gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN YURTDIŞINDA TEDAVİLERİ NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

Yurtdışında görevli olarak giden veya görevsiz bulunan memurlara sağlık hizmeti nasıl sunulacağına ilişkin cevap...

14 Ocak 2011 Cuma 22:36

1- Yurtdışında görevli olarak bulunma halinde sağlanacak sağlık hizmeti
Geçici veya sürekli görevle yurtdışında bulunanların tedavileri, devir tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve SUT esaslarına göre sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde;
a) Yurtdışına geçici görevli olarak gönderilen memurlara, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri acil hallerde,
b) Yurtdışında sürekli görevle bulunan memurlar ile birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın,
yurtdışında sağlanacaktır.
Yurtdışı tedavilerine ilişkin sağlık hizmeti giderleri, öncelikle kamu idareleri tarafından ödenecek ve yurtdışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilecektir. Sağlık hizmetinin Türkiye’deki emsali kadarı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir. Tedavi giderinin Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediği tutarları aşması halinde aşan kısım, kamu personelinin kurumu tarafından karşılanacaktır.
Yurtdışı tedavi giderlerinin ödenmesinde, kamu personelinin daimi olarak altı aydan fazla süreyle yurtdışında görevlendirilmeleri, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, sürekli görevle yurtdışına gönderilme hali gibi değerlendirilecektir. Bu itibarla, süresi altı ayı geçmeyen geçici görevlendirmelerde tedavi gideri sadece acil hallere ilişkin olduğu takdirde ödenebilecektir.
Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında kamu personelinin sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde, sağlık hizmeti giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenecektir.
2- Geçici veya sürekli görevle gönderilme dışında yurtdışında bulunma halinde sağlanacak sağlık hizmetleri
Devir tarihinden itibaren kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin geçici veya sürekli görevle gönderilme hali dışında yurtdışında bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenmesinde, bulundukları ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde sözleşme hükümleri uygulanır.
Sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesinin olmaması halinde, bu kişilere sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmeyecektir.
3- Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması halinde yurt dışında sağlanacak sağlık hizmetleri
Yurtiçinde tedavisi mümkün olmadığı için Tedavi Tebliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, tedavi amacıyla devir tarihinden önce yurtdışına gönderilen kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, devir tarihinde veya daha sonraki tarihlerde yurtdışında devam eden tedavilerine ait giderler, kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir.
Yurtdışına tedavi amacıyla gönderilmesine ilişkin sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından devir tarihine kadar onaylanan kamu personeli ve aile fertlerinin yurtdışı tedavileri, devir tarihinden sonra (15/1/2010 tarihi dahil) yapılmış olsa dahi söz konusu giderler kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir. Yurtdışında tedaviye gönderilmesine ilişkin sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından devir tarihinden önce onaylananların, yurtdışında tedavi sürelerinin uzatılmasına ilişkin işlemler ve tedavi giderleri kamu personelinin kurumu tarafından yürütülerek ödenir. İlgililerin, devir tarihinden sonraki bir tarihte kontrole çağrılması halinde, bu tedaviye ilişkin işlemler ve giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sonuçlandırılır.
Sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından, devir tarihinde (15/1/2010 tarihi dahil) veya daha sonraki bir tarihte onaylananların yurtdışında tetkik veya tedaviye gönderilmesi ve söz konusu sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesi işlemleri de, Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET