gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİĞİ

Memurların kadrolarına göre farklı yaş hadlerine tabidriler.

20 Aralık 2010 Pazartesi 19:43
Memurların Yaş Haddinden Emekliliği

4.c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine, 5400 gün prim ödeme gün sayısı bulunanlar yaş haddine bağlı aylık bağlanmaktadır.
Sigortalılardan görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren genel yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra belediye başkanlığına ve illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilmiş veya seçilecekler bu vazifelerde bulunmakta iken emekliye ayrılma hakkını kazandıklarında veya 61 yaşını doldurduklarında emekliye ayrılma istekleri yerine getirilmekle beraber vazifelerinde bırakılanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.
a) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
b) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:
I - Subay ve askeri memur ve Astsubaylar:
1 - Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler                                                   41
2 - Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar                                          46
3 - Binbaşılar                                                                                           52
4 - Yarbaylar                                                                                           55
5 - Albaylar (Değişik: 12.12.1980-2358.1 md.)                                         60
6 - Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12.12.1980 - 2358.1 md.) 62
7 - Kor ve organeraller ve amiraller                                                        65
8 - Mareşal ve büyük amiraller                                                                68
9 - 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri
           hastabakıcı hemşireler                                                                       55
10 - Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar                                        60
11 - Astsubay                                                                                          52
12 - Astsubay çavuşlar (Astsubay çavuşlar)                                            43
13 - Astsubay üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar)                                              46
14 - Astsubay başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar)                                             49
15 - Astsubaylar (Astsubay kıdemli başçavuşlar)                                               55
II- Emniyet mensupları:
1 - Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri            60
2 - Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri                           58
3 - Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları                                               56
4 - Polis memurları                                                                                              52
III- Gümrük koruma mensupları:
1 - Gümrük koruma memurları                                                               50
2 - Gümrük koruma kısım amirleri                                                         55
IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları
ve dağıtıcıları                                                                                          55
V - Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar
dahil memurlardan:
1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan
Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi,  
Başmüşavir                                                                                              60
2.Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1. Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş,
Öğretim Üyesi, Müşavir                                                                           58
3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı,1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı                                                 56
4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı,2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı                              54
5. Diğer kadrodakiler                                                                              52
Yukarıdaki (III) ve (IV) te gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca (V) işaretli gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.
d) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;
I - Subayların:
1 - Tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve daha aşağı rütbeleri 57 yaşına kadar (57 yaş dahil),
2 - Diğer sınıf subaylarının yukarıda gösterilen yaşlara kadar,
3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı Kanunda belirtilen yaş hadlerine kadar,
II - Astsubayların:
Yukarıda gösterilen yaşlardan (5) yıl yaşlı olanları,
Sağlık durumları elverişli olanların en gençlerinden başlayarak orduya alınabilirler. 
5510 sayılı Kanundan önce ilgililerin isteklerine bakılmaksızın 30 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçiler kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) isteklerine bakılmaksızın, görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilebilmektedir.  
Haklarında yaş haddi hükümleri uygulanarak kurumlarınca re’ sen veya 61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine emekli edilenlerden fiili hizmet müddeti 15 yılı doldurmuş bulunanlara emekli aylığı bağlanmaktadır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET