gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALIM VE YETİŞTİRME İŞLEMLERİ

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin; "Tercihlerin alınması" başlıklı 22 nci maddesinde; KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından, yerleştirme işlemi için, bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır.

29 Ocak 2011 Cumartesi 04:40

Memur Kimdir?
   Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerdir.
Kimler Memur Olabilir
   Devlet memuru olmak isteyenler öncelikle  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girmek zorundadırlar.Not barajını geçen memur adaylarında aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
Genel ve Özel Şartlar:
 Türk Vatandaşı olmak,
 18 yaşını tamamlamış olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
 Haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları sonuçlarından müspet olmak, 
 Sağlık muayeneleri için sevk edilen askeri hastanelerden olumlu rapor almak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık, sakatlık ve özürü bulunmamak, (Özürlü kadrolarına alınanlar hariç)
 Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak.

    Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin;
    "Tercihlerin alınması" başlıklı 22 nci maddesinde; KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından, yerleştirme işlemi için, bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır.
    Kamu kurum ve kuruluşlarının, usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir.
    Adaylar atanmak istedikleri kadroları, Tercih Formu'na yazarak kodlarlar ve Kılavuz'da belirlenen yolla teslim ederler.
    Tercihlerin alınması sırasında adaylardan kadroların koşullarına ilişkin herhangi bir belge istenmez."
     "Yerleştirme" başlıklı 23 ncü maddesinde ise;
    "Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
    ÖSYM gerek gördüğü takdirde yerleştirme işlemlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Yönetimi Başkanlığı ile işbirliği yapar.
    Yerleştirmede adayların Başvuru Belgesi'nde ve Tercih Formu'nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.
    Yerleştirme sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve DPB'ye bildirilir.
    Ancak, yerleştirme yapılmasından sonra kamu kurum ve kuruluşları açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına, acil ve zorunlu hallerde gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasında personel yerleştirilmesi amacıyla, bu kadrolar ilan edilmeden yerleştirme yapılmasını ÖSYM'den talep edilebilirler. Bu durumda ÖSYM en yüksek puan almış adaydan başlayarak yerleştirme yapar.
Aday Memurluğa Kabul Edilme ve Süresi
Sınavlarda başarı gösteren ve Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar hastane işlemleri, güvenlik soruşturma sonuçları ve evrak tamamlama işlemleri ile atanıp göreve başlayacağı tarihe kadar ki zaman dilimi içerisinde memur adayı olarak anılırlar.
 İşlemleri tamamlanmış herhangi bir sorunu kalmamış memur adayları kurumlarınca aday memur olarak atanır.
Aday olarak atanmış devlet memurunun;    
 Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreye eğitim/ deneme süresi de denilebilir. 
    Bu sürede hem görev başında eğitilir hem de görev yapılır. 
    Bu süre çok dikkatli, temiz tertipli, disiplinli ve mutlaka öğrenim ve eğitime önem verilerek geçirilmelidir.
 Başka kurumlara nakli yapılamaz.
 Bir yıllık hizmetini tamamlamadan yıllık izin verilemez. (Mazeret, hastalık vb. hariç)
 Memurun asaletinin onaylanabilmesi için olumlu sicil ve kanaat raporu alması ve atamaya yetkili amirce olumlu değerlendirilmesi gerekir.
  Asaleti onaylanmadan memurluktan çıkarılan devlet memurları 3 yıl süre ile hiçbir kurumda tekrar memur olamazlar.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET