gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR ANONİM ŞİRKETLERE ORTAK OLABİLİR Mİ?

Devlet memurlarının herhangi bir görev almamaları kaydıyla anonim şirketlere ortak olmalarına yasal bir engel bulunmamaktadır.

20 Haziran 2012 Çarşamba 18:12

 

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm çalışmalarını kamu hizmetlerine hasretmelerini ve verimli çalışmalarını sağlamak, memuriyet nüfuzunu suistimal ederek haksız kazanç sağlamalarını önlemek ve tarafsız hareket etmelerini temin etmek amacıyla memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirmektedir.
 
Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda gerekli hakiki şahıslar gerekse hükmi şahıslar açısından tacir kavramının tanımı yapılmıştır. Genel olarak bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denilmekte ve bir ticaret şirketi olan anonim şirketin kurulması, ortakları, işletilmesi ve benzeri hususlar ile ilgili düzenlemelere mezkur Kanunun 269-474 üncü maddelerinde yer verilmiştir.
 
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinden anlaşılacağı üzere, Devlet memurlarının yönetim kurulu üyesi, denetçi veya her ne şekilde olursa olsun şirket personeli olarak anonim şirketlerde görev almaları yasaklanmış olmakla birlikte, anonim şirketlere pay sahibi olmalarına ilişkin herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Pay sahipliği, şirketin kuruluşundan sonra pay devralmak veya sermaye artışına iştirak etmek suretiyle olabileceği gibi şirketin kuruluşunda kuruluş sermayesinin bir bölümüne iştirak etmek suretiyle de olabilmekte, anonim şirketlerde kuruluştan veya sonradan pay sahibi olmak, pay sahibine tacir ve esnaf niteliğini kazandırmamaktadır.
            
               DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET