gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI

Emekli Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanlar için

15 Ocak 2011 Cumartesi 10:38
Memurlar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenleme Usul ve Esasları

A-)   Bu belge aynı Kamu İdaresinde farklı dönemde maaş ödemesi yapılan personel var ise her bir maaş dönemi için ayrı ayrı düzenlenir.
B-)   Belgenin doldurulması ile ilgili açıklamalar: 
1-İşyeri Sicil Numarası: Kamu idaresinin tescil işlemini müteakip Kurumca bildirilen İşyeri Sicil Numarası eksiksiz ve tam olarak yazılacaktır.
2-Belgenin: Ait olduğu ay ve yıl ve mahiyeti, toplam sayfa sayısı tam olarak yazılır. Aynı Kamu İdaresinde farklı dönemlerde maaş ödemesi yapılan personelin olması halinde belge türüne aşağıdaki gruplandırılan iki haneli kodlardan uygun olan kod  yazılarak  her bir grup için ayrı belge düzenlenir.
Maaş ödemeleri ayın 15.günü peşin yapılanlar
01
Maaş ödemeleri ayın 1.günü peşin olarak yapılanlar
02
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 15’de yapılanlar
03
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 1’ne yapılanlar
04
 
3-İşverenin Adı: İşyerinin açık adı bağlı bulunulan üst kuruluş ile birlikte eksiksiz olarak yazılacaktır.
4-İşyerinin Adresi: İşyerinin adresi tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.
5-Bağlı Bulunduğu Saymanlık: Personel maaş ödemeleri herhangi bir Saymanlıkça yapılan Kamu İdarelerinin bağlı bulunduğu Saymanlık isimlerini tam olarak yazılacaktır. Herhangi bir Saymanlığa bağlı olmayıp tahakkuk ve tediye işlemleri kendileri gerçekleştiren (Döner Sermaye İşletmeleri, Belediye, Özel İdare, K.İ.T’ler vb.) Kamu İdareleri  bağlı olduğu Saymanlık bölümüne kendi  ismini yazacaklardır.
6-Tüm sayfalara ait toplam personel bilgileri: Belgenin bütün sayfalarında kayıtlı toplam sigortalı sayısı ile o ay içinde göreve başlayan ve ayrılan toplam iştirakçi iştirakçi  sayısı yazılacaktır
7-Toplam Tahakkuk Bilgileri: Bu bölüme belgenin bütün sayfalarında kayıtlı sigortalılara ait  emekli kesenekleri   tahakkuk bilgileri yazılacaktır.
8-Ay içerisinde çalıştırılan sigortalı  bilgileri.
a)T.C Kimlik Numarası: Nüfus Müdürlüğünce verilen 11 karakterden oluşan numara, Türk soylu yabancılar içinse pasaport numarası yazılacaktır.
b)Emekli Sicil Numarası:   İlgilinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)’ce verilen 8 karakterli sicil numarası yazılacaktır Sicil numarasının bilinmemesi veya hatalı olarak bilinmesi halinde www.emekli.gov.tr adresinden emeklilik sicil no tespit kısmından sicil numarası tespit edilebilecektir.
c)Adı ve Soyadı: İştirakçinin bugün itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarındaki adı ve soyadı kayıtlarda olduğu şekliyle, iki adı bulunanların ise her iki adı da açık olarak (örnek:Adı: Mehmet Ali ) yazılacaktır.
d)Açık –Vekil Kodu: Herhangi bir sebepten açığa alınarak Emekli Keseneğine Esas Aylılarından 1/2 oranında kesenek alınan iştirakçiler için  (A) kodu, açıktan vekil olarak atananlar (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur) için (V) kodu yazılacaktır.
e) Emekli keseneğine esas aylık bilgileri: İştirakçinin Emekli Keseneği ve kurum karşılığına esas tutulan derece, kademe ve ek gösterge rakamı yazılacaktır. Ek göstergenin tespitinde ödemeye veya kazanılmış hak aylığına ait dereceye tanınan ek gösterge veyahut ilgili daha önce yüksek ek göstergeli bir görevde bulunmuş ise 5434 sayılı Kanunun Ek 48 veya Ek 67. maddesi gereğince yüksek olan ek gösterge dikkate alınarak yazılacaktır.
f) Ödemeye esas aylık bilgileri:  İştirakçiye fiilen aylık ödenen derece, kademe ve ek gösterge rakamı yazılacaktır.
g)Kıdem Hizmeti : İştirakçiye fiilen ödenen kıdem aylığına esas hizmet süresi yazılacaktır.
h) Emekli keseneğine esas aylık toplamı: Bu bölüme İştirakçinin 5434 sayılı kanuna göre Emekli keseneğine esas aylık derece, kademe, ek gösterge ile kıdem aylığı, taban aylığı ve özel hizmet tazminatı dikkate alınarak bulanacak Emekli Keseneğine Esas Aylık tutarı yazılacaktır.
ı) Kesintiler:
      %16 kesenek tutarı: Emeklilik kesenek ve kurum karşılığına esas alınan derece kademe ve ek gösterge tutarı ile emekli keseneğine esas diğer unsurların toplamı üzerinden ilgili tarafından ödenmesi gereken % 16 emekli keseneği tutarı yazılacaktır.
     %100 artış tutarı: Derece, kademe kıdem hizmetine esas hizmeti ile ek gösterge yükselmesinden kaynaklanan artışlardan dolayı eski intibakı ile yeni intibakı arasındaki farktan ilk aya ait artış tutarı olarak ilgiliden kesilen tutar yazılacaktır.
     %20 karşılık tutarı: İştirakçinin emeklilik kesenek ve kurum karşılığına esas alınan derece kademe ve ek gösterge tutarı ile emekli
keseneğine esas diğer unsurların toplamı üzerinden kurumca ödenmesi gereken % 20 kurum karşılık tutarı yazılacaktır.
    %100 artış kurum karşılığı: İştirakçinin derece, kademe kıdem hizmetine esas hizmeti ile ek gösterge yükselmesinden kaynaklanan artışlardan
dolayı eski intibakı ile yeni intibakı arasındaki farktan ilk aya ait artış tutarı olarak kurumca yatırılması gereken tutar yazılacaktır.
     Genel Sağlık Sigortası Primi: Her ay sigortalının emekli keseneklerine esas aylıklarından kesilecek % 12’si oranındaki Genel Sağlık Sigortası
Primi belgenin ilgili bölümüne yazılacaktır.
      Geçmiş hizmet borçlanması: İştirakçinin talebi üzerine sandığımızca borçlandırılan hizmetine ait geçmiş hizmet borçlanması kesinti tutarı
buraya yazılacaktır.
      Aylıktan Kesim Cezası(İnzibati Para Cezası): İştirakçinin aylıktan kesme cezası alması halinde bu tutarın miktarı buraya yazılacaktır.
      Terfi Farkları (İntibak Tashihi): İştirakçinin yeni bir hizmetinin intibakında değerlendirilmesi veya normal terfisinin zamanında
yapılamaması nedeniyle eski intibakı ile yeni intibakı arasındaki farkların hesaplanarak yatırılması gereken miktar buraya yazılacaktır.
j) Belgenin ait olduğu ay içinde göreve başlama ve görevden ayrılma  tarihleri ay ve gün olarak yazılarak, sebebi bölümüne aşağıdaki kodlamalardan uygun olan seçenek yazılacaktır.
 
Göreve Başlama Sebepleri
Görevden Ayrılma Sebepleri
İlk atama
01
    Emekliye ayrıldı
07
Askere nedeniyle ücretsiz izin
13
Nakil geldi
02
    Ölüm
08
Başka bir kurumda geçici görevli
14
Göreve iade
03
    İstifa
09
 
 
Ücretsiz izin dönüşü göreve başlama
04
    Nakil Gitti
10
 
 
Askerlik dönüşü göreve başlama
05
    Görevine son verildi
11
 
 
Geçici görevlendirme sonu başlama
06
     Ücretsiz izine ayrıldı
 12
 
 
 
 k) Kamu İdaresinde birden fazla sigortalı çalıştırılması halinde “Aylık Prim Hizmet Belgesi Devam Sayfası” kullanılır ve bütün sayfaların toplamı  “TOPLAM SİGORTALI BİLGİLERİ” ve “TOPLAM TAHAKKUK BİLGİLERİ” bölümünde gösterilir.
E-)   İşyeri onayı: Bu belgeKamu İdaresi yöneticisi ve tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlisi tarafından imzalandıktan sonra, bağlı bulunduğu Saymanlık  onayının da  alınması gerekmektedir.
F )  Bu Belgenin tüm bölümleri, mevzuata ve dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğacak sorumluluklar işverene aittir.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET