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yasaklı oldukları süre içinde tasfiye idaresince ve diğer idarelerce yapılacak ihalelere müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

11.  Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen fiilleri bizzat veya bilvekale işleyenlerle bu işteki vekil veya müvekkilleri hakkında fiil ve davranışlarının özelliklerine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından haklarında bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.

12.  İdarece yapılan ihalelerde bir yıl içinde iki defa ihale bedelini ödemeyenler ile vekilleri üç ay süresince Genel Müdürlüğe bağlı idarelerce yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.

13.  İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde yasaklama kararı alınır. Resmi Gazetede yayımlanmak üzere on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

14.  Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı alınmak üzere işlem başlatılanlar, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar tasfiye idaresince yapılacak ihalelere iştirak ettirilmezler. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır. 

15.  İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapan, ihale işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o fiildeki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Açık artırma ve kapalı teklif usulüyle yapılacak satışlarda bu Yönetmelik hükümleri ve mevzuata uygun olarak idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Şartnameler sözleşme yerine geçer. Satışlarda kullanılan şartnamenin bir örneği ekte yer almaktadır.

5.3.6 Satışın Tamamlanması

En yüksek teklifin satışa esas bedelin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması durumunda, bu şartnamenin ve idarece hazırlanmış “Satış Kağıdı”nın satış yerinde alıcı tarafından imzalanmasıyla,

En yüksek teklifin satışa esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması durumunda teklife ait onayın alıcıya tebliği ile,

             satış tamamlanır.

İhaleli satışa konu olan eşyada, şartname eki listenin özel hükümler bölümünde ve satış faturalarında “Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.” şerhi yer almaktadır.

5.3.7 Satış Bedelinin Taksitlendirilmesi

Eşyanın satışta bulduğu değerin, tasfiye idaresince belirlenecek tutarı aşması halinde, alıcıların yazılı talebi üzerine güvence gösterilmek ve 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınmak suretiyle bu bedel en çok 12 (on iki) taksitte ödenebilir. Taksitlendirmenin esas ve usulleri tasfiye idaresince belirlenir. Vergi, resim, harç ve diğer giderler peşin olarak alınır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre tasfiyesi öngörülen eşyanın açık artırma yöntemi ile satılması halinde söz konusu eşya için taksitlendirme yapılmamaktır.

5.3.8 Satışla İlgili Genel Kurallar

İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Alıcı, satışın tamamlanması ve satış kağıdının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
 2. Bekletilmeyecek eşya için alıcının üçüncü fıkradaki ihale bedelini yatırma süresi iki gün, satıştan son çekilenin kabul beyanına ilişkin süre ise iki gündür. Bu bentlere göre yapılacak tebligatlarda, evrakın postaya verildiği tarihi takip eden yedinci gün, bekletilmeyecek eşyada ise üçüncü gün tebliğ tarihi sayılır.
 3. Bildirimler, alıcının ikametgâh veya iş yeri olarak beyanda bulunduğu tebligat adresine,  elektronik posta adresinin bildirilmiş olması halinde bu adrese de gönderilir. Vekille yürütülen işlemlerde ise bildirimler vekile yapılır.
 4. Sayı, ağırlık, uzunluk ve hacim esası üzerinden yapılan satışlarda eşyanın tesliminde eksiklik görülürse eksikliklerin bedeli iade edilir, fazlalık görülürse fazlalıkların bedeli tahsil edilir. Ancak, fazlalık oranının yüzde otuzu geçmesi halinde, teslimat ihale edilen miktar kadar yapılır. Eksiklik oranının yüzde otuzu geçmesi halinde Alıcı’nın talebi halinde ihale iptal edilerek satış bedeli iade edilir.
 5. Yüzde altmış ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
 6. Araçların satışından sonra, trafik tescil işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir.
 1. Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, şartname eki listelerde yer alan hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
 2. Alıcının satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde ihale bedelini ödemesi zorunludur. Bu süre içinde ihale bedelini ödememesi halinde satış bozularak güvencesi döner sermayeye gelir kaydedilir. İdare, gerek görmesi halinde varsa satıştan son çekilen istekliye yazılı tebligat yaparak verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceğini bildirir. Bildirimin tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul etmesi halinde, güvence alınmak, satış kâğıdı ve şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin kabul etmemesi durumunda ise eşya yeniden satışa çıkarılır.
 1. 16 ncı maddenin birinci fıkrasına göre satışın iptalinin talebi halinde, talebin uygun bulunmaması durumunda, bedel yatırma zorunluluğu, İdarece yapılan değerlendirme sonucunun Alıcı’ya tebliğinden itibaren kaldığı yerden devam eder. Bedel yatırma süresinin bitiminden sonra yapılan müracaatlarda ise ihale bedeli, bedel yatırma süresinin bittiği günü takip eden günden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tecil faizi ile birlikte Alıcı’ya yapılan tebliği takip eden 3 gün içerisinde ödenir.

5.3.9        Satış Sonrasında Ödenmesi Gereken Muhtelif Giderler

İhale bedeline; ÖTV, KDV,  Ardiye Ücreti, Tellaliye, İlan ücreti dahil edilmiş olup, satış sonrası ödenmesi gereken satışta sözleşmeden dolayı doğan satış bedelinin binde onüç oranında damga vergisi alınmaktadır.

Satılan eşyaya ihalede verilen bedel ile ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Eşya Bedeli:  “5.3.8 Satışla İlgili Genel Kurallar” başlıklı bölümde de açıklandığı üzere, yapılan ihalede eşyanın bulduğu değerdir. Satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde satış bedelinin yatırılması zorunludur.

Ardiye Ücreti: Satış günü dahil satış bedelinin yüzde onbeşi oranında alınır. Satış tarihinin ertesi gününden itibaren de araç teslim alınıncaya kadar bulunduğu ambarın tarifesi uygulanır.

Diğer Hizmetler Karşılığı Gider: Eşyaya yapılan masraflar, şartname eki listede veya satış anında duyurulan tutarlar da alınmaktadır.

Tellâliye Ücreti: Satışı yürüten tellal için Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenmesi gereken tutardır. Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayri safi tutarıdır. Bu tutar üzerinden %2, 100 TL yi aşan satışlarda aşan kısım için %1 oranında alınan harç belediyelerce görevlendirilen yetkililere, satışın hemen sonrasında makbuz karşılığı ödenmektedir.

İlan Gideri: İhale ilanında her kalem eşya satışa esas bedeli ile birlikte gösterilmektedir. Satın alınan eşyanın satışa esas bedelinin, ihale listesindeki tüm kalemlerin satışa esas bedellerinin toplamı içerisindeki oranı hesaplanır. Bu oranın ihale ilanı için ödenen bedel ile çarpılması sonucunda elde edilen tutar kadar ilan gideri ödenir.

Sözleşme Pulu: Damga Vergisi Kanunu uyarınca, (Satış Bedeli + Ardiye Ücreti + İlan Gideri + Tellâliye Ücreti + Diğer Hizmet Karşılığı Giderler) toplamı üzerinden binde 8,25 (sekizyirmibeş) oranında hesaplanır. Bu tutar satışın hemen sonrasında ödenir.

Karar Pulu: Damga Vergisi Kanunu uyarınca, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları binde 4,95 (dörtdoksanbeş) damga vergisine tabidir. Bu tutar satışın hemen sonrasında ödenir.

Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, yapılan ihalede satın alınan eşya katma değer vergisine tabidir. Satın alınan eşyaya göre bu oran değişmektedir.

Özel Tüketim Vergisi: Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde sayılan ve verginin konusunu oluşturan eşya özel tüketim vergisine tabidir. Satın alınan eşyaya göre bu oran değişmektedir.

6.  EŞYANIN TESLİMİ

Satılan eşyanın tesliminde, miktarını, niteliklerini ve bedelini belirten bir teslim fişi veya ilgili mevzuat uyarınca bu fiş yerine geçen bir belge düzenlenir. Teslim fişleri veya bunun yerine geçen belgeler ilgili idarelerce saklanır.

Eşya, satış bedelinin yatırıldığı günü izleyen 10 gün içinde teslim alınmalıdır. Eşyanın sahibine teslimi esas olduğundan, eşya sahibi tarafından teslim alınacaksa eşya sahibinin kimliğinin, eşya sahibinin vekili tarafından teslim alınacaksa vekâletnamenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşya bedeli ödendiğine dair makbuzun da ibraz edilmesi zorunludur.

Perakende satışa sunulan eşya, kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı ise üzerine veya ambalajına alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulmaktadır. Bu durum, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilmektedir. Ayrıca, 4077 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre sanayi mallarından ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanılmasına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle birlikte satılması zorunluluğu, tasfiye edilen eşya için uygulanmamaktadır.

7.  İNTERNET SİTEMİZİN İÇERİĞİ VE KULLANIMI

Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası www.tasis.gov.tr ve www.gumruk.gov.tr aracılığıyla tasfiye işlemleri ile ilgili güncel ve ayrıntılı mevzuata hızlı bir şekilde erişilmesi mümkündür. Sayfamızda, Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin adresleri, ihaleli satış ve perakende satış yapılan yerlerin adresleri de yer almaktadır. Bu sayfa aracılığıyla ulaşabileceğiniz bilgilerden birkaçına ilişkin başlıklara aşağıda yer verilmiştir.

7.1  Perakende Satış İle İlgili Pratik Bilgiler

Yukarıda belirtilen sayfadan “Perakende Satış Sorgulama” başlığının altındaki “Bölge Müdürlüğü”, “Eşyanın Yer Aldığı Reyon” gibi sorguları kullanarak o anda mağazalarımızda satılmakta olan eşyaya ilişkin güncel bilgilere ulaşılabilmektedir.

 7.2  İhalelerimiz ile İlgili Pratik Bilgiler

Yukarıda belirtilen sayfadan “İhaleler” başlığının altından tasfiye işletme müdürlüklerinde ihale yoluyla satılan araçlara ve diğer eşyaya ilişkin güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu bilgiler içerisinde eşyanın satış türüne, satış usulüne ve ihale tarihine göre çalışan sorgulama ölçütleri ile tüketicilerin özellikle ihtiyaç duydukları eşyaya ilişkin bilgilere kısa bir zamanda ulaşmaları mümkün bulunmaktadır. İnternet sitemizde ihale şartnamelerinin metinleri de yer almaktadır. Ayrıca satışa sunulan araçların fotoğrafları da görülebilmektedir.

7.3  Mevzuat

Tasfiye edilen eşyayı satın almak isteyen kişilerin ihtiyaç duyabileceği tüm mevzuat internet sitemize eklenmiş bulunmaktadır.

7.4  Tasfiye ile İlgili Duyuruların İzlenmesi

İnternet sitemizde yer alan “Duyurular” başlığı altında satışlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

8   SATIŞTAN SONRA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

8.1  Satın Alınan Eşyanın Fazla Veya Eksik Çıkması Halinde Ne Yapılmalı?

  Sayı, ağırlık, uzunluk ve hacim esası üzerinden yapılan satışlarda eşyanın tesliminde eksiklik görülürse eksikliklerin bedeli iade edilir, fazlalık görülürse fazlalıkların bedeli tahsil edilir. Ancak, fazlalık oranının yüzde otuzu geçmesi halinde, teslimat ihale edilen miktar kadar yapılır. Eksiklik oranının yüzde otuzu geçmesi halinde Alıcı’nın eşyayı teslim almadan talebi halinde ihale iptal edilerek satış bedeli iade edilir.

8.2   Eşya/Araç Satışlarından Şartname Eki Listede Belirtilen Eşyanın Mevcut Durumu ve Hasar Oranında Farklılık Olması Halinde İtiraz Edilir mi?

Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, şartname eki listelerde yer alan hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.

8.3  5607 Sayılı Kanun Kapsamında Satışı Yapılan Eşya/Araçlara Taksitlendirme Yapılıyor mu?

            Anılan Kanun kapsamında yapılan satışlarda taksitlendirme yapılmaz.

8.4   Satış İptalini Gerektiren Nedenler ve İptal için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Alıcı, satıştan sonra satışın bozulmasını isteyemez.

 1. Ancak, eşyanın ilanda ve şartname eki listede belirtilen niteliklere uygun olmaması hallerinde,
 2. Eşyanın tasfiye edilebilir hale gelmemesine rağmen yanlışlıkla ihaleye çıkarılması halinde,

satış bedeli ödenme şartı olmaksızın alıcı tarafından eşya teslim alınmadan önce ve en geç satış bedelinin ödenme süresi (Eşya bedeli ödeme süresi; 7 gün, bekletilmeyecek eşyada 3 gün ile teslim alma süresi olan 10 gün, bekletilmeyecek eşyada 2 gün içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde satış iptal edilir.

 1. Eşya tescile tabi ise Alıcı’nın veya ilgili kamu idaresinin talebi üzerine, teslim edildikten sonra da satış iptal edilebilir.

8.5  Satışın İptali veya Sözleşmenin Feshi Halinde Eşya için Yapılmış Masrafları Kim Tarafından Karşılanacaktır?

Satışın iptali veya sözleşmenin feshi halinde yatırılmış olan ihale bedeli ilgililere iade olunur. Ayrıca, eşyanın tesliminden sonra satışın ve sözleşmenin iptal edilmesi halinde, ihale edilen eşya idareye teslim edilir ve alıcının eşyanın tesliminden sonra eşya için doğrudan gerçekleştirdiği masraflarını fatura ile belgelendirmesi şartıyla Alıcı’ya ödenir. Ancak, İdare tarafından masraflar fazla bulunursa mahkemeye yaptırılacak tespit çerçevesinde ödenir.

8.6  Eşya Bedelinin Yatırılma Süresi İçinde Ek Süre Hangi Şartlarda Verilir?

7 günlük  satış bedeli yatırma süresi içerisinde olmak kaydıyla aşağıdaki durumlarda alıcıya on güne kadar ek süresi verilebilir.

8.6.1 Alıcıların, işlemleri bizzat yerine getirmelerine veya vekâletname vermelerine engel olacak derecede;

 1.  
 2. Sağlık kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi edildiğini belirtir raporla tevsik edilen kaza ve ağır hastalık halinin bulunması,
 3. Gözaltı veya tutukluluk durumunda bu halin resmi belge ile tevsik edilmesi,
 4. Deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerin mevcut olması ve gerektiğinde bunların tevsiki.
 5.  

  8.6.2 Alıcının (8.6.1) maddesi kapsamı dışında idarece kabul edilen diğer haller nedeniyle talepte bulunması.

  1. Alıcının eşya çekme ile ilgili olarak 8.6.1 maddenin (a) ve (b) bentlerine göre on güne kadar ek süre verilebilir.
  2. Ek süre taleplerinin 8.6.1 maddenin (a) bendinde belirtilen mücbir sebeplerin sona erdiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yapılması gerekir.

  8.7  Ek Sürede Hangi Faiz Uygulanmaktadır?

  Verilen ek sürelerde, ihale bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre günlük tecil faizi alınır. Verilen ek süre için ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret alıcıdan ayrıca alınır.

  8.8 Hangi Eşyalara Ek Süre Verilmez?

   Bekletilmeyecek eşya kapsamında olan ve şartname eki listenin özel hükümler bölümünde gösterilen eşya için ek süre verilmez.

  8.9 Eşya Bedelinin Süresi İçerisinde Yatırılmaması Halinde Güvence Bedeli İade Ediliyor mu?

  Eşya bedeli süresi içinde yatırılmaması halinde alıcının güvencesi iade edilmeyerek, irad kaydedilir. 

  8.10 İhaleye Çıkartılan Eşya Bedelinin Çok Yüksek Olması Halinde Eşya Bedeli Değiştirilebiliyor mu?

  İhaleli satışta verilen en yüksek teklifin satışa esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılır, bulmaması halinde eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti ve rayiç değeri dikkate alınarak teklif edilen bedel üzerinden tasfiye idaresinin onayı ile eşya en yüksek teklifi verene satılabilmektedir. Tasfiye idaresince verilen teklifin onaylanmaması veya teklif verilmemiş olması halinde, ilk satışa esas bedelin yüzde yetmiş beşi satışa esas bedel olarak kabul edilerek eşya, aynı koşullarla iki defa daha satışa sunulmaktadır. Ayrıca, birinci ve ikinci satışta teklif almayan veya yüzde ellinin altında teklif alan ve satışı uygun görülmeyen eşyanın satışa esas bedeli, eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti ve rayiç değeri de dikkate alınarak satış komisyonunca sonradan değiştirilebilmektedir.
  KAYNAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET