gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HİTAP KAMU PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK TAKİP SİSTEMİ SORU VE CEVAPLARI

1) Hizmet Takip Programına hangi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. 2) Hizmet Takip Programına kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgileri girilecektir. 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli memur olarak görev yapan personelin bilgileri hizmet takip programına aktarılacak mıdır? 4) Kurumumuz 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgisi hizmet takip programına aktarılacaktır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan, Personelin bilgileri hizmet takip programına aktarılacaktır. 5) Hizmet takip programına bilgileri ne şekilde gönderilecektir. 6) Hizmet takip programına girilecek bilgi formatlarına nasıl ulaşabiliriz. 7) Hizmet takip programına girilecek bilgilerin gönderilmesinde bir sıralama, öncelik var mıdır? 8) Hizmet takip programına, personelin özlük ve nüfus bilgisi gönderilmeden diğer bilgilerini gönderilmesi mümkün müdür? 9) Yaş tashihi bulunan personelin özlük ve nüfus bilgisi alanına hangi doğum tarihinin girilmesi gerekmektedir. 10) Özlük bilgileri alanında bulunan ?Memuriyet Başlama Tarihi? alanına personelin kurumumuzda göreve başlama tarihi mi yoksa ilk defa memuriyete başlama tarihi mi girilmesi gerekir? 11) Personelimiz memur olarak atanmadan önce, vekil öğretmen olarak görev yapmış ancak adına kesenek ve kurum karşılığı kesilmeden ayrılmış, vekil öğretmen olarak göreve başlama tarihini ?Memuriyet Başlama Tarihi?

16 Şubat 2013 Cumartesi 18:12


1) Bakanlık, başkanlık veya genel müdürlüklerin taşra teşkilatında görev yapan personellerin bilgi girişini hangi birim yapacaktır?

Bakanlık, başkanlık veya genel müdürlüklerin taşra teşkilatları, bakanlık, başkanlık veya genel müdürlüklerin personel birimleri ile görüşülmesine müteakip bilgi girişinin taşra teşkilatınca girilmesinin istenilmesi halinde taşra teşkilatı bilgi girişi yapacaktır.

Bilgi girişi bakanlık, başkanlık veya genel müdürlüklerin personel birimleri tarafından yapılacak ise taşra teşkilatı sehven girdiği bilgilerin silinmesi gerekecektir.


2) Hizmet Takip Programına hangi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir?

Hizmet takip programına daha önce kamu idarelerine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin e-sigorta yoluyla düzenlenmesi için gönderilmiş olan "3 nolu kullanıcı adı ve şifresi" kullanılarak giriş yapılacaktır.

3) Hizmet Takip Programına kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgileri girilecektir?

Hizmet takip programına; haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların bilgileri girilecektir.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli memur olarak görev yapan personelin bilgileri hizmet takip programına aktarılacak mıdır?

Hizmet takip programına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu memur olarak görev yapan personelin bilgileri aktarılacak olup, söz konusu maddenin (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamında görev yapan, dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların bilgileri programa aktarılmayacaktır.

5) Kurumumuz 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgisi hizmet takip programına aktarılacaktır?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda görev yapanlardan, bu kararnamenin geçici 1 inci ve 12 nci maddeleri uyarınca veya 5434 sayılı Kanunun geçici 191 inci maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendine tabi olarak Kurumumuzla ilgilendirilmesi gereken,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan,

personelin bilgileri hizmet takip programına aktarılacaktır.

6) Hizmet takip programına bilgileri ne şekilde gönderilecektir?

Programa gönderilecek bilgiler, web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilecektir. Bilgilerin gönderilme şekline kurumlar karar verecektir.

7) Hizmet takip programına girilecek bilgi formatlarına nasıl ulaşabiliriz?

Hizmet takip programına girilecek bilgilere ait kayıt desenleri https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde bulunmaktadır.

8) Hizmet takip programına girilecek bilgilerin gönderilmesinde bir sıralama veya öncelik var mıdır?

Programa bilgiler iki aşamada gönderilecek olup, birinci aşamada 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) işaretli sırasında yer alan özlük ve nüfus bilgisi, eğitim bilgileri (okul ve lisansüstü eğitim/kurs bilgileri) ve hizmet belgesi bilgileri, ikinci aşamada ise yine aynı Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan diğer bilgiler gönderilecektir.

9) Hizmet takip programına, personelin özlük ve nüfus bilgisi gönderilmeden diğer bilgilerinin gönderilmesi mümkün müdür?

Programa personelin özlük ve nüfus bilgisi gönderilmeden, diğer bilgilerinin gönderilmesi mümkün olmayacaktır.

10) Yaş tashihi bulunan personelin özlük ve nüfus bilgisi alanına hangi doğum tarihinin girilmesi gerekmektedir?

Mahkemece tespit edilen ve nüfus cüzdanında yer alan doğum tarihinin girilmesi gerekmektedir. Bu personelin yaş tashihine ait bilgilerinin ayrıca programının "Özlük" üst başlığı altında bulunan "Diğer Mahkeme Bilgileri" alt başlığının ilgili alanına girilmesi gerekmektedir.

11) Özlük bilgileri alanında bulunan "Memuriyet Başlama Tarihi" alanına personelin kurumumuzda göreve başlama tarihi mi yoksa ilk defa memuriyete başlama tarihi mi girilmesi gerekir?

Bu alana personelin ilk defa memur olarak göreve başladığı tarihin yazılması gerekmektedir.

Memuriyete başlama tarihinden önce askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanlar için asteğmenliğe nasb tarihi, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekillik hizmeti (vekil öğretmen, vekil imam gibi) bulunanlar için vekil olarak göreve başlama tarihinin "Memuriyet Başlama Tarihi" alanına girilmesi gerekmektedir.

12) Personelimiz memur olarak atanmadan önce, vekil öğretmen olarak görev yapmış ancak adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden ayrılmıştır. Bu kişinin vekil öğretmen olarak göreve başlama tarihini "Memuriyet Başlama Tarihi" olarak girebilir miyiz?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 12 nci maddesi uyarınca "iştirakçi" niteliği kazanabilmek için 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlamak yeterli olduğundan, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilip kesilmediğine bakılmaksızın, vekil olarak göreve başladığı tarihin "Memuriyet Başlama Tarihi" olarak yazılması ve bu hizmetin hizmet belgesinde belirtmesi gerekmektedir.

13) Kurumumuzda memur olarak görev yapan personelin, kurumumuzda göreve başlamadan önce (A) kamu idaresinde sadece bir gün kadrolu devlet memuru olarak görev yaptıktan sonra görevinden ayrılmış, görev yaptığı bu tarihi "Memuriyet Başlama Tarihi" olarak girebilir miyiz?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 12 nci maddesi uyarınca "iştirakçi" niteliği kazanabilmek için 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlamak yeterli olduğundan, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilip kesilmediğine bakılmaksızın, bir gün devlet memuru olarak yaptığı tarihin "Memuriyet Başlama Tarihi" olarak yazılması ve bu hizmetin hizmet belgesinde belirtilmesi gerekmektedir.

14) Hizmet takip programının "Kurum Bilgileri" üst başlığı altında yer alan "Unvan Bilgileri" alanına sigortalının sadece en son unvan bilgisi mi yoksa tüm unvan bilgileri mi girilmeli?

Bu alana personeliniz en son unvan bilgisi de dahil görev yaptığı tüm unvan bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

15) Hizmet takip programının "Kurum Bilgileri" üst başlığı altında yer alan "Unvan Bilgileri" alanına giriş yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir?

Sigortalının söz konusu unvana asil mi vekil mi olarak atandığı, atanma şekli ile hizmet sınıfı alanlarının durumuna uygun olarak girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, sigortalının görevde iken askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılması, yine görevde iken çeşitli nedenlerle ücretsiz izne ayrılması halinde görevden ayrılma tarihlerinin "Unvan Bitiş Tarihi" olarak, askerlik veya ücretsiz izin bitimi göreve başlama tarihlerinin ise "Unvan Başlama Tarihi" olarak yazılması gerekmektedir.

16) Hizmet takip programında Kurumumuzda görevli personelin unvanı bulunmamakta, bu konuda ne yapmamız gerekmektedir?

Hizmet takip programında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş unvanlar ve unvan kodları kullanılmaktadır. Unvan listesinde yer almayan unvanların Kurumumuza bildirilmesi durumunda program unvan listesine eklenecektir.

17) Hizmet takip programında kurumumuzca kullanılmakta olan hizmet belgesi sebeplerinden bir kısmı bulunmamakta, bu konuda ne yapmamız gerekmektedir?

Hizmet takip programında yer almayan hizmet belgesi sebepleri ve niteliğinin (terfi, nakil, hizmet başlatma, hizmet bitirme gibi) Kurumumuza bildirilmesi durumunda, bildirilen nedenler programa eklenecektir.

18) Hizmet takip programının "Eğitim" üst başlığı altında yer alan "Okul Bilgileri" alanına personelin sadece son öğrenim durumu mu girilecektir?

"Eğitim" üst başlığı altında yer alan "Okul Bilgileri" alanına personelinizin ülkemizde (SSK, Bağ-Kur, Banka Sandıkları) ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerde ilk defa göreve girdiği tarihteki öğrenim durumu ile varsa bu öğrenimden sonraki öğrenim değişiklikleri ayrıca girilecektir. Örneğin, ortaokulu bitirdikten sonra 1982-1983 yıllarında 506 saylı Kanuna tabi olarak 500 gün çalışan ve 30/6/1986 tarihinde lise öğrenimini tamamlayarak 10/8/1986 yılında Devlet memuru olarak göreve başlayan, 31/7/1990 tarihinde 2 yıllık yüksekokulu bitiren kişinin; ortaokul, lise ve yüksekokul bilgilerinin programa girilmesi gerekmektedir. Ancak, bu kişinin 506 sayılı Kanuna tabi çalışması olmadığı varsayıldığında lise ve yüksekokul bilgilerinin programa girilmesi yeterli olacaktır.

19) Personelimiz özürlü, "Özlük Bilgileri" alanında bulunan "Özür Durumu" kısmında hangi alanı seçmemiz gerekmektedir?

Personelinizin atama işlemi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü" başlıklı 53 üncü maddesine göre yapılmış ise "Göreve girişte özürlü" alanını seçmeniz gerekir. Bu durumda olan personelin hizmet belgesinde atanma sebep kodu "265" "AÇIKTAN ATANMA (657/DEĞİŞİK 53 MD. ÖZÜRLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE)" seçilmeli.

Personeliniz göreve girdikten sonra özürlü olmuş ise "Göreve girişten sonra özürlü" alanı seçilmeli.

20) Personelimiz göreve girdiği tarihte özürlü ancak, ataması özürlü mevzuatına göre yapılmamış, "Özlük Bilgileri" alanında bulunan "Özür Durumu" kısmında hangi alanı seçmemiz gerekmektedir?

Personeliniz için, "Göreve girişte özürlü" alanını seçmeniz, ancak hizmet belgesinde atanma sebep kodu olarak "1" "AÇIKTAN ATANMA (İLK DEFA)" seçilmeli. Ayrıca, özlük bilgisi alanında bulunan "Personel İle İlgili Açıklamalarınız İçin" bölümüne "personel özürlü mevzuatına göre atanmamıştır" notu düşülmeli.

21) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan Personelinizin bu görevi ile ilgili istenen bilgiler kayıtlarımızda yok ise ne yapmamız gerekir?

Yedek subaylık hizmeti ile ilgili istenen bilgilerin olmaması halinde personelinizin askerlik hizmetini yaptığı kuvvet komutanlığından askerlik safahatının istenmesi gerekmektedir.

 22) Eğitim bilgileri okul bilgisinde hangi eğitim seviyesinden başlanarak giriş yapılacaktır?

Okul bilgileri girilirken personelinizin ilk sosyal güvenlik hizmetinin olduğu tarihteki öğrenim seviyesinden başlanarak günümüze kadar tüm öğrenim durumları girilecektir.

 23) Borçlanma menüsünde askerlik borçlanması girilecek mi?

 Borçlanma menüsünde kurumların girmesi istenen hususlar personel mevzuatına göre aylıksız izin alıp bu süresinden kısmi veya tamamını borçlananlar ile 5434 sayılı Kanunun geçici 209 uncu maddesine göre borçlanmış olanların bilgileri girilecek olup, bunların dışında kalan askerlik borçlanması, yedek subay okul borçlanması, fahri imam hatiplik borçlanması yurtdışı borçlanma gibi nevi olan borçlanmaları Kurumumuzca sisteme atılacaktır.

 24) Tazminat bilgileri girişi zorunlu alan mıdır?

 Tazminat bilgileri alanı, unvan bilgileri girişi yapıldıktan sonra bu unvanlardan makam tazminatına müstahak görevi olanlar için doldurulacaktır.

 25) Hitap programına giriş yapılacak menülerde öncelik var mı?

 Hitap programına girilecek veriler iki aşamada yapılacak olup her aşamanın belirlenmiş olan süreleri Tebliğ'de yer almaktadır.

Programa veri girişi yapılırken özlük menüsünden başlanmak üzere,

a) Özlük ve nüfus,
b) Hizmet belgesi,
c) Öğrenim durumu,
ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

bilgileri birinci aşamada

d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),
e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,
f) Askerlik,
g) Tazminat,
ğ) Unvan,
h) Açık süre,
ı) Borçlanılan hizmet,
i) İtibari hizmet süresi,

bilgileri ikinci aşamada girilecektir.

 26) Tebliğe göre birinci aşamada girilecek bilgiler için belirlenen süre nedir?

 Tebliğe göre birinci aşamada girilecek bilgiler için 30/06/2012 tarihi, veri girişi için belirlenen son tarihtir.

 27) Tebliğe göre ikinci aşamada girilecek bilgiler için belirlenen süre nedir?

 Tebliğe göre birinci ikinci aşamada girilecek bilgiler için 31/08/2012 tarihi, veri girişi için belirlenen son tarihtir.

 28) Diğer hizmet menüsünde hizmetler ne şekilde girilecek?

 Diğer hizmet menüsünde 5510 sayılı Kanuna tabi 4/a ve 4/b hizmetleri ile (SSK, BAĞ-KUR) birleştirilen yurtdışı hizmet ve banka emekli sandıklarına tabi hizmetler ayrı ayrı, birden fazla kalem aynı neviden hizmet varsa yine ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir. Bu süreler hizmet cetveli alanında ayrıca giriş yapılmayacaktır.

29) 18 yaşın altında göreve başlayan bir personel kaza-i rüşt kararını girilmesi gerekli midir?

 Personel mesleğe yönelik bir öğrenimi tamamladıktan sonra öğrenimi ile ilgili göreve başlamış ise 18 yaşın dolumundan önce geçen çalışmalarının hizmetine eklenebilmesi için kesinleşme şerhi bulunan kaza-i rüşt kararının özlük üst başlığı altında bulunan diğer mahkeme bilgileri alanına giriş yapılması gerekmektedir.

 30) Personelimizin Bulgaristan'da geçen çalışmalarının intibakında değerlendirilmesine ilişkin mahkeme kararı bulunmakta, mahkeme kararına ilişkin hangi alanda işlem yapmamız gerekmektedir?

 Bulgaristan'da geçen çalışmalarının intibakında değerlendirilmesine ilişkin mahkeme kararı olan personelin bilgilerinin "Özlük" üst başlığı altında bulunan diğer mahkeme bilgileri alanındaki "intibaka ilişkin mahkeme kararları" bölümüne giriş yapılması gerekmektedir

 31) Personelimiz yurtdışında öğrenimini tamamlamış olmasına karşın, dosyasında bu öğrenimin yurtiçinde denkliğine ilişkin bilgi bulunmamakta olup, ne gibi işlem yapılması gerekmektedir?

 Personelin öğrenim durumunun denklik alanı boş bırakılarak okul bilgileri alanına giriş yapılması, denklik bilgilerinin temin edilerek ilgili alanda güncelleme yapılması gerekmektedir. Ancak denklik belgesi ibraz edilmediği sürece yurtdışı öğrenimi geçersiz kabul edilecektir.

 32) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın çalışanımızın bilgileri kurumumuzca mı sisteme girilecektir?

 Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmekte olup, çocuğun maluliyetinin Kurumumuz Sağlık Kurulunca kabul edilmesi halinde bilgileri sisteme Kurumumuzca girilecektir.

 33) Bilgi ve Belgeler eksik gönderilirse yada hiç gönderilmezse İdari Para Cezası uygulanır mı?

 Kurum tarafından Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 34) Bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi halinde bir İdari Para Cezası uygulanacak mı?

 Veri girişi yapılan bilgilerde düzeltme yapılması halinde İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.

 35) Belgeler kağıt ortamında gönderilmeye devam edilecek mi?

 Kamu idareleri Dökümantasyon Yönetim Sistemine geçinceye kadar Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edilecektir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET