gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLME SINIRLARI NELERDİR?

Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkında sınırlamalar Devlet Personel Başkanlığının18/02/2015 tarih ve 1170 sayılı görüşünde açıklanmaktadır.

17 Nisan 2015 Cuma 13:07
MEMURLARIN KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLME SINIRLARI NELERDİR?

Kamudan Haberler DPB


…….. Rektörlüğü emrinde görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesine istinaden geçici görevlendirme suretiyle Rektörlüğünüz emrinde görevlendirilen bir personelin görevlendirme süresinin süre sınırlamasına bağlı olmaksızın devam etmesi hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde; "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:


a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükmü yer almaktadır.


657 sayılı Kanuna göre kurumların asli ve sürekli mahiyetteki hizmetleri Devlet Memurları eliyle görülmektedir. Süreklilik arz eden hizmetler için personel sayısının yetersiz olması durumunda kadro imkanları dikkate alınarak açıktan veya naklen memur istihdam etme imkanı bulunmaktadır. Hizmetlerin, kurumların kendi personeli eliyle gördürülmesi temel ilke olmakla birlikte kısa sürede personel temininin mümkün olmaması, olağanüstü şartların oluşması, geçici süreli olarak iş yükünde artış olması gibi istisnai ve arızi durumlarda kurumlar arasında geçici görevlendirmeye de imkan sağlanmıştır.


Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde, geçici süreli görevlendirmenin sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise ek 8 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmekte, bu hususta ise Başkanlığımızın görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Birinci fıkra hükmünde yer alan altı aylık görevlendirme süresinin bitmesine rağmen hizmet ihtiyacının devam etmesi, geçici ve olağan dışı iş yükünün mevcut olması durumunda ise söz konusu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde gerekçeleri belirtilmek suretiyle her defasında Başkanlığımızdan uygun görüş alınması gerektiği mütalaa edilmektedir


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET