gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVERENİN SAĞLIK RAPORUNA AYKIRI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE RÜCU

Sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere Kurumca yapılan giderler rücu edilecek olup uygulamada aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

06 Ocak 2013 Pazar 17:21

Sağlık Raporu İle İlgili İşveren Rücu İşlemleri
5510 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Sağlık kurulu raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kişiler bu işte çalıştırılamaz. Bu kişileri  çalıştıran işverenler, genel sağlık  sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları ise kendisinden alınır.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm doğrultusunda;
a) Sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya
b) Alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere Kurumca yapılan giderler rücu edilecek olup uygulamada aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
1. Sağlık Raporsuz Çalıştırılma
(1) Genel sağlık sigortalısının ilgili mevzuat gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın çalıştırılması durumunda Kurumca yapılan giderler işverene rücu edilecektir.
(2) Gerekmesine rağmen rapor alınmaksızın veya rapor olmasına rağmen bu rapora aykırı olarak çalıştırılma hallerinde rücu işlemine konu olabilecek bir giderden söz edilebilmesi için, bu aykırı davranışlar sonucunda bir giderin oluşması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, aykırı davranış ile Kurumca karşılanan sağlık giderleri arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Bu maddenin uygulanmasında öncelikle, 4857 sayılı İş Kanunu ile diğer ilgili kanunlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik ile sair tüzük ve yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
(3) Söz konusu raporların ilgili mevzuat hükümlerine göre alınması gereken sağlık raporu niteliğinde bulunup bulunmadığı hususunda tereddüt hasıl olması durumunda, daha önceki Kurum uygulamasında; konu ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinden sorulmakta ise de, Bölge Çalışma Müdürlüklerinin yoğun iş yükü sebebiyle, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur derecesinin belirlenebilmesi için dosyaların Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmeyeceği hususu, Kurumun 08/07/2011 tarih ve 2011/57 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.
2.Sağlık Raporuna Aykırı Çalışma
(1) Sağlık Kurullarınca belli bir hastalığı nedeniyle bazı işlerde çalışamayacağına ilişkin rapor düzenlendiği halde buna aykırı olarak bu kişilerin çalıştırılması halinde aynı hastalık nedeniyle, Kurumca yapılan giderler işverene rücu edilecektir. Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair, Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka bir işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle Kurumca yapılan giderleri ise, genel sağlık sigortalısının kendisinden tahsil edilecektir.        Sağlık kurullarınca düzenlenen rapora aykırı olarak çalıştırılan sigortalılar ile devam eden tedavisi sonrası çalışabilir raporu almaksızın başka bir işte çalışma sonrasında yürütülecek rücu işlemlerinde anılan raporlarda belirtilen aynı hastalığı nedeniyle Kurumca karşılanan giderlerin bulunması gerekmektedir. Söz konusu hastalık tarif edilen çalışma hallerinde gerçekleşmiş olsa dahi, raporlarda belirtilen hastalığın haricinde diğer hastalıklar için yapılacak giderler rücu işlemine konu edilmeyecektir. 

SGK 2012/40 sayılı Genelge

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET