gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHKEME-DENETİM ELEMANI-KAMU İDARE BİLDİRİMLERİNDE SGK PRİM ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi nedir?

18 Eylül 2012 Salı 15:09

 - Mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi  5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

“… SGK’nın prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise  mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli  memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim  elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden  doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının SGK’ya intikal ettiği tarihten  veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve  kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin SGK’ya intikal ettiği  tarihten itibaren, zamanaşımı on yıl olarak uygulanır. ….”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacağı,  

- Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise zamanaşımı süresi, mahkeme kararının  kesinleşme tarihinden,

- SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, rapor tarihinden,

- Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının SGK’ya intikal ettiği tarihten,

- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, bilgi ve belgenin SGK’ya intikal ettiği tarihten,

itibaren başlatılacaktır.

Dolayısıyla, belirtilen  şekilde tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin sona erdiği tarihe göre değil,  yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak belirlenecektir.

Diğer taraftan, mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra sona erdiği üzerinde durulmaksızın, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte/rapor tarihinde/kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen rapor sonuçlarının SGK’ya intikal ettiği tarihte veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerin SGK’ya intikal ettiği tarihte geçerli olan kanun hükümleri dikkate alınarak, ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri esas alınarak belirlenecektir.

Örnek 9- SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen 17/3/2010  tarihli rapor ile (A) sigortalısının 2007/Temmuz ayındaki hizmetlerinin ve kazançlarının  SGK’ya bildirilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı denetim raporuna istinaden tahakkuk ettiğinden, söz konusu sigorta primi ve  işsizlik sigortası prim alacağı yönünden denetim raporunun düzenlendiği 17/3/2010 tarihinde  5510 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin zamanaşımı süresi geçerli olduğundan, söz konusu  alacaklara ilişkin zamanaşımı süresi on yıl olarak uygulanacak olup, bu on yıllık zamanaşımı süresi 17/3/2010 tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 16/3/2020 tarihinde sona erecektir.

Örnek 10-  24/8/2007 tarihli kesinleşen mahkeme ilamıyla (B) sigortalısının  2000/Ocak,  Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki hizmetlerinin ve kazançlarının SGK’ya  bildirilmediğine karar verildiği varsayıldığında, sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı mahkeme ilamına istinaden tahakkuk ettiğinden, söz konusu sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı yönünden mahkemenin kararının kesinleştiği 24/8/2007 tarihinde 818 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin zamanaşımı süresi geçerli olduğundan, söz konusu alacaklara  ilişkin zamanaşımı süresi on yıl olarak uygulanacak olup, bu on yıllık zamanaşımı süresi

24/8/2007 tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması

halinde 23/8/2017 tarihinde sona erecektir.

Diğer taraftan işverenlerce yasal süresi dışında SGK’ya verilen ve işleme alınıp alınmayacağının tespiti amacıyla denetime sevkedilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yapılan denetim sonucunda işleme alınmasına karar verilmesi halinde, bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolay tahakkuk eden primler için de zamanaşımı süresi rapor tarihinden itibaren başlatılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET