gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ TİCARET YAPABİLİR Mİ?

Kamuda çalışan ziraat mühendislerinin kendi adına veya başka birinin işletmesinde çalışması 7472 sayılı Kanunla serbest bırakılmışken, 657 sayılı Kanun ile yasaklandı.

08 Ekim 2015 Perşembe 06:31
KAMUDA ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ TİCARET YAPABİLİR Mİ?

Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun gereği, kamuda çalışan ziraat mühendislerinin kendi adına veya başka birinin işletmesinde özel olarak, mesai dışında olmak ve denetim ve kontrolü altında olan konu olmamak şartıyla çalışabileceği öngörülmektedir. Diğer tarftan memur olan ziraat mühendisi için Devlet Memurları Kanunu gereği ticaret yapma yasağı bulunmaktadır. Bu durumda kamu çalışanı ziraat mühendisi ticaret yapabilir mi? 

Kamuda çalışan Ziraat Mühendislerinin diğer çalışmalarına ilişkin 6.5.1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunda, "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle, belediyeler ve bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerde ve iktisadi devlet teşekküllerinde ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan müesseselerde ve bu müesseselerin ve teşekküllerin iştiraklerinde vazife gören ziraat yüksek mühendisleri mesai saatleri haricinde tasdik ve murakabe ve muamelesi kendisine veya mensup olduğu daireye ait olmamak üzere iştigal ve ihtisasları ile alakalı her türlü faaliyetlerde bulunabilirler."  (m.3) düzenlenmiştir. Bu kanuna bakıldığında kamu personeli ziraat mühendisinin ticaret yapabileceği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 657 sayılı Kanunun ile bu Kanun kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkında, 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı, 28/2/1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini,atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkacağı (m.237) belirtilmektedir. 

Bu durumda, 7472 sayılı Kanunla sağlanan çalışma serbestisi, 657 sayılı Kanunla uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Çünkü iki özel kanundan birbirleriyle çelişen bir durum halinde sonradan kabul edilip yürürlüğe giren özel kanun uygulanmaktadır.   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET