gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİLER İÇİN ALINMASI GEREKEN SAĞLIK RAPORLARI NELERDİR? NASIL ALINIR?

İş Kanununa tabi çalışanların aldıkları saplık raporlarına ilişkin düzenlemeler...

19 Şubat 2011 Cumartesi 23:34
İşçiler İçin Alınması Gereken Sağlık Raporları Nelerdir? Nasıl Alınır?

ÇALIŞMA MEVZUATINA GÖRE ALINMASI GEREKEN SAĞLIK RAPORLARI

 Çalışmamevzuatı ibaresi, İş Kanununa ve çalışma hayatını düzenlemek amacıylaçıkartılan tüzüklere ve yönetmeliklere atıfta bulunulmaktadır. Çalışmamevzuatına göre sağlık raporu alınması gereken düzenlemeler aşağıdasıralanmıştır.

 Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının geceçalışmasına uygun olduğu, işe çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunuraporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygunbir iş verir. İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini vebu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının birnüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür(İ.K. m. 69/4,5,6).

 Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler [1] (kadınlar dahil) ile 16 yaşınıdoldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işinniteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarınınfizik muayene ve gerektiğinde laboratuar bulgularına dayanılarak hazırlanansakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçileriçin en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu iletespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçisağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın SosyalSigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafındanverilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşeGiriş/Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir. hekim raporu ilebelirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerdeçalıştırılmalarında bir

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerdeçalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodikmuayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlaraişlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğindegösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halelgelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlıkbölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakınSosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur.Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin buraporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerinegönderilir(İ.K. m.86/1, ATİY m. 6).

Ondört yaşından onsekizyaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri,bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu,sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işinniteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporlabelirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defaaynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına birsakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerindesaklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesizorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktankaçınamaz(İK m.87/1).

 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla SürelerleÇalışma Yönetmeliği m. 8/b’de İşsözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayıkabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya SosyalSigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangibir hekimin raporu ile belgelenen işçiler fazla çalışma yapamazlar

 Gebe veyaEmziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk BakımYurtlarına Dair Yönetmeliğin m. 9/2 ve 3’de “Yeni doğum yapmış işçinin doğumuizleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonragece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğununhekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır.Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğumakadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.” Aynı Yönetmeliğin m. 11’de“Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzeretoplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelikhalinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süreeklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekimin onayı ile gebeişçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Ancak budurumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğumsonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler, işçinin sağlık durumunave işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Busüreler hekim raporu ile belirtilir. İsteği halinde kadın işçiye, onaltıhaftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalıksüreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izinhesabında dikkate alınmaz.”

 İş Sağlığı veGüvenliği Yönetmeliği m. 14/a ve b’de “İşçilerin işe girişlerindesağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporualınır. Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleridüzenli aralıklarla yapılır.”

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü m. 57/7’de Yenidenişe girecek işçilerden, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporuile çiçek aşısı kağıdı aranacak, sağlık dosyasında saklanacaktır.

 Yeraltı veYerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği m. 10’da İşçilerin,yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygunolarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanacaktır. İşçilerin işe girişlerindeve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılacaktır.

 Çocuk ve Gençİşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin m. Ek-3/17’da “Açıkbir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerininüzerinde olan işlerde”, çocuk ve genç işçiler çalıştırılamamaktadır.

Yukarıda sözü edilen sağlık raporu alma zorunluluğubulunanlar dışında, açıkça çalışma mevzuatında sağlık raporu gerektirmeyenişler için bu konuda işverene bir yükümlülük atfedilemez. Diğer taraftansigortalının sağlık durumunu gösterir sağlık cüzdanı gibi belgeler, sağlıkraporu olarak kabul edilememektedir. Sağlık raporu üzerinde taşıması gerekenbütün unsurlara sahip olmalıdır. İşveren sağlık raporu dışında bir belge ileyükümlülükten kurtulamaz.

Sigortalının çalışacağı işe göre bünyece elverişli olduğunu,sağlık raporu açıkça belirtilmelidir. Sadece sağlık raporunun alınması daişverenin yüklülüğünü yerine getirdiği anlamını taşımamaktadır. Zira sigortalısağlıklı olmakla birlikte çalışacağı işe bünyece elverişli olamayabilir.

 


[1] 16.06.2004 tarih ve 25494sayılı R.G.’de yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşleri Yönetmeliğinde, hangiişlerin ağır ve tehlikeli iş olduğu sayılmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET