gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB LOJMAN TAHSİSİ SORU VE CEVAPLARI

MEB Lojman Tahsisi Soru ve Cevapları Bakanlığımız bünyesinde çalışan sözleşmeli öğretmenlerin lojmandan yararlanıp yararlanamayacağı, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin lojman müracaatı halinde herhangi birine öncelik verilip verilemeyeceği, boş ve talep olmayan lojman sözleşmeli öğretmene tahsis edilmiş ise, kadrolu öğretmenin talebi halinde oturan sözleşmeli öğretmenin lojmandan çıkarılıp, çıkarılmayacağı hususları nelerdir?

16 Ekim 2011 Pazar 20:33
MEB Lojman Tahsisi Soru ve Cevapları

SORU 1. Bakanlığımız bünyesinde çalışan sözleşmeli öğretmenlerin lojmandan yararlanıp yararlanamayacağı, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin lojman müracaatı halinde herhangi birine öncelik verilip verilemeyeceği, boş ve talep olmayan lojman sözleşmeli öğretmene tahsis edilmiş ise, kadrolu öğretmenin talebi halinde oturan sözleşmeli öğretmenin lojmandan çıkarılıp, çıkarılmayacağı hususları nelerdir?

CEVAP 1. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun Kapsam Başlıklı 2’inci maddesinde kurum ve kuruluşlar personeli ifadesi yer almakta olup sözleşmeli personel, memur ve işçi ayrımı yapılmamaktadır. Buna göre, Kamu Konutları Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personele de Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu konutu tahsis edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde “sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir” denilmektedir. Buna göre sıra tahsisli konut tahsis edilecek personel arasında puanlama cetvelindeki sıralama esas alınması gerekmekte olup, sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir öncelik bulunmamaktadır.


SORU 2.  Kamu konutlarının tahsisinde öncelik kimlere verilir?

CEVAP 2. 1- Kamu Konutları öncelikle ait olduğu okul veya kurum personeline tahsis edilir. (kurum lojmanı kurum personeline, okul lojmanı okul personeline)

        2-Okullarda sıra tahsisli lojman sıralaması yapılırken, lojmanlar öncelikle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına tahsis edilecektir. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra boş kalan konutlar varsa diğer hizmet sınıfı personeline “puan sıra çizelgesi”ne göre dağıtılacaktır.

        3- Yukarıda sayılan tahsislerle de doldurulamayan boş konut bulunması halinde, konutların boş kalmasının hazineye gelir kaybına ve ayrıca yakıt, ortak kullanım alanlarına ait giderlerin idareye külfet getirmesine sebebiyet vermemek için,  aynı yerleşim merkezindeki diğer okul ve kurumlarımızda görev yapan personele duyurulur ve  puanlama çizelgesi esas alınarak, konut tahsis komisyonunun kararı ile, konuta ihtiyaç duyulduğunda boşaltılması kaydıyla şartlı olarak tahsis edilir.


SORU 3.  Görev tahsisli olarak ayrıldığı halde bu göreve atama yapılmadığından veya  oturma talebinde bulunan yönetici olmadığından boş bulunan lojmanın, başka birine  tahsis edilip edilemeyeceği hususu nedir?

CEVAP 3. Daha önce görev tahsisli olarak ayrıldığı halde talep olmadığından veya göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konut, hazineye gelir kaybına ve ayrıca yakıt, ortak kullanım alanlarına ait giderlerin idareye külfet getirmesine sebebiyet vermemek için, aynı yerleşim merkezindeki diğer okul ve kurumlarımızda görev yapan personele duyurulur ve puanlama çizelgesi esas alınarak, konut tahsis komisyonunun kararı ile, konuta ihtiyaç duyulduğunda boşaltılması kaydı ile şartlı olarak tahsis edilebilir.


SORU 4. 01.07.2005 tarihinden önce İlköğretim Müfettişlerine görev tahsisli olarak tahsis yapılan konutlarda oturan müfettişlerin görev tahsisli olarak oturmaya devam edip etmeyeceği hususu nedir.?

CEVAP 4. (08.07.2005 gün ve 3025 sayılı Bakan Onay’ı) 01.07.2005 tarihinden önce, illerde bulunan ilköğretim müfettişlerinden görev tahsisli konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son bulduğu tarihe kadar görev tahsisli olarak oturmaya devam edebileceklerdir.  01.07.2005 tarihinden itibaren lojman tahsis edilen ilköğretim müfettişlerinin sıra tahsisli kateoride değerlendirilmeleri ve, il milli eğitim müdürlükleri ilköğretim müfettişleri başkanlarının da  görev tahsisli kategoride değerlendirilmeleri gerekmektedir.


SORU 5. Lojmanda oturma süresi sona ermek üzere olan veya sona eren personelin aynı kurumda olan eşi kendi adına lojman müracaatında bulunabilir mi?

CEVAP 5.  Kamu Konutları Yönetmeliğinin   “Sıra  Tahsisli Konutların Tahsis Şekli”  başlıklı 9. maddesine göre, “……..daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara mevcut talepler karşılandıktan sonra kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.” denilmektedir.

             Ayrıca; İlgi (a) Yönetmeliğin “Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar” başlıklı 12. maddesine göre de “….kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar” hükmü yer almaktadır.

            Bu durumda; Sıra tahsisli olarak lojmana giren personelin, süresinin dolması nedeniyle öncelikle oturduğu lojmanı tahliye etmesi gerekmektedir.  Eşi müracaat edebilecek ancak, hiç oturmayanların müracaatları değerlendirildikten sonra boş lojman kalırsa tahsis yapılacak, aynı durumda birden fazla müracaat varsa yine yönetmelik hükümleri doğrultusunda puanlaması yapılarak (4 sayılı cetvel “c” bendi), puanı en yüksek olandan başlamak üzere tahsis yapılabilecektir.


SORU 6. Kamu Konutlarına  başvurmada evli veya bekar ayrımı var mıdır? Evli personele lojman tahsisinde öncelik verilir mi?

CEVAP 6. Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde evli / bekar ayrımı bulunmamaktadır. Bekar personellerde evli personeller gibi lojmandan faydalanabilmektedirler. Kamu Konutları Yönetmeliğine göre; Sıra tahsisli konutların tahsisi, sıra tahsisli konutların puanlama cetveli üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip personelden başlamak suretiyle gerçekleştirilir. Puanların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Eşitliğin bu şekilde bozulmaması halinde ise konutun tahsis edileceği personel komisyon tarafından gerçekleştirilecek ad çekme yolu  ile belirlenir.


SORU 7. Askerlik görevini yerine getirmekte olan personel lojman müracaatında bulunabilir mi?

CEVAP 7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin son fıkrasında “muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.” denilmektedir.

            Anılan hükümden anlaşıldığı üzere muvazzaf askerliğe ayrılan devlet memurlarının kadroları ile bağları devam etmekte olup, aylıksız izinli sayılırlar.
Aylıksız izinli bulunan bir devlet memurunun, lojman talebinde bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, talebinin değerlendirilmeye alınabilmesi için Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen müracaat süresi içinde başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.


SORU 8. Kira bedeli alınmayacak  lojmanların tespiti kim tarafından yapılır?

CEVAP 8. Bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kullanımında bulunan lojmanların kira ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir.
İllere bağlı lojmanlarının kira ücretlerine ait tespitleri, gerekli şartlara uygun olup olmadıklarına ait karar, Maliye Bakanlığının illerde bulunan İl Defterdarlık elemanları tarafından yerinde incelenmesi sonucunda verilmektedir.


SORU 9 . Kimlere hizmet tahsisli konut tahsis edilir.?

CEVAP 9 Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2. bölümünün  5. maddesinin (d) fıkrasına göre;
1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel, 
2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri, (taşıt kanunu bir ve iki sayılı cetveller)
3) Kamu Konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa ve tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlar hizmet tahsisli konutlardır.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesinin  8. Maddesinde ( Hizmet tahsisli konutlarda Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (d) bendi doğrultusunda) ;

  1. Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personele, (Bu hususun tespiti Maliye Bakanlığı Defterdarlık elemanlarınca yapılır.)
  2. Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personele, (Kalorifer yakma görevi olan personelin yardımcı hizmetler sınıfı kaloriferci kadrosunda olması ve  kaloriferci sertifikası bulunması  zorunludur.) denilmektedir.

    Kaynak:MEB İnternet Sitesi


Acil yardim

Dogudan
19 Ekim 2016 Çarşamba 17:36

Oturdugum lojmanin bir odasi sinif bir odasinda ben kaliyorum. Esim haftanin bikac gunu gelip benle kaliyor. Simdi mudur burayi bosaltip diger hocalarin yanina gecmemi istiyor. Aile birligi ve mahremiyeti adina ne kadar dogru bu? Okulda en yuksek hizmet puanli hoca benim, buna haklari varmi, lutfen yol gosterip bilgilendirirmisiniz?

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Lojman

Sena uysal
12 Ekim 2016 Çarşamba 12:17

Öğretmenlerin kaldığı lojmanda boş daire sınıf olarak kullanılabilir mi müdürün buna yetkisi var mıdır

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Görev tahsisli konut

Deniz Güzel
27 Eylül 2016 Salı 23:44

Görev tahsisli bir konutu, göreve yeni başlayan kişi o konutta oturmak istemiyorsa tahsis aldıktan sonra mı istemiyorum dilekçesi yazmalıdır yoksa tahsis edilmeden önce tahsis edilmesini istemiyorum şeklinde mi yazmalıdır?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

KONUT DEGİŞİKLİĞİ

AHMET TURGUT
06 Ağustos 2016 Cumartesi 19:38

OTURDUGUM LOJMAN 8 DAİRELİ 3 DOLU 3 BOŞ KİMSE TERCİH ETMİYOR DİĞER LOJMANDA 3 BOŞ YER VAR BURAYA GEÇEBİLİRMİYİM.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

sen ver mahkeme bozsun

v.h.k.i.
29 Nisan 2015 Çarşamba 16:38

arkadaşlar yazan arkadaş herhalde mahkeme kararlarını okumuyor hiç okullarda öncelik eğitim öğretim sınıfınınmış tabi olur sen ver mahkeme bozsun varmı öyle ayrımcılık yapma her türlü hizmetini görecek idari personel sabah erkenden soban yanacak okul hazırlanacak akşam saat sekize kadar temizliğini yapacak ondan sonra sen ayrımcılık yapacaksın yok öyle yağma sen ver mahkeme bozsun ne güzel birde mahkeme masrafı ödersin.

3 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET