gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ GSS TESCİLİ

Kamu personelinin GSS tescil işlemleri nasıl gerçekleşir.

26 Aralık 2010 Pazar 17:11
Kamu personeli GSS tescili

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL İŞLEMLERİ
Devir tarihi itibariyle çalışanların tescili
Devir tarihinde aşağıda belirtilen kuruluşlardan;
a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamında maaş tahakkukları yapılarak emekli keseneği ve kurum karşılıkları gönderilen sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,
b) Sosyal Güvenlik Kurumunun “SGK Reçete Kontrol Sistemi”ni kullanan kurumlarda çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,
genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı”na elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacaktır.
Ancak, bu sistemlerde kayıtlı bulunmayan ya da kayıtlı olmakla birlikte tescil için yeterli bilgileri bulunmayanlar ile say2000i ve “SGK Reçete Kontrol Sistemi”ni kullananlar dışında kalan kamu idarelerinde çalışan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve sağlık aktivasyonları ise, 5510 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine göre işyeri tescili www.sgk.gov.tr. web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi Kurum Tescili Uygulaması” ile yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumunca verilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile www.sgk.gov.tr. web sayfasında “e-sgk” bölümünden “Hak Sahipliği”ne girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla en geç 28/12/2009 tarihine kadar idarelerince girilecek tescil ve aktivasyona esas bilgilerine göre yapılacaktır.
Aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli sicil numarası bulunmayanların sigortalılık tescili ve buna bağlı olarak genel sağlık sigortası tescil işlemi yapılamayacağından, idarelerce 28/12/2009 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin kontrol edilerek emeklilik sicil numarası bulunmayanların işe giriş bildirgesi programının 4 üncü sırasında yer alan “Kayıt Güncelleme” menüsünden güncellenmesi, mükerrerlik veya yanlışlık bulunanlarla ilgili olarak da Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili
Devralınan kamu idarelerinde 15/01/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tesciline ve sağlık aktivasyonlarına esas bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan www.sgk.gov.tr. web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Hak Sahipliği”ne girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla idarelerince girilecek tescil ve aktivasyona esas bilgilere göre yapılacaktır.
Durum değişikliği hallerinde yapılacak işlemler
Devir tarihinden sonra sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliği halleri sonucu genel sağlık sigortasından yararlanma haklarında meydana gelecek değişikliklerden dolayı yapılacak tescil, aktivasyon oluşturma ve sonlandırma işlemlerine esas olacak bilgiler ilgili idarelerce Sosyal Güvenlik Kurumuna “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla bildirilecektir.
5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olanlar ile ilgi devamı sağlananların tescili
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ile mülga geçici 218 nci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçi sayılanlar, aynı Kanunun mülga ek 76 ncı ve mülga geçici 192 nci maddeleri gereğince ilgilendirilenler ile devir tarihinden sonra aynı kapsamda sigortalı olacakların kendilerinin genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyonu ise sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.
5434 sayılı Kanunun mülga ek 71 inci maddesi gereğince 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam olunanlardan; emekli keseneği ve kurum karşılıkları aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilenlerin tescile esas bilgilerinin işverenlerince bildirilmesi, emekli keseneği ve kurum karşılıkları aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilmeyenler ise kendi talepleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından tescil edilecektir. Bunların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyonu ise sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.
Müstahaklık Sorgulama
Kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin idarelerince Kurumumuza aktarılan tescil ve aktivasyona esas bilgilere göre Sağlık Hizmet Sunucularına (Eczane, Hastane) başvuruda bulunduklarında provizyon alma hakkı olan kişileri SGK internet portalımızdaki (www.sgk.gov.tr) E-SGK>Hak sahipliği, “Müstahaklık Sorgulama” bölümüne T.C. kimlik numarası ve emekli sicil numaralarının her ikisi yazılmak suretiyle görebilme imkânı sağlanmıştır.
“Müstahaklık Sorgulama” ekranına T.C. kimlik numarası ve emekli sicil numarası yazıldığı halde hak sahipliğinin görülememesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının eksik olması durumunda, eksikliklerin tamamlanması için devlet memurlarının çalışmakta oldukları Kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET