gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HARCIRAH ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN NE ŞEKİLDE İSTİSNA EDİLMEKTEDİR?

Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından yapılan ödemeler : Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde, Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler vergiden istisna edilmiştir.

27 Aralık 2010 Pazartesi 16:19
Harcırah ödemeleri gelir vergisinden ne şekilde istisna edilmektedir?

Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından yapılan ödemeler : Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde, Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler vergiden istisna edilmiştir. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseselerce yapılan ödemeler : Gelir Vergisi Kanununun 2772 sayılı Kanunla değişik 24/2’nci maddesinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)"in gelir vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır. Buna göre Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından; - İdare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, - Tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personele) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) vergiden istisna edilmiştir. Bu hükmün ne şekilde uygulanacağı ise, 138 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Anılan Tebliğde yer alan açıklamalara göre, Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen vergiden müstesna tutulacaktır. Fiili yemek ve yatmak giderlerinin kısmen ayın olarak kısmen de nakden karşılanması halinde, ayın olarak sağlanan menfaatin belgelendirilmesi kaydıyla tamamı vergiden müstesna tutulacak, nakden yapılan ödemelerin ise tamamı ücret olarak vergilendirilecektir. Dolayısıyla, personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca gündelikte ödenmesi durumunda bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir. Yemek ve yatmak giderlerine karşılık harcırah gündeliğinin tamamının nakden ödenmesi halinde yapılan ödemenin, Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını aşmamak kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Bu uygulama yurt dışı harcırah ödemeleri içinde geçerli bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET