gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİLİT GÖREVLERDEKİLERE LOJMAN TAHSİSİ

Hangi kamu personeline lojman tahsis edileceği, tahsis edilecek lojmanların tipi gibi bir çok detay Kamu Konutları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

01 Aralık 2010 Çarşamba 14:45
Kilit görevlerdekilere lojman tahsisi

SORU: Çalıştığım kuruma ait sıra tahsisli lojmanların bir kısmı içinde oturanların 5 yıllık sürelerinin dolmasına 3 ay kala oturanlar adına görev tahsisli yapıldı. Gerekçe idareye yararlılıkları ve kilit görevlerde bulunmaları. Bu görevleri vekaleten icra ediyorlar. Özünde hepimiz aynı kadrolarla atandık. Görevlendirmeleri kurum içi ve valilik oluruyla birim amirliği kadrosu. Kendisine görev tahsisli lojman tahsis edileceklerin belirtildiği Kamu konutları tahsis yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinde vekalet ettikleri birim amirliği kadrosu sayılmadığı halde müdür yardımcısı sayıldıkları gerekçesiyle bu değişikliği yaptıklarını iddia ediyorlar. Yapılan değişikliğin hukuki gereçliği konusunda yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler.

CEVAP: Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanun 2 nci maddesinde sayılan kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine; kamu konutlarının;
a) Özel tahsisli konutlar,
b) Görev tahsisli konutlar, 
c) Sıra tahsisli konutlar, 
d) Hizmet tahsisli konutlar olarak tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Kamu Konutları Yönetmeliği ise 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
 
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin "Görev tahsisli konutlar" başlıklı (b) bendinde "Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır." hükmü yer almaktadır.
 
Anılan yönetmeliğin "Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir.Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır." hükmü bulunmaktadır.
 
Sözkonusu "Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı 2 Sayılı Cetvelin 1 inci fıkrasında ise "Bu Yönetmeliğin (3) Sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3 ncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur." denilmektedir.
 
Kamu Konutları Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde "Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır."hükmü bulunmaktadır.
 
Sözkonusu hükümlerin değerlendirilmesi neticesinde;
 
1- Teşkilatlanması Kamu konutlarında sayılan unvanlar ile birebir örtüşmeyen kurumlar için; personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulundurularak Yönetmeliğin 2 Sayılı Cetvelinde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere unvan belirleme yetkisi kurum ve kuruluşların yetkili makamlarına bırakılmıştır.
 
2- Yetkili makamlar belirlemeyi yaparken Kanun ile verilen yetkilerini aşmamaları gerekmektedir.
 
3- Görev tahsisli konut tahsisi, kişiler esas alınarak yapılmamalıdır.
 
4- Konut tahsisi belirlenecek olan kadronun unvan ve görevinin, yönetmelikte sınırlanmış olan görevlere eşdeğer olması veya en alt unvandan daha üst bir görev olması gerekmektedir.
 
5- Kişinin idareye yakınlığı baz alınarak bu tür bir tahsis yapılmasının mevzuatın lafzına ve ruhuna uygun olmadığı değerlendirilmiştir.
 
6- Her hangi bir kamu kurumunda "memur" unvanlı kadroya "görev tahsisli" lojman tahsisinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
 
7- Bu çerçevede, yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğunu düşünüyor olmanız halinde hakkınızı yargı yolu ile aramanızı tavsiye ediyoruz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET