gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARDAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NASIL KESİLMEKTEDİR?

Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek bu primin tamamını “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir.

14 Ocak 2011 Cuma 22:32

Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek bu primin tamamını “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir.
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci maddesi, mülga geçici 218 inci maddesi ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödeyenler ile sermayesinde kamu payı % 50’nin altına düşmüş veya kalmamış olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınanlardan, emekli keseneğine esas aylıkları tutarı üzerinden % 12 oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi alınacaktır. Bu prim, kesenek ve karşılıkların ödenme süresi içinde, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci maddesi, mülga geçici 218 inci maddesi ve mülga ek 76 ncı maddeler kapsamında ilgilendirilenler için kendileri tarafından, diğerleri için ise işverenleri tarafından ödenir. Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olması gereken bir görevde çalışmakta iken 5434 sayılı Kanunun mülga ek 76 ve geçici 192 nci maddeleri uyarınca ilgilendirilenlerin genel sağlık sigortası priminin % 5’ini kendileri, % 7’sini ise işverenlerinin yatırmaları gerekmektedir.
Sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenecektir. Bunlardan, daha sonra görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların emekli keseneğine esas aylıklarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilir.
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin aylık veya ücretlerinin ilgisine göre Özelleştirme Fonundan veya Hazineden karşılandığı döneme ilişkin genel sağlık sigortası primleri de emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile birlikte kesenek ve karşılıkları gönderen kurum/işveren tarafından ödenir.
Buna göre kamu idareleri;
a) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşını ayın 15 inde peşin alan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait,
b) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşını ayın 1 inde peşin alan sigortalılar için 1/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek)
c) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15 inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait,
d) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşını müteakip ayın 1 inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek) aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.
2010/Ocak dönemi aylık prim hizmet belgesinin Kurumumuza gönderilme süresi içerisinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek gönderilecek ve “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir. Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ kapsamına giren sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenecektir.
Bunlardan, daha sonra görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların emekli keseneğine esas aylıklarının kalan yarısı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilecektir.
15/1/2010 tarihinden sonra görevine son verilenlerden daha sonra yargı kararı ile görevlerine tekrar iade edilenlerin, görevine son verildiği tarihten görevine tekrar başladığı tarihe kadar olan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile birlikte %12 oranında genel sağlık sigortası priminin de Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak aylıkları kesilmeksizin çalışanlar için, ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaksızın sadece emekli keseneği ve kurum karşılığı ile %100 artış farkları ödenecektir.
Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağı 15/1/2010 tarihinden sonra bu kapsamda olan sigortalılar için Kesenek Bilgi Sistemi Programından elektronik ortamda verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde;
1- Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların emekli keseneğine esas aylık tutarlarının yarısı üzerinden hesap edilecek emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanına “A” kodunun yazılması,
2- 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak aylıkları kesilmeksizin çalışanlar için, ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaksızın sadece emekli keseneği ve kurum karşılığı ile %100 artış farklarının bildiriminin Durum Kodu alanına “M” kodunun yazılması,
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur) personelin emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanına “V” kodunun yazılması,
4- Bunların dışında kalan diğer personelin emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanının boş bırakılması,
gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET