gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ HASTALIK REFAKAT İZİNLERİ NASIL UYGULANMALI?

Devlet Personel Başkanlığı Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbı yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk edilmesi halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna refakat izni verilip verilmeyeceği ile Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi edilmeleri sırasında “Refakati uygundur.” veya “Refakati zorunludur.” gibi ifadeleri içeren tek hekim veya sağlık kurulu raporlarına istinaden Devlet memurunun söz konusu kişilere refakat edip edemeyeceği ve söz konusu durumda olan Devlet memuruna refakat izni verilmesi halinde bir süre sınırlamasının bulunup bulunmadığı hk. 05/03/2013 – 2921 tarih-sayılı mütalaası ile;

09 Haziran 2013 Pazar 10:50
KAMU PERSONELİ HASTALIK REFAKAT İZİNLERİ NASIL UYGULANMALI?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesinde; “1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdir de hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullardabir katma kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birdenfazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecekrefakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumunortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Budurumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz veözürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun veözel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlükhaklan korunur.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GenelSağlık Sigortası Kanununun “Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri”başlıklı 65 inci maddesinde “Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavisonrası tıbben göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmaklayükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene vetedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerdekendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüşyol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleriiçin gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır. Kurum gerekli gördüğühallerde bu fıkra gereğince kişilerin ulaşım hizmetlerini, hizmet satın alma vekiralama gibi usullerle temin etmeye yetkilidir.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğukişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya diş hekiminin tıbbengöreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri birkişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır.

          Yurtiçinde veya yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatakve yemek giderlerinin tutarı 72 nci maddede belirtilen Sağlık HizmetleriFiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenir.

          Sürekliiş göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodiksağlık muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelikgiderleri de bu madde hükümlerine göre ödenir.

          Bumaddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

          5510sayılı Kanunun 65 inci maddesinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüolduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedaviedildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisininve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri vegündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri içingündelikleri ile yol giderinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağı belirtilmektedir.

1- Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalarçerçevesinde;

- 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre Devlet memurlarınınbakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeyegirecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kazageçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, buhâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlükhakları korunarak, üç aya kadar refakat izni verileceği,

- Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbıyetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla ildışına sevk edilmesi halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna,657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakatİznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesinde yeralan şartların taşınması ve bu durumun adı geçen Yönetmelik hükmüne uygunolarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde mezkur Kanun hükmü çerçevesinde refakat izniverileceği,

- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin sonfıkrasında belirtilen haller dışında Devletmemurunun görev yaptığı yerdeki tıbbı yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlüolduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk edilmesi halinde refakatçi olanDevlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre gündelik ve yolgiderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinliveya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün ne 5510 sayılı Kanunda ne de 657sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, tedavi amacıyla il dışına sevk edilenbakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veyagörevli sayılmasının mümkün bulunmadığı,

mütalaa edilmektedir.

2- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesininson fıkrasında belirtilen haller dışında bakmaklayükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi edilmelerisırasında söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verileceğinedair herhangi bir hükmün 657 sayılı Kanunda bulunmaması sebebiyle, “Refakatiuygundur.” veya “Refakati zorunludur.” gibi ifadeleri içeren tek hekim veyasağlık kurulu raporlarına istinaden bahsi geçen durumdaki memura refakatsebebiyle izin verilemeyeceği,

mütalaa edilmektedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET