gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE GSS GİDERLERİNDE İŞVERENİN ÖDEME SORUMLULUĞU

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığı halinde sorumluluğu ve rücu işlemleri hakkında SGK uygulaması...

06 Ocak 2013 Pazar 22:11

 İşverenin iş kazası ve meslek hastalığı halinde sorumluluğu ve rücu işlemleri
            Genel sağlık sigortalısının maruz kaldığı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu başvurduğu sağlık hizmeti sunucularınca verilen tedavileri dolayısıyla düzenlenen sağlık hizmeti giderlerine ilişkin faturaların il müdürlüklerine intikalinden sonra, olayın işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliğiyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiş ise, Kurumca sağlanan ve/veya ilerde yapılması gerekli bulunan iş kazası ve meslek hastalığına yönelik giderler işverene rücu edilecek olup işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınacaktır.
          Bilindiği üzere kaçınılmazlık; hukuksal ve teknik anlamda fennen önlenmesi mümkün bulunmayan, başka bir anlatımla, işverenin mevzuatın öngördüğü tüm tedbirleri almış olduğu koşullarda dahi, zararın kısmen veya tamamen önlenmesinin mümkün olmadığı durum ve sonuçları ifade etmektedir. Olayın meydana geldiği tarihte, geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince, tüm önlemler alınmış olmasına rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumu kaçınılmazlık hali olarak kabul edilmekte olup, işverenin alması gerektiği tedbirleri almadığı ve bu nedenle, iş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği durumlarda ise, olayın kaçınılmazlığından söz edilemeyeceği açıktır.

             5510 sayılı Kanunun “Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk” başlıklı 23üncü maddesinde, “Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.
            Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca sağlanan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.
…” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan maddenin 1 inci fıkrası hükmü gereğince, bir işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının kanuni süresi içinde Kuruma bildirilmemesi, geç bildirilmesi ya da hiç bildirilmemesinin Kurumca tespiti hallerinde, bildirimin Kuruma verildiği veya Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, Kurumca yapılan giderlerin tamamının da işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.


SGK 2012/40 sayılı Genelge
www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET