gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU SÖZLEŞMELİ VE İŞÇİLERİN "AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ" BİLDİRİMİ

Kamuda çalışan sözleşmeli ve işçiler 5150 sayılı Kanun 4/a niteliğinde sigortalı sayıldığı için sigortalılık süreleri "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" ile yapılmaktadır. Belge düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler;

20 Şubat 2011 Pazar 13:44

1- APHB 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.
3- Aylık prim ve hizmet belgesinin,
- Mahiyeti bölümü, belgenin asıl, ek veya iptal nitelikte olduğuna,
- Ait olduğu yıl/ay bölümü, belgenin ilişkin olduğu yıl/aya, 
-Düzenlenmesine esas kanun numarası bölümü, tabi olunan Kanuna,
bakılarak düzenlenir.
4- Belge türü bölümüne, sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.
Belge
Türü
Sigortalılar
01
Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)
02
Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar
04
Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
05
Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
06
Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi  çalışması olanlar için)
07
3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve Mesleki İşletmelerde Eğitim Gören Öğrenciler
12
Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar
13
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler
14
Libya'da Çalışanlar
19
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular
20
İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçiler
21
Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri
22
Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler
23
Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
24
Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
25
Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler
28
4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar
29
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
30
İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
31
Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
32
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
33
İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
34
Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
35
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
36
İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
37
Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
39
Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler
 
41
Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar
90
İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
91
60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
92
90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
 
5- Sosyal Güvenlik Sicil Numarası bölümüne, TC uyruklu sigortalılar için TC kimlik numaraları, yabancı uyruklu sigortalılar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 9 ile başlayan 11 haneli numarayazılır.
6- Prim ödeme günü bölümüne, sigortalıların ay içinde ücret almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır.Sigortalının ay içinde tam çalışması halinde, ayın 28, 29 veya 31 gün çektiğine bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır.
7- Prime Esas Kazanç bölümünün Hak Edilen Ücret kısmına, sigortalıların ay içindeki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretlerinin; Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak kısmına, sigortalılara, prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılır.
8- İşe giriş tarihi bölümüne, ay içinde işe giren sigortalıların işe giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır. 
9- Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün sayıları yazılır.
10- Eksik gün nedeni bölümüne, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.
01- İstirahat
12- Birden fazla
03- Disiplin cezası
13- Diğer
04- Gözaltına alınma
15- Devamsızlık
05- Tutukluluk
16- Fesih tarihinde çalışmamış
06- Kısmi istihdam
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
07- Puantaj kayıtları                                  
18- Kısa çalışma ödeneği
08- Grev
19- Ücretsiz doğum izni
09- Lokavt                                                  
20- Ücretsiz yol izni
10- Genel hayatı etkileyen olaylar         
21- Diğer ücretsiz izin
11- Doğal afet
 
 
11-İşten çıkış nedeni bölümüne,ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.
Kodu
İşten Çıkış Nedeni
01
 
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi   
03
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 
04
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 
05
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 
08
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09
Malulen emeklilik nedeniyle   
10
Ölüm 
11
İş kazası sonucu ölüm 
12
Askerlik     
13
Kadın işçinin evlenmesi  
14
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması    
15
Toplu işçi çıkarma  
16
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17
İşyerinin kapanması     
18
İşin sona ermesi    
 
19
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) 
20
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır
21
Statü değişikliği
22
Diğer nedenler
23
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     
26
Disiplin kurulu kararı ile fesih    
27
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih  
30
Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) 
31
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih   
32
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13- İşten ayrılan sigortalılar, sigortalılığın sona ermesini takip eden 10 gün içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alan Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile Kuruma bildirilir.
14- Belge kağıt ortamında düzenlenmiş ise, Toplam sigortalı bilgileri bölümüne, belgenin ait olduğu ayda aynı belge ve kanun türünden bildirilen sigortalı sayısı ile bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı, ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların toplam sayısı yazılır. Toplam tahakkuk bilgileri bölümüne ise, belgede kayıtlı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının toplamı her bir sigorta kolu bazında prim oranı ve prim tutarı da belirtilmek suretiyle ayrı ayrı yazılır.
Belge e-Sigorta kanalıyla gönderilmiş ise, Toplam sigortalı bilgileri bölümü ve Toplam tahakkuk bilgileri bölümü, sigortalılara ilişkin girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından hesaplanarak yazılır.
15- Belgenin, Kuruma yasal süresi dışında verilmesi veya yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde, ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.
16- Belgenin, Kuruma verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılmaması halinde, ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.
17- Belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde, işveren veya yetkili kıldığı kişi tarafından hazırlanır. Kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde, işverenler, alt işverenler, sigortalıyı geçici olarak devralanlar, 3568 sayılı yasa uyarınca yetki almış serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler tarafından; isim, unvan, bağlı oldukları oda, sicil numarası yazılmak suretiyle müştereken imzalanır.
18- Belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde, unvan ve adres bilgileri işyeri tescil kayıtlarından alınarak sistem tarafından ilgili bölümlere kaydedildiğinden, sözkonusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, durum işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir.
19- İşyerinin devri, intikali veya başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına giren adrese nakli halinde, belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için işyerini devralan veya işyeri kendisine intikal eden ya da işyerini başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına nakleden işveren, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden yeni e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi talep eder.
20- e-Bildirge Sözleşmesinin 8’inci maddesinde sayılan sebeplerden herhangi birinin varlığı halinde, durum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak bildirilir.
21- Belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde, “re’sen düzenlenmiştir” bölümü 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Kurumca doldurulur.
22- Bu belgenin tüm haneleri, dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğabilecek sorumluluklar işverene aittir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET