gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOGEB DESTEKLERİNDE KOBİ OLARAK HANGİ TAAHÜTLERE GİRİLMEKTEDİR?

15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yer alan Genel Destek Programına ve bu Program kapsamında alacağım desteklere iliŞkin kobiler TAAHHÜT altına girmekteler. Bunlar...

14 Ağustos 2012 Salı 15:14

 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yer alan Genel Destek Programına ve bu Program kapsamında alacağım desteklere iliŞkin olarak;

1. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, Genel Destek Programı ve Genel Destek Programı Uygulama Esaslarının bu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu, bu Mevzuatın tamamını okuduğumuzu, bunlarda yapılacak düzenlemelere iliŞkin değiŞiklikler doğrultusunda yapılacak iŞlemleri baŞtan kabul ettiğimizi ve tüm hükümlerine kayıtsız Şartsız uyacağımızı,

2. KOSGEB’e vereceğimiz bilgi belgeler ile bunların eklerinde yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimizi, bilgilerde değiŞiklik olması halinde yeni bilgileri vereceğimizi, satın alacağımız mal/hizmete yönelik olarak yanlıŞ ve yanıltıcı bilgi vermeyeceğimizi, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tesbiti halinde, KOSGEB tarafından hakkımızda yapılacak yasal iŞlemleri Şimdiden kabul ettiğimizi,

3. Program ve destek baŞvurusu ile KOSGEB’in taahhüt altına girmediğini, destek kararı alınmıŞ olsa dahi KOSGEB’e sorumluluk yüklemeyeceğimizi,

4. ĠŞletmemizin sahip ve ortakları ile bunların eŞinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu iŞletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın almayacağımızı,

5. Aynı gider gerçekleŞmesi için farklı kurum/kuruluŞlardan ya da diğer KOSGEB Destek Programları kapsamında destek almayacağımızı,

6. KOSGEB ve/veya KOSGEB tarafından yetkilendirilen kiŞi ve/veya kurum/kuruluŞlar tarafından yapılacak olan denetim sırasında, yetkililerce talep edilen destek konusu her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimizi ve gerekli kolaylığı sağlayacağımızı,

7. BaŞvuru sırasında KOSGEB’e bildirdiğimiz adresin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu adrese gönderilen bildirim ve tebligatların tarafımıza yapılmıŞ olduğunu, adres değiŞikliklerini bildireceğimizi,

8. Mal/hizmet aldığım kurum/kuruluŞlar, firmalar veya üçüncü Şahıslarla aramızda ortaya çıkacak her türlü anlaŞmazlık ve uyuŞmazlıklarda KOSGEB’in taraf olmadığını,

9. KOSGEB ile aramızda doğabilecek anlaŞmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını

KOSGEB mevzuatı ve iŞbu taahhütnameye uymamamız durumunda KOSGEB tarafından hakkımızda yapılacak iŞlemleri kabul ettiğimizi, uyuŞmazlığın giderilmemesi halinde, hiçbir kanuni kovuŞturmaya gerek kalmaksızın KOSGEB tarafından talep edilen meblağı, yasal faizi ile birlikte herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın geri ödeyeceğimizi ve hiçbir hak talep etmeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET