gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İNSAN HAKLARI İDDİASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnsan hakları ihlal iddiaları incelemek ve araştırmak, sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek görevi, İnsan Hakları Kurumuna verilmiştir.

25 Kasım 2011 Cuma 22:21
İnsan Hakları İddiası Başvurusu Nasıl Yapılır?

21/6/2102 tarihli, 6332 sayılı Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli, Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuştur.

Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmakla görevli ve yetkilidir. Kurum Başbakanlıkla ilişkilidir.


İnsan hakları ihlaline uğradım veya insan hakları ihlaline şahit oldum Kurumunuz bana yardımcı olabilir mi?

Konuyla ilgili ülkemizde çeşitli hak arama yolları bulunmaktadır. Haklarının ihlal edildiğini düşünen bireyler yargıya başvurabileceği gibi yargı yoluna gitmeden önce de başvurabileceği Kurumlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 6332 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumudur.

Kurum her türlü insan hakları ihlali iddialarını başvuru üzerine veya resen incelemek, araştırmak, değerlendirmek; bunların sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirmek ve takip etmek, sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimde bulunmakla görevlidir.

İnsan hakları ihlali iddialarının Kurumumuz tarafından 6332 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul dâhilinde incelenmesi ile basit, kolay ve masrafsız başvuru vasıtasıyla muhtemel ihlallerin önlenmesi, dostane çözümler üretilmesi, yargı dışı çözüm yollarının teşvik edilerek yargının yükünün hafifletilmesi, hak arama bilincinin yerleştirilerek bu konudaki duyarlılığın geliştirilmesi ve sonuç olarak ülkemizin insan hakları standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler başvuruda bulunabilir?
İnsan hakları ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.

Hangi yollarla başvurulabilir?
Türkiye İnsan Hakları Kurumuna aşağıda belirtilen yollarla başvuruda bulunulabilir:

Şahsen
Posta Türkiye İnsan Hakları Kurumu Yüksel Cad. No:23 Kat:3 06650 Kızılay Çankaya/ANKARA
Faks +90 (312) 422 29 96
Telefon +90 (312) 422 29 20 (Yalnızca bilgilendirme)
Başvuruya ilişkin şekli şartlar nelerdir?
Başvuruların etkin bir şekilde incelenebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için şikâyet edilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile şikâyete konu olaylar kısa ve öz bir şekilde anlatılmalı, ne talep edildiği açık ve net bir şekilde belirtilmeli, konuya ilişkin belgelerin örnekleri başvuruya eklenmelidir. Faksla yapılan başvuruların asılları en kısa zamanda Kuruma gönderilmelidir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4. maddesi gereğince dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir. Başvurular bu hüküm uyarınca ön incelemeye tabi tutulur. Belirtilen hususlarda eksiklik olması durumunda başvuru sahibine ulaşılarak eksiklik tamamlanabiliyorsa dilekçe işleme alınır, değilse başvuru incelenemez.

Ancak yukarıda belirtilen koşulları taşımasa da; somut ve incelenebilir iddialar içeren, işleme konulmaması halinde hak ihlaline yol açması kuvvetle muhtemel bulunan veya başvuranın kimliğini gizlemesinin makul gerekçelere dayandığı anlaşılabilir olan başvurular incelenebilir.

Başvuruyu yapan kişi kendisi suç mağduru olmayıp bir başkasına suç izafe ediyorsa dilekçenin değerlendirmeye alınabilmesi için, mutlaka 3071 sayılı Kanunun 4. maddesindeki şartlar aranır.

Başvuru konusu ile ilgili yargıya gidilmişse ne olacak?
Başvuruyla ilgili daha önce yargı organlarına müracaat edilmişse ve yargılama süreci devam etmekteyse veya başvuru konusuyla ilgili, mahkeme kararı varsa 3071 sayılı kanunun 6/b maddesi gereğince inceleme yapılamaz. Ancak, başvuru devam eden adli soruşturma veya kovuşturmaya delil olabilecek bilgi ve belge mahiyetinde ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına veya mahkemeye gereğinin takdiri için gönderilebilir. Yine “adil yargılama hakkı” kapsamında değerlendirilebilecek yakınmalar söz konusu ise konu Adalet Bakanlığına intikal ettirilebilir.

Her başvuru inceleniyor mu?
Kişiler arasında özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan başvurular insan hakları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden incelenemezler. Özel hukuk ilişkisi yargılamayı gerektiren bir konu ise bu konuda genel bilgiler verilerek başvurucu bilgilendirilebilir.

Ayrıca belli bir konuyu ihtiva etmeyen başvurularla mükerrer başvurular da incelenemez.

Alınan başvurulara ne işlem yapılıyor?
Alınan başvurular Kurumumuzca ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına iletilir. Mahallinde sonuçlandırılabilecek başvurular ilgili İl veya İlçe İnsan Hakları Kuruluna intikal ettirilir. Konunun incelenip araştırılarak sonucundan Kurumumuza ve başvurana bilgi verilmesi istenir.

Kurumun aldığı kararların bağlayıcılığı var mıdır?
Kurumumuzun kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler üzerinde bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmamaktadır.

Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılan başvurular dava açma ve zamanaşımı sürelerini durdurur mu?

Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılan başvurular dava açma ve zamanaşımı sürelerini durdurmaz. 


İNSAN HAKLARI ALANINDA BAŞVURULABİLECEK DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

DİĞER KONULARDA BAŞVURULABİLECEK VE BİLGİ ALINABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET