gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA SÖZLEMELİ VE İŞÇİLERİN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMLERİ VE BİLDİRGELERİ

657 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli ve işçi statüsünda çalışanlar 5510 sayılı Kanun 4/a niteliğinde sigortalı sayılmıştır. Bu nedenle sözleşmeli ve işçiler işten ayrılırkan "İşten Ayrılış Bildirgesi"ni düzenlerken aşağıdaki konulara dikkat etmelidir.

20 Şubat 2011 Pazar 12:43
Kamuda Sözlemeli ve İşçilerin İşten Ayrılış Bildirimleri ve Bildirgeleri

        Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a) statüsünde sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre SGK'ya bildirilmesi Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılır.
         Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kurumca belirtilen durumlar dışında e-Sigorta yoluyla verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen barkod numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır. Bildirgenin Kurumca belirtilen durumlarda kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresinde verilip verilmediğinin tespiti adi posta veya kargoyla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi olarak kabul edilir. (4/b) sigortalıların bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam yada kağıt ortamında verilir.
    SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN;
1.        " SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI" Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.
2.        "A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ" bölümü (1-12) sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri esas alınarak düzenlenir.
3.        "B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılır.
4.        14 numaralı alana Türkiye İş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) yayınlanır. 
5.        "C- SİGORTALININ HİZMET BİLGİLERİ" bölümünün 15 numaralı alanına 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre  sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.
6.        16 numaralı alana hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için işten ayrılma nedeni durumlarına uygun olanı yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)     
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi  
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi                                                               
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle                        
9- Malulen emeklilik nedeniyle                                                                                 
10- Sigortal
11- İş kazası sonucu ölüm                                                                                           
12- Askerlik                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13- Kadın işçinin evlenmesi                                                                                      
                                                                 
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması                                                 
15- Toplu işçi çıkarma                                                                                                
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli                                                                                                                             
17- İşyerinin kapanması nedeni ile fesih               
18- İşin sona ermesi                                                                                                         
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)                                          
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)     
21- Statü değişikliği                                       
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     
26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih      
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih  
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)                          
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih             
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih                               
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih                            
 
 
7.        17 numaralı alana işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak ayrı ayrı belirtilerek yazılır), işe giriş ve işten çıkış tarihi ile eksik gün sayısı ve nedeni yazılır. Eksik gün nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden bir tanesi işaretlenir.

1- İstirahat                                                            
3- Disiplin cezası                                   
4- Gözaltına alınma                               
5- Tutukluluk                                        
6- Kısmi istihdam                                  
7- Puantaj kayıtları                                
8- Grev                                                  
9- Lokavt                                                                                     
10- Genel hayatı etkileyen olaylar         
11- Doğal afet 
12- Birden fazla   
14- Diğer       
15- Devamsızlık
16- Fesih tarihinde çalışmamış
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18- Kısa çalışma ödeneği
19- Ücretsiz doğum izni                                          
20- Ücretsiz yol izni
21- Diğer ücretsiz izin

                                                                             
8.        18 numaralı alan ücretleri yüzde usulü ödenen sigortalılar için işaretlenir.
9.        "D- İŞVEREN BİLGİLERİ" bölümünün 19 numaralı alanına ÇŞGB işkoluna 2821 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre belirlenen iş kolu i1e Çalışma Bölge Müdürlüğünce belirlenen dosya numarası yazılır.
10.     20 numaralı alana SGK işyeri sicil numarası yazılır.
11.     21 numaralı alana gerçek kişiler için 11 haneli T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için 10 haneli vergi kimlik numarası yazılır.
12.     "E- BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının ve işverenin beyan ve taahhütleri yer alır.
Belgenin Kurumca düzenlenmesi halinde belge kağıt ortamında düzenlenir  "Resen" alanı işaretlenir. 
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla ödemelerden işveren sorumludur.
5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini 9 uncu maddede belirtilen sürede vermemeleri halinde 102 nci maddenin (j) bendi, (4/b) kapsamında çalışan sigortalıların ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlüklerince bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (g) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında çalışan sigortalıların ilgili sandıkça bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET