gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞAN MEMUR FAZLA ÜCRET ALABİLİR Mİ?

Kurban Bayramı tatili 03 Ekim 2014 Cuma günü başlayacak. 03 Ekim 2014 Cuma günü saat 13.00'e kadar idari izinli sayılmaları nedeniyle idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak. Böylece hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede bulunan personel herhangi bir fazla mesai alamayacaklar. Ancak saat 13 sonrası resmi tatil başlaması nedeniyle resmi tatil günlerinde çalışan personel fazla çalışma ücreti alabilirler mi?

03 Ekim 2014 Cuma 07:42
KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞAN MEMUR FAZLA ÜCRET ALABİLİR Mİ?

Kurban Bayramı tatili 03 Ekim 2014 Cuma günü başlayacak. Öncelikle kurum yöneticileri gerekli tedbirleri alarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması gerekiyor.İdari izin kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personeli kapsamaktadır. 03 Ekim 2014 Cuma günü saat 13.00'e kadar idari izinli sayılmaları nedeniyle idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak. Böylece hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede bulunan personel herhangi bir fazla mesai alamayacaklar.

Ancak saat 13 sonrası resmi tatil başlaması nedeniyle resmi tatil günlerinde çalışan personel fazla çalışma ücreti alabilirler mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.  Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü ve “Günlük çalışma saatlerinin tesbiti” başlıklı 100 üncü maddesinde; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde; 

“A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; 
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), 
b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, 
hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. 
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir 

B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Ayrıca, günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla 13/3/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik”in 3 üncü maddesinde; Devlet memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan 40 saatin üstünde yaptıkları çalışmanın fazla çalışma olduğu, 4 üncü maddesinde ise; fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 09/08/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik”in 46 ncı maddesinde “Denetmenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, mesai saatleri dışında da (bayram ve hafta sonu tatilleri dahil) her zaman kontrol görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin Devlet memurlarının ne kadar süre çalıştırılabileceğine ilişkin genel nitelikli bir düzenleme bulunmamakta birlikte; fazla çalışma karşılığında verilecek izinlere ilişkin uygulamanın, söz konusu personelin günlük çalışma saatleri dışında fiilen yaptığı çalışmalar toplamının sekiz saati bulduğu her bir durumda ilgili personele bir gün izin verilmesi şeklinde ifa edilecek; ancak, bu suretle verilecek iznin de en çok on günlük kısmının, yıllık izinle birleştirilerek fazla çalışmanın yapıldığı yıl içinde kullandırılması gerekmektedir.

K:Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri


KamudanHaberler


meai-fazla calisma

durmus
06 Ekim 2014 Pazartesi 02:24

Alamaz kamu iscisine verirler gunluk 250 tl 4 bayram 1000 tl kurban bedava memurda kurban kesemedigi icin kim pay vercek diye beklesin allah adaletsiz gelir dagilimina sebeb olanlara duzeltmeyenler.haksiz yere dagitanlara ve yiyenlere layik olduklarini verir insaallah.

3 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET