gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRİMLERİNDE BİLİNMEYENLERE CEVAPLAR

15 Soruda kamu personeli işe girişlerinde Cevaplar.

15 Aralık 2011 Perşembe 23:30
Memurların İşe Giriş Bildirimlerinde Bilinmeyenlere Cevaplar

 

Soru 1: Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi ekranına hangi kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacaktır ?

Cevap 1: Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi ekranına "Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı" tarafından Kurumunuza gönderilen 3 nolu Kullanıcı adı ve Şifresi kullanılarak giriş yapılacaktır.

 

Soru 2: Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi ekranına girdiğimde işlem yapmam için "Sigortalı Kimlik Numarası" hangi numarayı yazmam gerekmektedir.?

Cevap 2: 5510 sayılı Kanun uyarınca tüm sigortalıların Sosyal Güvenlik Numarası olarak T.C. Kimlik Numarası'nın esas alınması gerekmektedir.Bu nedenle Sigortalı Kimlik Numarası alanına sigortalının T.C. Kimlik Numarasının girilmesi gerekmektedir.

 

Soru 3: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlilerinin, işe başlama tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunlu mudur?

Cevap 3: Kamu işverenleri, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içinde "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" ile e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekmektedir

 

Soru 4: Kurumumuza 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında açıktan memur atandı, bu kişinin emeklilik sicil numarasını nasıl alabilirim?

Cevap 4: 5510 sayılı Kanun uyarınca tüm sigortalıların Sosyal Güvenlik Numarası olarak T.C. Kimlik Numarasının esas alınması gerekmektedir. Ancak, sigortalıların dosyalarının Arşivlenmesi işleminde bir süre daha Emeklilik Sicil Numarası verilmeye devam edilecektir. Emeklilik Sicil Numarası sistem tarafından Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmek suretiyle otomatik olarak üretilmektedir. Bunun için Kurumunuza verilen 3. Kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sigortalı için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi'nin e-sigorta yoluyla Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

 

Soru 5: Farklı Kamu idaresinden naklen atanan Devlet Memurları İçin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenecek midir?

Cevap 5: Farklı Kamu İdareleri arasında yer değiştirmek suretiyle yapılan atamalarda atanılan Kurumun Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi'ni göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde e- sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

 

Soru 6: Aynı Kamu İdaresinin farklı birimine naklen atanan, personel için  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesi gerekli midir?

Cevap 6: 5510 sayılı Kanunun Sigortalı bildirimi ve tescili başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi  Aynı Kamu İdaresinin farklı birimleri arasındaki (Kamu İdaresi İçi) naklen tayin veya görevlendirmelerde bildirim yapılmaz hükmüne amirdir. Bu nedenle aynı Kamu İdaresinin diğer birimlerinden naklen gelen personel için  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak Kayıt Güncelleme/Kamu İdaresi İçi Nakil alanından bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

 

Soru 7: 5510 sayılı Kanunun Sigortalı bildirimi ve tescili başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde Aynı Kamu İdaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin veya görevlendirmelerde bildirim yapılmaz denilmektedir, sözü edilen Kamu İdaresi kavramını açıklar mısınız?

 

Cevap 7: 5510 sayılı Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 maddesi kamu idaresini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları olarak tanımlamaktadır. 5018 sayılı Kanunun Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesi (a) bendinde ise Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, Kamu İdaresi ifadesinden, 5018 sayılı Kanunun Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun eki cetvellerinde yer alan Kurumların, bu Kurumların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumların anlaşılması  gerekmektedir.

 

Soru 8: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan personel mevzuatına göre almış olduğu aylıksız izinden dönerek göreve başlayanlar için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesi gerekli midir?

Cevap 8: Aylıksız izine ayrılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların bu süre içinde kadrolar ile ilişiği kesilmemesi nedeniyle sigortalıkları sona ermediğinden tekrar göreve başladıklarında Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak göreve başladığı tarihte Kayıt Güncelleme/Kamu İdaresi İçi Nakil alanından bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

 

Soru 9: 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken, kanunun yürürlük tarihinden sonra söz konusu görevine devam edenler için tescil işlemi yapılacak mıdır ?

Cevap 9: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sosyal güvenlik kurumlarına tescili yapılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sigortalılığı devam edenlerin eski tescil bilgileri, sosyal güvenlik sicil numarası (T.C Kimlik Numarası) altında güncellenerek Kanuna göre tescil işlemleri sonuçlandırıldığından, bunlar için ayrıca tekrar tescil işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, T.C. Kimlik numarası ile emeklilik sicil numarasında uyumsuzluk olanlarla, Sistemde T.C. kimlik numarası kayıtlı olmayanların Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Arşiv Birimi) telefonla irtibata geçerek ( 0312 295 66 00 santral) bilgilerini düzelttirmeleri gerekmektedir.

 

Soru 10: Kamu İdarelerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri uyarınca görev yapanlar  5510 Sayılı Kanuna göre hangi statüde sigortalı sayılacaklardır.?

Cevap 10: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) bendine tabi olarak görev yapan Sözleşmeli Personel, (c) bendine tabi olarak görev yapan Geçici Personel ile (d) bendine tabi olarak görev yapan İşçiler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır

 

Soru 11: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (b), (c) ve (d ) bentleri uyarınca görev yapanlar kişileri sehven 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tescil işlemi yaptım, tescil işlemi nasıl iptal edilecektir.?

Cevap 11: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında hatalı verilen ilk tescil bildirgelerinin iptal etme yetkisi Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Arşiv Birimi) ait olduğundan, bildirgenin iptal işleminin yapılabilmesi için,  bir üst yazı ile birlikte alınan tescil formunun 0-312-473 49 67  nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

 

Soru 12: Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin kağıt ortamında verilmesi mümkün müdür?

Cevap 12: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlerinin İşe Giriş Bildirgesinin e- sigorta yoluyla Kurumumuza bildirilmesi gerekmekte olup, kağıt ortamında alınan bildirgelere işlem yapılmadan Kurumlara iade edilmektedir.

 

Soru 13: E-sigorta yoluyla bildirilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi aynı zamanda kağıt ortamında da Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek midir? 
Cevap 13: E-sigorta yoluyla bildirilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi kağıt ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.

 

Soru 14: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sehven tekrar tescil işlemi yapmak suretiyle işe giriş bildirgesi düzenledim,  tekrar tescil işlemi nasıl iptal edilecektir.

Cevap 14: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılar için tekrar tescil yapılmak suretiyle verilen sigortalı işe giriş bildirgesini iptal etme yetkisi Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığına ait olduğundan, bu konuda veya programla ilgili diğer sorunların anılan Başkanlığının 0312 595 87 70/5050-8479-8478  numaralı telefonlarına iletilmesi gerekmektedir

 

Soru 15: Daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken görevinden ayrılan iştirakçi Kurumumuza tabi tekrar atanmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bildirge vermek için sigortalının T.C. Kimlik numarasını girdiğimde herhangi bir kayda ulaşamıyorum, ne yapmam gerekir?

Cevap 15: Sigortalının T.C. Kimlik numarası sistemimizde kayıtlı olmadığından herhangi bir tescil işlemi yapmadan bu konuda 0312 458 76 24 - 0312 458 76 25 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET